வியாழன், ஜூலை 06, 2006

நகர்வு

இடம் விட்டு நகர்வதாய் முடிவாகிவிட்டது
எல்லாம் உறுதி

எவர் வந்தும் எங்களைத் தடுத்துவிட முடியாது மகிழ்வோடு நாங்கள் கிளம்புகிறோம்

வரும்போது பெரிதாய் எண்ணி வந்தோம்
போகும்போது பெரிதாய் எண்ணி
வந்திருக்கத் தேவையில்லை
என்று தோன்றுகிறது

வாழ்க்கையின் ஒரு காட்சி
இது இது நிறைவுக் காட்சியுமல்ல
தொடக்கக் காட்சியுமல்ல
இடைவேளைக் காட்சி அவ்வளவுதான்

வந்தோம்
ஆனால் செய்ததெல்லாம் நன்மை
அது மட்டும் உறுதி

இதனால்
இருப்பவர்களைக் குறை கூற முடியாது
அவர்களின் இருப்பின்படி இருக்க வேண்டிய கட்டாயம்

சரி நாங்கள் கிளம்பிவிட்டோம்
கருத்துரையிடுக