திங்கள், டிசம்பர் 01, 2014

இரட்டைக் காப்பியங்களில் கணிகையர் மனநிலை

தமிழ் அகமரபில் தலைவன் தலைவி ஆகியோருக்கு இணையாகப் பரத்தை என்ற பாத்திரமும் முக்கியப் பாத்திரமாக கூற்றுடைப் பாத்திரமாக ஏற்கப்பட்டுள்ளது. தொல்காப்பியத்தில் பரத்தையர் பிரிவு என்ற பிரிவு உண்டு. தலைவன் பரத்தையை நாடிச் செல்வதற்கான காரணம் காதற் பரத்தை, இற்பரத்தை, சேரிப்பரத்தை, காமக்கிழத்தி என்ற பரத்தையரின் சார்பாக ஏற்படும் பிரிவுகள் ஆகியன உணர்த்தப் பெற்றுள்ளன. சங்க காலத்தில் பரத்தையர் பிரிவு கருதிய பாடல்களும் பரத்தைக் கூற்றுப் பாடல்களும் இடம் பெற்றிருப்பதன் வாயிலாக அவர்கள் பெற்றிருந்த சமுதாய முக்கியத்துவம் தெரிய வருகின்றது. சங்கம் மருவிய காலத்தில் வரைவின் மகளிர் என்று ஒதுக்கப் பெற்ற இம்மகளிர் காப்பிய காலத்தில் கதை மாந்தராக வரும் அளவிற்கு முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்துள்ளனர். சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை ஆகிய காப்பியங்களில் பரத்தையர் ஒழுக்கம் அதனால் விளைந்த செல்வ அழிவு தன் காதலன் இறந்த பின் பரத்தையர் எடுக்கும் துறவு முடிவு ஆகியன சுட்டப் பெற்றிருப்பது பரத்தையரைத் பாட்டுடைத் தலைவியராக்கும் முயற்சி என்றால் அது மிகையாகாது.

சங்க காலத்தில் பேகனின் மனைவி தன் கணவனான கோவலன் பரத்தையர் நாடிச் சென்ற போது “எம்போல் ஒருத்தி நலன் நயந்து என்றும் வரூஉம்” என்று அவள் பேசியதாக பரணர் பதிவு செய்கின்றார். அதாவது பரத்தையரும் தன்னைப் போல் ஒரு பெண் என்ற எண்ணத்தில் பேசிய கண்ணகியின் சொற்களில் பெண் குலத்தின் மீதான அன்பும் தன் கணவன் மீதான அன்பும் வெளிப்படுகின்றன. இருப்பினும் பரத்தையர்கள் தலைவியைப் பழித்துப் பேசும் பாங்கும் சங்க காலத்தில் பதிவு செய்யப்பெற்றுள்ளது. “கையும் காலும் தூக்கத்தூக்கும் ஆடிப்பாவை போல மேவன செய்யும் தன் புதல்வன் தாய்க்கே” (குறுந்தொகை-8) என்ற பாடலில் தலைவனை தலைவியைப் பழித்துப் பேசும் நிலையும் காட்டப் பெறுகின்றது.

இவ்வகையில் பரத்தையருக்கும் குல மகளிருக்குமான உரசல்கள் இலக்கிய அளவில் காட்டப் பெறத்தக்க முரண்பாடுகளாக சங்க இலக்கியங்களில் அமைந்துள்ளன. தொடர்ந்து வந்த அற நூல்களில் இவ்வொழுக்கம் கண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. பரத்தன் என்று பொது மகளிரை நாடும் ஆண்மகன் குறிக்கப்படும் அளவிற்கு இக்கண்டிப்பு அமைந்தது.

சிலப்பதிகாரத்திலும் மணிமேகலையிலும் கணிகையர் (பரத்தையர்) ஒழுக்கம் அதனால் ஏற்படும் விளைவுகள் ஆகியன சுட்டப் பெற்றுள்ளன. இவ்விரு காப்பிய ஆசிரியர்களும் பரத்தையர் பற்றி விரிவான செய்திகளைத் தந்துள்ளனர். அவற்றின் வழியாகக் கணிகையர் அல்லது பரத்தையர் குல மரபுகளையும் அவர்களின் உளப்பாங்கினையும் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.


சிலப்பதிகாரத்தில் கணிகையர்

புகார் நகரத்தில் கணிகையர் குலத்தில் சித்ராபதியின் மகளாகப் பிறக்கிறாள் மாதவி. ஆடல், பாடல், அழகு ஆகிய மூன்றிலும் நிறைவு பெற்றவளான மாதவி ஏழாண்டுகள் நடனக் கலையையும் பயின்ற சிறப்பினள் ஆவாள். அவள் பன்னிரண்டாவது வயதில் தன் ஆடலை மக்கள் மன்னர் முன் காட்ட அரங்கேற்றுக் காதையின் வழியாக ஆடத் தொடங்குகிறாள்.

அவளின் ஆடல் சிறப்பின் காரணமாக தலைக்கோல் பட்டத்தையும் அரசனின் பச்சைமாலையையும் பெற்றாள். இதன் தொடர்வாக அக்கால நடைமுறையான ஆண்களிடம் இருந்து இவள் ஆயிரத்தெட்டுக் கழஞ்சு பொன் பெறும் தகுதியைப் பெறுகிறாள்.

மாதவியின் பச்சை மாலையை விலைகூறி விற்ற கூனியிடம் மாலையை வாங்கிய கோவலன் மாதவியுடன் இருக்க வேண்டியவனான். விடுதல் அறியாச் சிறப்பினளாக மாதவி இருக்க அவளைப் பிரியாது தன் மனைவி கண்ணகியைக் கோவலன் மறந்தான்.

மாதவி கோவலனுக்குக் கலவியும் புலவியும் அளித்தாள். ஆர்வ நெஞ்சத்தோடு கோவலனுடன் அவள் கலந்தாள். கலவியால் மாறுபட்ட தன் அலங்காரங்களை மீளவும் திருத்திக் கொண்டாள். அதன் பின் அவனுடன் கூடினாள். இப்படி மகிழ்வாக இருவரும் வாழ்ந்தார்கள்.

கணிகையர் குலத்தில் பிறந்தவள் மாதவி என்பதால் இந்திர விழாவில் அவள் ஆடக் கடமைப்பட்டவள் ஆகிறாள். கோவலனுடன் இருந்த காலத்தில் நடத்தப்பட்ட இந்திர விழாவில் பதினொரு வகை ஆடல்களை அவள் ஆடிச் சிறந்தாள். அவளின் ஆடல் கோவலன் நெஞ்சில் சற்று ஊடலைக் கொணர்கிறது. பொதுப்பட ஆடும் பொதுமகள் இல்லையா இவள் என்ற ஐயத்தை அவன் மனது கொள்ளுகின்றது. இவனின் ஐயத்தை அறிந்து கொண்ட மாதவி அதனை மாற்றப் பல்வேறு அணிகளை அணிந்து அவனுடன் இணைகிறாள். பின்னர் கடற்கரைக்கு இருவரும் செல்ல அங்கு ஊடல் பெருகி இருவரும் கானல்வரி பாடிப் பிரிகின்றனர்.


அப்போது கோவலன் மாதவி என்ற கணிகையைப் பற்றிப் பேசுகின்றான்;

“கானல்வரி யான்பாடத் தான் ஒன்றின்மேல் மனம்வைத்து
மாயப்பொய் பல கூட்டும் மாயத்தாள் பாடினாள்” (கானல்வரி. 14)

மாதவியின் மனம் வேறொன்றின் மீது இருக்கிறது. மாயப் பொய் பல பேசுபவள் அவள் என்ற இந்த அடிகள் கணிகையர் பற்றிய சிலப்பதிகார காலக் கருத்து என்று கொள்ளவேண்டும். இருப்பினும் மாதவி தூய மனத்தை உடையவளாகச் சிலப்பதிகார ஆசான் இளங்கோவடிகளால் படைக்கப் பெற்றுள்ளாள். கோவலனை மீண்டும் தன் இல்லம் வரச் செய்ய அவள் கடிதம் எழுதி அக்கடிதத்தை அவனிடம் சேர்க்கச் செய்கிறாள். அதனைக் கண்டும் கோவலன் வரவில்லை. மாறாக மாதவியைப் பழித்துப் பேசுகிறான்.

“ஆடல் மகளே ஆதலின் ஆய்இழை
பாடுபெற்றன அப்பைந்தொடி தனக்கு என” (வேனிற்காதை 109-110)

என்று ஆடல் மகள் என்ற நிலையிலேயே கோவலன் மாதவியைக் காணுகின்றான். இருப்பினும் மாதவி மாலை வாரார் ஆயினும் காலை வருவார் என்று அவருக்காக ஏங்கித் துயில் கொள்ளாமல் இருக்கிறாள். கோவலன் பிரிந்த பின்பு அவன் தன் மனையாளுடன் மதுரை சென்றதைக் கேட்டு மாதவி வருத்தம் கொள்கிறாள். இவளின் வருத்தத்தைக் கோசிகன் கோவலனுக்கு எடுத்துரைக்கிறான்.

“வசந்த மாலை வாய் மாதவி கேட்டுப்
பசந்த மேனியள் படர்நோய் உற்று
நெடுநிலை மாடத்து இடைநிலத்து ஆங்கு ஓர்
படைஅமை சேக்கையுள் பள்ளியுள் வீழ்ந்ததும்
வீழ்துயர் உற்றோள் விழுமம் கேட்டுத்
தாழ்துயர் எய்தித் தான் சென்று இருந்தும்
இருந்துயர் உற்றோள் இணையடி தொழுதேன்
வருந்துயர் நீக்கு என மலர்க்கையின் எழுதி
கண்மணி அனையாற்குக் காட்டுக என்றே
மண்உடை முடங்கல் மாதவி ஈந்ததும்” ( புறஞ்சேரி இறுத்த காதை- 67-75)

என்ற இவ்வடிகள் மாதவியின் துயரத்தை எடுத்துரைப்பனவாக உள்ளன. அவள் மீளவும் ஒரு கடிதத்தைத் தன் காதலன் கோவலனுக்கு எழுதி அதில் தன்னிலையைத் தெரிவிக்கிறாள்.

கோவலன் தான் வந்தபின் பிற ஆடவனுடன் கூடி இன்பம் நுகர்வாள் என்று மாதவியின் வாழ்க்கையைப் பற்றி எண்ணியிருந்தான். ஆனால் அவளோ பிற ஆடவர் யாரையும் கருதாது தன்னைப் பற்றியே நினைவிலேயே இருப்பதை எண்ணி அவள் நடத்தை நாடகம் போன்றது அல்ல என்ற முடிவிற்கு வருகிறான். இதன் காரணமாக ஓலை பெற்ற அவன் அவ்வோலையில் எழுதப் பெற்ற வருத்தம் தோய்ந்த வரிகளைப் படித்ததும். “தன் தீது இலள் எனத் தளர்ச்சி நீங்கி என் தீது” (94-95) என்று தன் பழைய எண்ணத்தை மாற்றிக் கொள்கிறான்.

இதன் வழியாக மாதவி மற்ற பரத்தையரைப் போன்றவள் அல்லள். ஒரு ஆடவனுக்குத் தன் வாழ்வைத் தந்தவள். அவனால் இன்பம் வந்த போதும் துன்பம் வந்த போதும் அவன் நினைவிலேயே இருப்பவள் என்பது தெரிய வருகிறது. மேலும் வேறு ஆடவர்கள் யாரும் அவள் வீட்டுக்குச் செல்லவில்லை. கோசிகன் என்ற அந்தணன் செல்லும் அளவிற்கு மாதவியின் இல்லம் கோவலன் வருகைக்காக மட்டும் திறந்திருந்தது என்பதை இங்கு உற்று நோக்க வேண்டியுள்ளது. மேலும் கணிகையர் குலப்பெண்கள் தான் கலந்த ஆடவனுக்காக வேறு ஊர்களுக்குச் செல்லும் நிலை பெற்றவர்கள் என்பதையும் உணர வேண்டியுள்ளது. இதன் காரணமாகப் பின்பு கண்ணகி போராடிய நிலை போல மாதவியால் முடியவில்லை என்பதும் கருதத்தக்கது.

கோவலனும் மாதவியும் இணைந்திருந்த காலத்தில் நிகழ்ந்த மணிமேகலைக்குப் பெயரிடப்படும் காட்சியை விளக்குகையில் இளங்கோவடிகள் கணிகையர் குலம் பற்றிப் பல செய்திகள் குறிப்பிடுகின்றார்.

“வேந்துறு சிறப்பின் விழுச்சீர் எய்திய
மாந்தளிர் மேனி மாதவி மடந்தை
பால்வாய்க் குழவி பயந்தனள் எடுத்து
வாலாமைநாள் நீங்கிய பின்னர்
மாமுது கணிகையர் ~மாதவி மகட்கு
நாம் நல்லுரை நாட்டுதும்” (அடைக்கலக் காதை. 20-25) 

என்ற இப்பாடலடிகள் பல செய்திகளை உணர்த்துவனவாக உள்ளன.

மாதவி ஒருவனுக்கே உரிமையாகும் நிலையில் கோவலனின் குழந்தைக்குத் தாயாகிறாள். இதுவே அவளின் தூய உள்ளத்திற்குச் சான்று பயக்கின்றது. மேலும் வயது முதிர்ந்த கணிகையர் மாதவி மகளுக்குப் பெயரிடப் பெற்ற நிகழ்வு மாதவி கணிகையர் குலத்திலே உறைந்து வாழ்கிறாள் என்பதையும் எடுத்துரைக்கிறது. இவளின் மேன்மையை மாடல மறையோன் சேரமன்னன் அவையில்

“மாதவி மடந்தை
கானற்பாணி கனக விசயர்தம்
முடித்தலை நெறித்தது” (நீர்ப்படைக் காதை-49-51)

என்று உயர்த்துகிறான்.


கல் எடுப்பது கண்ணகிக்கு. ஆனால் அதற்கு மாதவியின் கானற்பாணி காரணம் என்கிறபோது மாதவியின் தூய உள்ளம் இங்குக் காப்பிய மணிமுடியாகக் காட்டப் பெறுகின்றது. இதனைத் தொடர்ந்து மாதவி துறவேற்ற நிலையையும் மாடலன் உரைக்கின்றான்.

“மற்றது கேட்டு மாதவி மடந்தை
நற்றாய் தனக்கு நற்றிறம் படர்கேன்
மணிமேகலையை வான் துயர்உறுக்கும்
கணிகையர் கோலம் காணாதொழிக எனக்
கோதைத்தாமம் குழலொடு களைந்து
போதித்தானம் புரிந்தறங் கொள்ளவும்” ( நீர்ப்படைக் காதை- 104-109)

என்று ஒருவனுக்கு மட்டுமே தன் வாழ்வை அர்ப்ப்பணித்தவளாக மாதவிப் பாத்திரம் சிலப்பதிகாரத்துள் படைக்கப் பெற்றுள்ளது.

இவை மாதவியின் மகள் மணிமேகலையைப் பற்றியும் அவளின் எதிர்காலத்தைப் பற்றியும் மாடலன் குறிப்பிட்ட செய்திகள் ஆகும். இதே செய்திகளைத் தேவந்தியும் குறிப்பிடுகிறாள். அது சித்திராபதி மாதவி உரையாடலாக புனையப் பெற்றுள்ளது.

மாதவியின் தாய் சித்திராபதி - மணிமேகலை சிறந்த அழகியாக வளருவதால் அவளை மாதவியைப் போல ஒருவன் கைப்பொருளாக அளிக்க இயலுமா? யாராவது அவளைக் கைக்கொள்ள வருவார்களா?என்று கேட்கிறாள். அதற்கு மாதவி.

“வருக என் மடமகள் மணிமேகலைஎன்று
உருவிலாளன் ஒரு பெருஞ்சிலையோடு
விரைமலர்வாளி வெறுநிலத்து எறியக்
கோதைத் தாமம் குழலொடு களைந்து
போதித் தானம் புரிந்தறம் படுத்தனள்” (வரந்தரு காதை- 25-30)

என்ற இந்தப் பாடலடிகளில் இடம்பெற்றுள்ள மாதவி சித்ராபதி மணிமேகலை உள்ளிட்ட உரையாடலில் மாதவியின் மாறாத நெஞ்சம் சித்ராபதியின் மாற்றிவிடத் துணிகிற எண்ணம் மணிமேகலை விருப்பு வெறுப்பு அறிவிக்கா நிலை ஆகியன வெளிப்பட்டு நிற்கின்றன.

இவ்வகையில் கணிகையர் குலத்திற்கான நிலையில் இருந்து மேம்படுத்தப் பெற்ற உளப்பாங்குடையவளாக மாதவி விளங்கினாள் என்பது சிலப்பதிகாரத்தின் வழி தெரியவருகிறது.

மணிமேகலையில் கணிகையர் உள்ளம்

மணிமேகலையில் கணிகையர் கற்றிருந்த கலைகள் பட்டியல் இடப்பெறுகின்றன.

“வேத்தியல் பொதுவியல் என்று இரு திறத்துக்
கூத்தும் பாட்டும் தூக்கும் துணிவும்
பண்யாழ்க் கரணமும் பாடைப் பாடலும்
தண்ணுமைக் கருவியும்தாழ் தீம் குழலும்
கந்துகக் கருத்தும் மடைநூல் செய்தியும்
சுந்தரச் சுண்ணமும் தூநீர் ஆடலும்
பாயல் பள்ளியும் பருவத்து ஒழுக்கமும்
காயக் கரணமும் கண்ணியது உணர்தலும்
கட்டுரை வகையும் கரந்து உறைக் கணக்கும்
வட்டிகைச் செய்தியும் மலர் ஆய்ந்து தொடுத்தலும்
கோலம் கோடலும் கோவையின் கோப்பும்
காலக்கணிதமும் கலைகளின் துணிவும்
நாடக மகளிர்க்கு நன்கனம் வகுத்த
ஓவியச் செந்நூல் உரை நூல் கிடக்கையும்
கற்று” (ஊரலர் உற்ற காதை 18-32)

என்ற இந்தப் பாடல் பகுதியில் ஆடல் மகளிர் கற்றிருந்த கலைகள் அனைத்தும் எடுத்துக் காட்டப் பெற்றுள்ளன. ஆனால் உளத்தை உடலை ஒருவருக்கு மட்டும் அளிக்கும் கற்பு நெறி கூறப்படாதது விடப்பட்டிருப்பது குறிக்கத்தக்கது. இவற்றில் படுக்கை அமைத்தல் மறைந்து உறைகின்ற கணக்கு ஆகியன கணிகையரின் உள்ளத்தில் இருந்த கரவை உணர்த்துவன. மேலும் மலர் தொடுத்தல் என்பது ஒரு கலையாக இது அமைய மணிமேகலை மலர் தொடுக்கும் நிலையில் இங்கு அறிமுகம் செய்திருப்பது அவளைக் கணிகையர் குலத்தவள் என்பதைச் சொல்லாமல் சொல்லும் முயற்சியாகும்.

இவ்வளவு கலைகள் கற்றிருந்த மாதவி துறவு பூண்டது ஊர் மக்களால் ஏளனப்படுத்தப்படுவதாக சித்ராபதி கருதி அக்கருத்தை வயந்தமாலை மூலம் மாதவி அறியத் தருகிறாள். இதுகேட்ட மாதவி

“காதலன் உள்ள கடுந்துயர் கேட்டு
போதல் செய்யா உயிரொடு நின்றே
பொன்கொடி மூதூர்ப் பொருளுரை இழந்து
நல் தொடி நங்காய் நாணுந் துறந்தேன்”

என்று தூய நெஞ்சத்தோடு கணிகையான மாதவி வாழ்ந்ததாகச் சீத்தலைச் சாத்தனார் குறிப்பிடுகின்றார்.மேலும் மூவகைக் கற்புடை மகளிரைப் பற்றி மாதவி குறிப்பிடுகிறாள். கணவன் இறந்த செய்தி கேட்டதும் இறக்கும் மகளிர் தலைக் கற்பினர். கணவன் இறந்ததும் அவனை எரியூட்டும்போது தானும் அவ்வெரியில் விழுதல் இடைக்கற்பு. கணவன் இறந்தால் கைம்மை நோன்பு நோற்பது கடைக்கற்பு. இவற்றினின்று மேம்பட்டக் கற்புத்திறம் உடையவள் கண்ணகி. கணவனின் மீது சுமத்தப்பட்ட தீங்கைப் போக்க நீதியைக் காத்தவள் அவள். அத்தகையவளின் மகளாக மணிமேகலை வளர்வதால் அவள் கணிகை என்னும் தீத்தொழில் பட மாட்டாள் என்று உறுதியுடன் உரைக்கின்றாள் மாதவி.

இதனைக் கேட்ட வயந்தமாலை மாதவியின் உறுதியையும் மணிமேகலையின் துறவையும் சித்ராபதியிடம் சொல்லி நின்றாள்.

இவ்வளவையும் கேட்டு நின்ற மணிமேகலை தன் தாய்க்கு நேர்ந்த இன்னல்களால் மன வாட்டமுற்றாள். தான் கட்டிக் கொண்டிருந்த பூமாலையில் கண்ணீர் பட்ட காரணத்தால் புதிய பூக்கள் பறிக்க எண்ணித் தோழி சுதமதியுடன் செல்கிறாள்.

மணிமேகலையின் அழகைக் கண்டு புகார் நகர மக்கள் அதிசயிக்கின்றனர். இவளின் ஆடலைக் காண இழந்து விட்டோமே என்று மக்கள் வருந்திப் பேசினர். இந்நிலையில் மணிமேகலை உவவனத்திற்கும் மலர்கள் பறிக்கச் செல்லுகிறாள். அந்நேரத்தில் அவளைத் தெருவில் கண்ட எட்டிக்குமரன் அவள் அழகில் மயங்குகிறான். இவனைக் கண்ட உதயகுமரன் இவனின் மயக்கத்திற்கு காரணமாகிய தான் முன் கேட்டறிந்த மணிமேகலையைக் காணும் ஆவலுடன் உவவனம் செல்கின்றான். மணிமேகலை தன்னுடமையாக ஆக்கவேண்டும் என்பது அவன் எண்ணம். கணிகையரை யாரும் கைக்கொள்ளலாம் என்ற சூழல் மணிமேகலை எழுந்த காலத்தில் நிலவியிருந்ததை உணர முடிகின்றது.

உதயகுமாரன் கண்ணில் படாமல் மணிமேகலை மணிமேகலா தெய்வத்தால் காக்கப்படுகிறாள். முற்பிறப்பில் உதயகுமாரனும் மணிமேகலையும் கணவன் மனைவி என்ற பழம்பிறப்புச் சூழலை அத்தெய்வத்தின் வாயிலாக மணிமேகலை உணர்கிறாள். முற்பிறவியில் மணிமேகலை ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ற முறைப்பட்ட உயர்ந்த குலத்தில் அதாவது அரச குலத்தில் பிறந்தவளாகக் காட்டப் பெற்றுள்ளாள். இப்பிறவியில் தனக்கொரு கணவன் இல்லாத கணிகையர் குலத்தில் பிறக்கிறாள். இருப்பினும் அவளை அடைய முன்பிறப்பில் இராகுலன் இப்பிறப்பில் உதயகுமாரன் முனைந்ததும் அவனின் மனம் அவளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளவே விரும்பியது அன்றி அவளை மணந்து கொள்ள அவன் முயலவில்லை என்பதை அறிந்தால் மணிமேகலையைப் பற்றிய சில புதிர்களுக்கு விடை கிடைக்கும். மணிமேகலை மணிபல்லவத்தீவில் இருந்து மீண்டதும்

“கற்புத் தான் இலள் நல் தவஉணர்வு இலள்
வருணக் காப்பு இலள் பொருள் விளையாட்டி என்று
இகழ்ந்தனன் ஆகி நயந்தோன் என்னாது
புதுவோன் பின்றைப் போனது என்நெஞ்சம்
இதுவோ அன்னாய் காமத்து இயற்கை” (மணிமேகலா தெய்வம் வந்து தோன்றியகாதை 86-90)

என்று உரைக்கிறாள்.

இதன் வழிக் கணிகையரின் சமுதாய மதிப்பை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.மணிமேகலையின் உள்ளத்தில் எழுந்த காதலையும் அறிய முடிகின்றது.

இந்நிலையில் சித்ராபதி கணிகையர் குல இயல்பு காரணமாக அறத்தின் வழிச் செல்ல இருக்கும் மணிமேகலையைக் கணிகையர் குலத்திற்கு உரியவளாக மாற்ற முனையும் காட்சியும் மணிமேகலைக்குள் இடம் பெற்றுள்ளது. அப்போதுதான் கணிகையர் வாழ்க்கை முறையைப் பற்றி முழுதாக அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

“கைத்தூண் வாழ்க்கை கடவியம்அன்றே?
பாண்மகன் பட்டுழிப் படூஉம் பான்மை இல்
யாழ் இனம் போலும் இயல்பினம் அன்றியம்
நறுந்தாது உண்டு நயன்இல் காலை
வறும் பூத்துறக்கும் வண்டு போல்குவம்
வினை ஒழிகாலைத் திருவின்செல்வி
அனையேம்ஆகி ஆடவர்த்துறப்போம்
தாபதக் கோலம்தாங்கினோம்என்பது
யாவரும் நகூஉம் இயல்பினது அன்றே?” (உதய குமரன் அம்பலம் புக்ககாதை 16-24)

இந்நிலையில் மணிமேகலையைத் தேரில் ஏற்றி உதயகுமரனிடம் சேர்க்கவில்லை என்றால் தன் தலைமீது செங்கற்களைச் சுமந்து அரங்கனைச் சுற்றி வந்து கணிகை மரபில் இழிந்த மகளிர் ஆவேன். அரங்கக் கூத்தாடும் இல்லத்தினர் வீடுகளில் இனிப் புகாதவள் ஆவேன் என்று சித்ராபதி சபதம் ஏற்கிறாள்.

இதற்காக அவனைச் சந்திக்கிறாள். அப்போது அவனிடம் கணிகையர் குலம் பற்றிய பல செய்திகளை எடுத்துரைக்கிறாள்.

“நாடவர் காண நல் அரங்கு ஏறி
ஆடலும் பாடலும் அழகும் காட்டி
கருப்பு நாண் கருப்ப வில் அருப்புக் கணை தூவச்
செருக்கயல் நெடுங்கண் சுருக்கு வலைப்படுத்து
கண்டோர் நெஞ்சம் கொண்டு அகம் புக்குப்
பண் தேர் மொழியின் பயன் பலவாங்கி
வண்டின் துறக்கும் கொண்டி மகளிரைப்
பான்மை” (உதயகுமரன் அம்பலம் புக்ககாதை 103- 110)

என்ற அடிகள் கணிகையர் குல இயல்பைக் காட்டுவதாக உள்ளது.

கண்டோர் நெஞ்சத்தை ஈர்க்கும் பாங்கினர் கணிகையர் என்பது தெளிவு. இவ்வுரைகளைக் கேட்ட உதயகுமரன் மணிமேகலையை நோக்கிச் சென்று அவளைக் கைக்கொள்ள எண்ணுகிறான். அவளிடம் பேசுகிறான்.

மணிமேகலை உதயகுமாரன் தன் உடல் அழகை நேசிக்கிறான் என்பதை அறிந்து கொண்டு அவனுக்குத் தன்னிலையையும் உடல் நிலையாமையையும் எடுத்துரைக்கிறாள்.

“பிறத்தலும் மூத்தலும் பிணிப்பட்டு இரங்கலும்
இறத்தலும் உடையது இடும்பைக் கொள்கலம்
மக்கள் யாக்கை இது என உணர்ந்து
மிக்க நல் அறம் விரும்புதல் புரிந்தேன்” ( உதயகுமரன் அம்பலம் புக்ககாதை 136-139)

என்று உடல் மீது கொண்ட ஆசையைத் தானும் ஒழித்துவிட்டதாகவும் அவனையும் ஒழிக்கச் சொல்வதாகவும் மணிமேகலையின் இப்பேச்சுரை அமைகின்றது.

மணிமேகலையின் மீது மிகுந்த காம ஈடுபாடு கொண்ட உதயகுமாரன் காஞ்சனனால் கொல்லப்படுகிறான். அவனின் இறப்பிற்கு மணிமேகலை வருந்துகிறாள். முற்பிறவியில் இராகுலனாக இருந்த உதயகுமரன் திட்டிவிடம் என்னும் பாம்பு தீண்டி இறந்தான். தற்போது வாளால் அழிந்தான். அன்றும் இன்றும் இவன் இறப்பு மணிமேகலைக்குத் துன்பம் தருவதாக அமைந்தது. இதிலிருந்து நல்ல சொற்களால் மீளுகிறாள் மணிமேகலை.

கணிகையர் குலத்தில் பிறந்த மணிமேகலை அக்குல இயல்பான ஆடல் கலையைத் துறந்து உயர் குலத்தோர் ஆற்றும் அறம் செய்தல் சமய ஆராய்ச்சி செய்தல் ஆகியனவற்றைச் செய்ய காயசண்டிகை வடிவத்தையும் ஆண்வடிவத்தையும் ஏற்க வேண்டியவளாக சீத்தலைச் சாத்தனார் படைத்திருப்பது கணிகையர் குலத்தவர் ஆற்றும் பணிகள் அவை இல்லை என்பதை அறிவிக்கின்றன.

இதன் காரணமாக கணிகையர் குலம் முற்பிறவியிலும் இப்பிறவியிலும் நல்லன பல செய்தாலும் அவர்கள் குலத்தால் தாழ்வுற்றோராகவே சமுதாயத்தில் மதிக்கப் பெறுகின்றனர் என்றும் அவர்களுள் சிலர் மாதவி,மணிமேகலை போன்றோர் உலக அறம் செய்ய முன்வந்துள்ளனர் என்றும் மற்றோர் தன்னிலையிலேயே அடங்கினர் என்பதும் தெரிய வருகின்றது.


முடிவுகள்

மாதவி ஆடல் மகள் ஆனாலும் அவள் கோவலன் என்ற ஒருவனுக்கே உரிமையுடையவளாக விளங்கினாள். அவனின் வழியாக குழந்தைப் பேறும் பெற்று அக்குழந்தையைக் கண்ணகியின் குழந்தை என்பதாக வளர்த்தாள்.

கணிகையர் குலத்தில் பிறந்த மாதவி தன் உடலையும் உள்ளத்தையும் கோவலன் ஒருவனுக்கே அளித்து அவன் தன்னை விட்டுப் பிரிந்த பின்பும் அவனையே எண்ணி அவனைச் சேர இரு கடிதங்கள் எழுதியிருப்பதும் அவளின் தூய உள்ளத்திற்குச் சான்றளிப்பதாக உள்ளது.

மணிமேகலை துறவு மேற்கொண்டாலும் அவளின் மனம் உதயகுமாரனைப் பற்றுகிறது. உதயகுமாரன் மணிமேகலையைக் கணிகை என்ற நிலையில் அடைய எண்ணினானே தவிர அவளைக் குலமகளாக ஏற்பதற்கான முயற்சியில் இறங்கவில்லை. முற்பிறவியில் கணவன் மனைவியாக இருந்தாலும் மணிமேகலையும் உதயகுமாரனும் இப்பிறவியில் கணவன் மனைவியாக ஆக முடியாததற்கு இருவரின் குல ஏற்றத்தாழ்வே காரணம்.

கணிகையர்கள் உடல் சார்ந்தவர்கள் என்பதைத் தாண்டி இக்குலத்திலும் உள்ளம் சார்ந்தவர்கள் கற்பு சார்ந்தவர்கள் இருந்தார்கள் என்பதன் அடையாளங்கள் மாதவியும் மணிமேகலையும். சித்ராபதி என்ற பாத்திரம் மாதவி மணிமேகலை ஆகிய பாத்திரங்களுக்கும் மூத்த முன்னோடிப் பாத்திரம் என்றாலும் அப்பாத்திரம் கணிகையர் குல வழக்கத்தில் இருந்து மீள எண்ணவில்லை. அதன் முதுமை கருதியாவது அப்பாத்திரம் சற்று மேம்படும் என்ற எண்ணத்தைப் படிப்பவர் மனதில் ஏற்படுத்தினாலும் மூத்த கிழவியாக கணிகையர் குலத்தில் ஒன்றி விட்டவளாக அவள் படைக்கப் பெற்றுள்ளாள்.

*****

வெள்ளி, நவம்பர் 21, 2014

இணையவியலாளர்களால் எடுத்தாளப்பெற்ற என் எழுத்துகள்

என் கட்டுரைகள் எங்காவது மேற்கோளாகக் காட்டப்பெற்றுள்ளதா என்று அவ்வப்போது இணையத்தில் தேடுவது உண்டு. அவ்வகையில் சில புதிய தகவல்கள் இன்று கண்ணில் பட்டன.

1. எழுத்தாளர் முருகபூபதி வரைந்த மெல்பனில் நடைபெறவுள்ள அனுபவப் பகிர்வு என்ற கட்டுரையில் என் கட்டுரையை வாசித்தமையைத் தெரிவித்துள்ளார்.


சிட்னியிலிருந்து      எழுதிக்கொண்டிருக்கும்      மாத்தளைசோமு இலங்கையிலும்      தமிழ்நாட்டிலும்      வாழ்ந்த      காலப்பகுதிகளிலும்  சிறுகதைகள்      எழுதிய      மூத்த      எழுத்தாளர்.     அவரது      சில    கதைகளில் செம்மொழி     இலக்கிய    மரபின்     தாக்கம்     இருப்பதாக     முனைவர் மு. பழனியப்பன்       எழுதியிருந்த     பதிவொன்றை     அண்மையில்    திண்ணை   இணையத்தளத்தில்    படித்தேன்.

2. பேராசிரியர் இரா. குணசீலன் உளவியல் சார்பான கட்டுரைகளைத் தொகுக்கும்போது

22. முனைவர்.மு.பழனியப்பன் அவர்கள் புதுக்கோட்டை மா. மன்னர் கல்லூரியில் தமிழ்ப் பேருரையாளராகப் பணியாற்றி வருகிறார். இவரது “பெண்ணிய உளவியல் நோக்கில் வெள்ளி வீதியார் பாடல்கள்” என்னும் கட்டுரை இலக்கியங்களி்ல் உளவியல் கூறுகளை அழகாகப் படம்பிடித்துக் காட்டுவதாக உள்ளது.

என் கட்டுரையை இனம் காட்டியுள்ளார்.
 
 

வியாழன், நவம்பர் 20, 2014

முருகத் தொண்டர்களின் முகவரி சேய்த்தொண்டர் புராணம்


திருத்தொண்டர்புராணம் என்ற சேக்கிழார் இயற்றிய பெரியபுராணம் நாயன்மார்களின் சிவத்தொண்டினை எடுத்துரைப்பது. இதுபோன்று முருகனடியார்களின் அற்புதத் தொண்டினை விரித்து உரைப்பதுசேய்த்தொண்டர் புராணம் ஆகும். முருகவேள் திருமுறை என்று தொகுக்கப்பட்ட இறைத்தொகுப்பில் பன்னிரண்டாம் திருமுறையாக அமைவது சேய்த்தொண்டர் புராணம் ஆகும்.
முருகவேள் திருமுறையில் ஆறுபடை வீடுகளை அடிப்படையாக வைத்து பாடப்பெற்ற திருப்புகழ்ப் பாடல்கள் முதல் ஆறு திருமுறைகளாக வகுக்கப் பெற்றன. ஏழாம் திருமுறை பிற பதிகளைப் போற்றிய திருப்புகழ்ப் பாடல்களால் தொகுக்கப் பெற்றது. கந்தரலங்காரம் கந்தரந்தாதி ஆகியன எட்டாம் திருமுறைகளாயின. ஒன்பதாந்திருமுறை திருவகுப்பு ஆகியது. கந்தரனுபதி பத்தாம் திருமுறைப் பகுப்பாகியது. முற்கால அடியார்கள் பாடிய பாடல்களின் தொகுப்புகள் பதினோராம் திருமுறையாயின. பன்னிரண்டாம் திருமுறை சேய்த்தொண்டர் புராணம் ஆகும். இதனை இயற்றியவர் தேனூர் வரகவி வே. செ. சொக்கலிங்கனார் ஆவார்.
ஆயிரத்துத் தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தொன்றாம் ஆண்டில் தணிகைமணி வ.சு. செங்கலவராயப்பிள்ளை அவர்கள் பதினோரு திருமுறைகளாக முருகவேள் திருமுறையை வடிவமைத்து அவற்றுக்கு சிறப்பான உரை எழுதி வெளியிட்டார். அப்போது பதினோராம் திருமுறைவரை கந்தவேளுக்கு அமைக்கப்பெற்றுவிட்டது. சைவத் திருமுறையை ஒட்டி பன்னிரண்டாம் திருமுறையாகத் திருத்தொண்டர் புராணம் யாராலும் செய்யப்படவில்லையே என்ற ஏக்கம் தணிகைமணி மனதில் ஏற்பட்டு அக்கருத்தை அவர் அப்பதிப்பில் வெளியிட்டார். இந்த ஏக்கம் தீரப் பிறந்தது சேய்த்தொண்டர் புராணம் ஆகும். ஆயிரத்து ஐம்பத்திரண்டாம் ஆண்டிலேயே சேய்த்தொண்டர் புராணம் இயற்றும் பணி தொடங்கிச் சிற்சில பாடல்கள் திருக்கழுகுன்றத்தில் அரங்கேற்றம் செய்யப்பட்டன. அப்பணி சிற்சில ஆண்டுகளில் முழுமை பெற்று ஆயிரத்துத் தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தொன்றாம் ஆண்டில் முழுப் புராணமாக ஆகி வெளிவந்தது.
தேனூர் வரகவி சொக்கலிங்கனார் சேய்த்தொண்டர் புராணத்தை இயற்றுவதற்கு முன்பு சேய்த்தொண்டத்தொகை என்பதைப் பாடினார். இதனைத் தொடர்ந்து சேய்த்தொண்டர் திருவந்தாதி என்பதையும் இயற்றி இதனைத் தொடர்ந்து சேய்த்தொண்டர் புராணத்தை அவர் இயற்றத் தொடங்கினார். இம்முயற்சி பெரியபுராணத்தின் தோற்றத்திற்கு ஆக்கத்திற்குச் சுந்தரர் நம்பியாண்டார் நம்பி சேக்கிழார் ஆகியோர் வழிவகுத்த அமைப்பிலேயே நடந்துள்ளது என்பது குறிக்கத்தக்கது. ஆயினும் இச்சான்றோர்களை அடியொற்றி இம்மூவர் முயற்சிகளையும் முன்னுதாரணமாகக் கொண்டு தேனூர் வரகவி சொக்கலிங்கம் அவர்கள் தான் ஒருவராகச் செய்தவை மேற்கண்ட மூன்று படைப்புகள் என்பது குறிக்கத்தக்கது.
சேய்த்தொண்டர் புராணத்தில் அறுபத்தாறு தனியடியார்களும் பன்னிரு தொகையடியார்களும் அவர்களின் வரலாறும் தொண்டும் எடுத்து இயம்பப் பெற்றுள்ளன. அரகரவேல் மயிலென்பார்ஆலயத்தொண்டர் இறந்துமிறவாதார் இனிவரு சேய்த்தொண்டர் கந்தனையே போற்றுவார், செந்தில் வாழ் அந்தணர், திருத்தணியிற்பிறந்தார், தொண்டரடித்தொண்டர், பாடாது விடுபட்டோர், புராணிகர்கள், முருகன் திருவருளைச் சிந்திப்போர், முருகனையே பாடுவோர் ஆகியோர் தொகையடியார்கள் ஆவர்.
இப்புராணத்துள் ஒளவையார், மீனாட்சி அம்மையார், முருகம்மையார் ஆகிய மூன்று பெண்ணடியார்கள் பாடப்பெற்றுள்ளனர். இவர்கள் தவிர ஏனைய அறுபத்து மூவர் ஆணடியார்கள். ராமலிங்க வள்ளலார், அருணகிரிநாதர், குமரகுருபரர், நக்கீரர், அகத்தியர், கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார், பாம்பன் சுவாமிகள் போன்ற பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த முருகனின் தொண்டர்கள்வரை இதனுள் பாடப்பெற்றுள்ளனர். கடைச்சங்ககாலத்தில் வாழ்ந்த முருகனடியார்கள் தொடங்கி இந்தப் புராணம் பாடியுள்ளது. இக்காலத்திற்குப் பின் வரும் அடியார்களைப் போற்றி இனிவரும் சேய்த்தொண்டர் புராணம் என்று இவர் பாடியிருப்பதும் கருதத்தக்கது.
செந்தில்வாழ் அந்தணர் சருக்கம், கம்பை சூழ் சருக்கம், குமர குருபரச் சருக்கம், வென்றி மலைச் சருக்கம், அரஹாரச் சருக்கம், காவடிச் சருக்கம், குகனேரிச் சருக்கம், கல்லாடச் சருக்கம், தென்பழநிச் சருக்கம், நின்றசீர்ச் சருக்கம், நாரதச் சருக்கம், வானார்ந்த சருக்கம் ஆகிய பன்னிரண்டு சருக்கங்கள் சேய்த்தொண்டர் புராணத்துள் உள்ளன. இதிலும் சேக்கிழாரின் படைப்பு முறை பின்பற்றப்பெற்றுள்ளது. அதாவது சருக்கங்களின் பெயர்கள் திருத்தொண்டத்தொகைப்பாடல்களின் முதலடி கொண்டுத் தலைப்பிடப்படுவது என்பது சேக்கிழார் தந்தமுறை. இங்கும் சேய்த்தொண்டத் தொகையின் பன்னிரு பாடல்களின் முதற்சீர் சேய்த்தொண்டர் புராணச் சருக்கமாக அமைக்கப்பெற்றிருப்பது கவனிக்கத்தக்கது.
இப்புராணம் 3333 என்ற தொகையில் விருத்தப் பாவகை பலவற்றால் பாடப்பெற்றுள்ளது. இது நிலம் எனத்தொடங்கி இம்மாநிலம் என முடிகின்றது. இவ்வாறு வடிவமைப்பில் பெரியபுராணத்தை ஒத்துச் செய்யப்பெற்றுள்ள சேய்த்தொண்டர் புராணம் முருக பக்தியளவில் மிக முக்கியமான பக்திக் காப்பியம் ஆகும். இப்புராணத்தின் சிற்சில பக்தி முத்துக்கள் இக்கட்டுரையில் அளவுகருதிச் சுருக்கி உரைக்கப்பெற்றுள்ளன.
அருணகிரிநாதருக்கு முருகப்பெருமான் காட்சியளித்த அழகைப் பின்வருமாறு சேய்த்தொண்டர் புராணம் பாடுகின்றது. சம்பந்தாண்டானுக்கும் அருணகிரிநாதருக்கும் இடையே நடந்த போட்டியில் அருணகிரிநாதர் முருகனை அழைத்துக்காட்டி வெற்றி பெறுகிறார்.
இதனையோர்ந்து அங்கு எம்பிரான் எழுந்து செங்கைகூப்பிநின்
றதல சேடனார் என எடுத்ததொர் பா அங்கு ஓத அம்
மதுரகானம் கேட்கவே மய+ர வாகனத்தின்மேல் 
சதன கோல கால வேல்கருத்தன் வந்து தோன்றவே (1181)
என்று பாடுகின்றார்.
கந்தனை நேரில் கண்டவர்கள் நிலையை
ஏற்றினார் யாவருங்கை முடியின் மேல்நின்று இறைஞ்சினார் 
பரவசமாய் வீழ்ந்தெழுந்து
போற்றினார் ஐயன்இனிது உருக்கரப்பப் புலம்பினார்
இனியென்று காண்பதென்று
சாற்றினார் ஆன்ற பெரியார்க்குத் தீங்கு சாற்றிய தீமதி
படைத்த சம்பந்தாண்டன்
தோற்றுளான் அருணகிரிநாதர் வாகை சூடினார் என்று
ஆர்த்தவையோர் தொழுதுபோற்றி (1182)
என்ற கந்தனைக் கண்ட அனுபவத்தை மொழிகிறது சேய்த்தொண்டர் புராணம். இனியென்று காண்பது என்று எல்லா உயிர்களும் கந்தனைத் தொழுத காட்சியைக் காட்டி அக்காட்சியைத் தானும் வணங்குவதாகப் போற்றி இப்பாடலை முடித்திருப்பது இவ்வாசிரியரின் கந்தன் மீதான பற்றுதலைக் காட்டுவதாக உள்ளது.
பாம்பன் சுவாமிகளுக்கு காலில் ஏற்பட்ட இடையூற்றை மருத்துவர்கள் தீர்க்கமுடியாதென்று கைவிரித்தபோது, முருகனடியார்கள் பாம்பன் சுவாமிகள் இயற்றிய சண்முகக்கவசத்தைப் பாட அவரின் நோய் நீங்கியது என்பது ஒரு அருள் வரலாறு. இதனை இப்புராணம்
அவரேகலும் அச்சாலையில் (மருத்துவமனையில்) அதிபன் பரிவோடு அம்
புவிபேண்பரிகாரம் பலபுரிந்தும் பயனிலாதலால் 
இவர் நோய்க்கு அவுடதம்எம்மிடம் இல்லையென்னலும் இம்மா
தவசீலர் முன் அருள் சண்முகக் கவசம்தனை அடியார்
பந்தத்தொடும் பாடிக் குகபரமன் திருவருளைச்
சிந்தித்தனர் சிந்தித்திடும் திருநாள்களில் ஒருநாள்
வந்தித்தவர் முழந்தாண்மிசை வைவேல்இரண்டு ஒன்றாய்
சந்தித்தது என்பொன்றித்து புண்தழும்பறிய திதைத்தம் (2582)
என்று பாடுகின்றது. சண்முகக் கவசம் பாடிட குகப் பரம்பொருள் பாம்பன் சுவாமிகள் கால் நோயைத் தீர்த்த அதிசயத்தை இப்புராணம் பாடிட அவ்வருள் படிப்போர் நெஞ்சிலும் பரவுகின்றது. இரு வேல்கள் முழங்காலைத் தாங்கிப்பிடித்து ஒரு வேலான காட்சியை ஒரு அன்பர் காண அதன்வழி பாம்பன் சுவாமிகள் பிணி நீங்கியது என்ற இந்தக் காட்சியின் அருள் நிலை சண்முகப்பெருமானின் கருணையை எடுத்துரைப்பதாக உள்ளது.
குமரகுருபரக் குழந்தை பேசாதநிலை பெற்றிருந்தபோது அவர்தம் பெற்றோருடன் இக்கவிஞரும் அழுகின்றார்.
முருகா உன் கிருபையால் அவதரித்தகான் முளையிதுமூங்கையாய் அதுகண்டுஏங்கினோம்
இருபதிற்றிரட்டிமேல் நாலிரண்டு நாள் எய்துமுன் அதைஒழித்து இனிதுபேசுமா
அருளுதி இல்லையேல்உயிர்க்கெல்லாம் உயிராயவர் அவர் நினைப்பதை அளித்திடும் 
கருணைவாரிதி உனக்கபயம் நீள்கடலில் வீழ்ந்தெமதுயிர் விடுவதுண்மை காண் (1324)
என்ற இந்த வேண்டுதல் குமரகுருபரா என்று முருகனால் அக்குழந்தை அழைக்கப்பெற்று, அக்குழந்தை வாயில் வேலால் அக்காரம் எழுதி வைக்கப்பட்டது. அக்குழந்தையே குமரகுருபரக்குழந்தை. அதுவே முருகனைப் பற்றிப் பல பனுவல்களைப் பாடியது. இக்குழந்தையைக் கந்தப் பரம்பொருளிடம் பெற்றோர்கள் அபயமாக விட அப்பெருமான் இக்குழந்தையைப் பேசவைக்கவேண்டும். இல்லையென்றால் கடலுள் மாய்வோம் என்ற இப்பெற்றோர் நம்பிக்கை உறுதி பேசாக் குழந்தையைப் பேச வைத்தது. அருள்மணக்கும் பாடல்களைப் பாடவைத்தது.
இவ்வகையில் சேய்த்தொண்டர் புராணம் முருகப்பெருமானின் அடியார்களை, அவர்களின் வாழ்வை, தொண்டை, சோதனைகளை மாற்றிய சாதனைகளை எடுத்துரைப்பதாக அமைகின்றது. முருகத்தொண்டர்களின் முகவரி சேய்த்தொண்டர் புராணம். இதனைப் போற்றிப்பரவிச் செவ்வேளையும் செவ்வேள் தொண்டர்களையும் அறிந்துப் போற்றி மகிழ்வோம்.
நன்றி - வல்லமை  மின்னிதழ்


திருஞான சம்பந்தர் பாடல்களில் சமுதாயம்

அருள் ஞானக்கன்று, திராவிட சிசு, ஆளுடைய பிள்ளை, காழியர்கோன், தமிழாகரர் போன்ற பல சிறப்புப் பெயர்களுக்கு உரியவர் ஞானசம்பந்தர். அவர் தம் திருமுறைப்பாடல்களில் சமுதாய உணர்வு மேலோங்கப் பாடியுள்ளார். ஆன்மா கடைத்தேறுவது என்ற நிலையில் ஓர் உயிர் மட்டும் கடைத்தேறுவது என்பது எவ்வளவுதான் பெருமை பெற்றது என்றாலும், அது சுயநலம் சார்ந்ததாகிவிடுகின்றது. ஆனால் தன்னுடன் இணைந்த அத்தனை பேரையும் சிவகதிக்கு உள்ளாக்கும் வழிகாட்டியாக அமைந்து, குருவாக அமைந்துச்  சமுதாயத்தைக் கடைத்தேற்றும் நாயகராக  ஞான சம்பந்தப் பெருமான் விளங்குகின்றார்.
 திருநல்லூர்ப் பெருமணத்தில் தன் மணம் காணவந்த அத்தனை பேருக்கும் சிவகதி அளித்த பெருமைக்கு உரியவர் ஞானசம்பந்தப்பெருமான்.
 ‘‘நந்தி நாமம் நமசிவாயவெனும்
 சந்தை யாற்றமிழ் ஞானசம்பந்தன்சொல்
 சிந்தையால் மகிழ்ந்து ஏத்தவல்லாரெல்லாம்
 பந்த பாசம் அறுக்க வல்லார்களே ’’
                                                               (திருநல்லூர்ப் பெருமணம். பாடல்.12)
என்ற அவரின் நல்லூர்ப் பெருமண நிறைவுப்பாடல்- அ்னைத்து உயிர்களையும் பந்த பாசம் அறுத்து ஞானநிலைக்குக் கொண்டு சென்றதை அறிவிக்கின்றது. இந்நிலையே ஞானகுருவின் உன்னத பணியாகும்.
 அனைத்து உயிர்களும் கடைத்தேறும் இனிய வழியை இப்பதிகத்தின் முதல்பாடல் பெற்றுள்ளது.
 ‘‘காதலாகிக் கசிந்து கண்ணீர் மல்கி
 ஓதுவார்தமை நன்னெறிக்கு உய்ப்பது
 வேதம் நான்கினும் மெய்ப்பொருளாவது
 நாதன் நாமம் நமச்சிவாயவே’’ 
                                                               (திருநல்லூர்ப்பெருமணம், பாடல்.1)
காதல் கொண்டு கசிந்து கண்ணீர் மல்கி நமசிவாய மந்திரத்தை உச்சரிப்பவர்கள் பந்த பாசம் கடப்பார்கள். ஞானநெறி பெறுவார்கள் என்ற தொடக்கத்தை உடைய இப்பாடல் காலம் காலமாகச் சமுதாயம் கடைத்தேறுவதற்கான வழியை எடுத்துரைப்பதாக உள்ளது.
 ஞானசம்பந்தரின் இறைப்பாடல்கள் கோயில் தோறும் சென்று பாடப்பெற்றன. அவை ஓரிடத்தில் நின்று இருந்து பாடப்பெற்றன அல்ல. கோயில்கள் பலவற்றிற்குச் சென்று இறைவனை இறையனுபவத்தால் அனுபவித்துப் பாடப்பெற்றவை. இதன் காரணமாக அவை தனிமனித அனுபவமாக அமையாமல்  சமுதாய அறங்களைப் போற்றுவதாகவும், சமுதாயத்திற்கு நல்லன செய்வனவாகவும் பாடப்பெற்றுள்ளன.
 இவர் பாடிய முதல் பாடலே தந்தை, தாய் தவிர்ந்து மூன்றாமவரான இறைவனை முன்னிறுத்திப் பாடிய பாடல் ஆகும்.இந்த இறையனுபவத்தை அனைத்து உயிர்களும் பெற வேண்டும் என்பதற்காக நாளும் பாடிப் பரவித் தொழுது இறைவனைப் போற்றினார் ஞானசம்பந்தர்.
உயர் சமுதாய நோக்கு
 ‘‘மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் வைகலும்
  எண்ணில் நல்லகதிக்கு யாதும் ஓர் குறைவிலைக்
  கண்ணில் நல்லஃதுறும் கழுவமல வளநகர்ப்
  பெண்ணில் நல்லாலோடும் பெருந்தகை இருந்ததே’ 
                                                                                                (திருக்கழுமலம், பாடல்.1)
என்ற இந்தப் பாடல் சம்பந்தரின் சமுதாய நோக்கினைம உணர்த்தும் தலையாய பாடலாகும். மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழ்வது என்பது சமுதாயம் சார்ந்த வாழ்க்கை முறையாகும். அவ்வாழ்க்கை முறைக்கு கணவனும் மனைவியுமாக இல்லறம் நடத்தும் வாழ்வு சிறப்பானது. இறைவனும் இறைவியுடன் கலந்தே வீற்றிருக்கிறான் என்று சமுதாய நிலையை இப்பாடல் எடுத்துரைக்கின்றது.
ஞானசம்பந்தரும் அடியார் திருக்கூட்டமும்
 ஞானசம்பந்தர் தனியாக எக்கோயில்களுக்கும் சென்றது இல்லை. அவர் வருகிறார் என்றால் அவருடன் அடியார் திருக்கூட்டமும் வரும். வருகின்ற ஊரெல்லாம் மலர்மாலைகள் புனைந்தேத்தி வரவேற்பு கூறுவர். இவ்வகையில் சைவ சமயத்தை சமுதாய இயக்கமாக ஆக்கியவர் ஞான சம்பந்தர்.
 அவருடன் உடனுறைந்த அடியார்கள் திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர், குலச்சிறையார், சிறுத்தொண்டர், திருநீலநக்கர், நின்ற சீர் நெடுமாறர், மங்கையர்க்கரசியார், முருகநாயனார், திருநாவுக்கரசர் போன்ற பலர் ஆவர். இவர்களுடன் பலரும் இணைந்து ஞானசம்பந்தக் குழந்தையுடன் சமுதாயப் பணிகளையும் சமயப் பணிகளையும் ஆற்றினர்.
  அடியார் திருக்கூடத்தை நாளும் கோளும் தம் இயக்கம் காரணமாக இடையூறு  செய்தாலும் அவற்றைப்  போக்கவேண்டும் என்று பாடியவர் திருஞான சம்பந்தர். இக்காலம்வரை இப்பதிகமே அடியார் துயர்களைந்துவரும் பதிகமாகும்.
 வேயுறுதோளி பங்கன் விடமுண்ட கண்டன்
  மிகநல்ல வீணை தடவி
 மாசறு திங்கள் கங்கை முடிமேல் அணிந்தென்
  உளமே புகுந்த அதனால்
 ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி
  சனி பாம்பிரண்டும் உடனே
 ஆசறு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல
  அடியார் அவர்க்கு மிகவே
      (திருமறைக்காடு. பாடல். 1)
என்ற அடியார்களை இறைவன் பெயரால் காக்கும் முறைமை பக்திச் சமுதாயத்தை ஞானசம்பந்தர் வளர்த்த முறையாகும்.  அடியார்கள் வருந்தும்போது அவ்வருத்தம் போக்கவும் ஞானசம்பந்தர் முயன்றுள்ளார். கொடிமாடச் செங்குன்றூர் (திருச்சேங்கோடு) என்ற ஊருக்குப் பனிக்காலத்தில் வந்துசேர்ந்தார் ஞானசம்பந்தர். அந்தப் பனிக்காலத்தில் குளிர் சுரம் வருவது இயல்பு. இக்குளிர் சுரம் வராமல் காக்க இறைகருணையை வேண்டிப் பாடல் இயற்றுகிறார் ஞானசம்பந்தர். அடியார்களைக் குளிர் சுரத்தில் இருந்து காப்பாற்றிய முயற்சி இதுவாகும்.
 ‘‘அவ்வினைக்கு இவ்வினையாம்
 என்று சொல்லும் அஃதறிவீர்
       உய்வினை நாடாது இருப்பதும்
  உந்தமக்கு ஊனமன்றே
  கைவினை செய்து எம்பிரான் கழல்
  போற்றது நாம் அடியோம்
 செய்வினை வந்து எமைத் தீண்டப்
  பெறா திரு நீலகண்டம்
   (திருக்கொடிமாடச் செங்குன்றூர், பாடல். 1)
இப்பாடலில் செய்வினை வந்து எமை தீண்டப்பெறாமல் இருக்க திருநீலகண்டப்பெருமானை அழைத்துக் காப்பு செய்து கொள்ளுகின்றார் சம்பந்தப் பெருமான். எமை என்ற குறிப்பு சமுதாயம் சார்ந்த குறிப்பு ஆகும். என்னை எனக் குறிக்காமல் எமை என்று தன்மைப் பன்மைநிலையில் தன்னையும் அடியார்களையும் உளப்படுத்தி இப்பதிகம் பாடப்பெற்றிருப்பது கவனிக்கத்தக்கது.
 பஞ்சம் வந்துற்றபோதும் சம்பந்தப் பெருமான் அடியார் திருக்கூட்டத்திற்கு அமுதளித்துப் பாதுகாத்துள்ளார்.. திருவீழிமிழலையில் அடியார்களோடு சம்பந்தப் பெருமான் சென்றபோது அங்கு பஞ்சம் வந்தது. அந்தப் பஞ்சத்தைப் போக்குவதற்காக பீடத்தின் மீது இறைவன் ஒரு பொற்காசினை ஒவ்வொரு நாளும் அளித்து அதன் வழி  பொருள் பெற்று அடியார் பசி போக்க வழி செய்தான்.
 சம்பந்தருக்கு இறைவனுக்கு அளிக்கப்பெற்ற காசு வட்டம் கொடுத்து அக்காலத்தில் சிறிது நேரம் கழித்தே மதிப்பு பெறுவதை அறிந்து நல்ல காசு நல்க அவர் பதிகம் பாடுகின்றார்.
 ‘‘வாசி தீரவே காசு நல்குவீர்
  மாசின் மிழலையீரு் ஏசல் இல்லையே’’
      (திருவீழிமிழலை,பாடல்.1)
  ‘‘இறைவர் ஆயினீர் மறைகொள் மிழலையீரு்
   கறைகொள் காசினை முறைமை நல்குமே’’
       (திருவீழி மிழலை பாடல்.2)
என்ற பாடல் சமுதயாத்திற்கான பசிப்பிணியைப் போக்கச் சம்பந்தப் பெருமானால் செய்யப்பட்ட முயற்சிகளின் சான்றுகள் ஆகும்.
 திருக்கொள்ளம்பூதூர் பதிக்கு ஞானசம்பந்தர் அடியார் கூட்டத்துடன் வந்து சேர்ந்தார். முள்ளி ஆறு இடைப்பட்டது. அவ்வாற்றில் வெள்ளம் அதிக அளவில் சென்று கொண்டிருந்தது. இந்த வெள்ளத்தில் பரிசல் இட பரிசல்காரர்கள் முன்வரவில்லை. சம்பந்தப் பெருமான் பரிசலில் அடியார்களை ஏறச் செய்து பதிகம் பாட அந்தப் பதிகம் சமுதாயத்தைக் கரையேற்றுகிறது.
 ‘‘ஓடம் வந்தணையும் கொள்ளம் பூதூர்
 ஆடல் பேணிய அடிகளை யுள்கச்
  செல்ல உந்துக சிந்தை யார்தொழ
  நல்குமாறருள் நம்பனே’’  (திருக்கொள்ளம் பூதூர் பாடல். 6)
என்ற பாடலில் ‘செல் உந்துக ’ என்ற தொடர் தானாக பரிசல் செல்லச் சொன்ன தொடராகும்.
 திருவோத்தூர் (செய்யாறு) என்ற ஊருக்கு ஞானசம்பந்தர் சென்றபோது அக்கோயிலின் அருகில்  ஒரு அடியவர் பனைமரங்களைப் பயிரிட்டு இருந்தார். வளர்ந்தபோது, அவை அனைத்தும் ஆண்பனைகள். அவை காய்க்காதவை என்பதறிந்து அவ்வடியவர் மிகவும் துயரப்பட்டார். அப்பனைகளைப் பெண்பனைகளாக மாற்றி திருவோத்தூர் மக்கள் சைவநெறி நிற்கப் பதிகம் பாடுகின்றார் ஞானசம்பந்தர்.
 ‘‘குரும்பை ஆண்பனை ஈன்குலை ஓத்தூர்
  அரும்பு கொன்றை அடிகளைப்
    பெரும்பு கலியுள் ஞானசம்பந்தன் சொல்
   விரும்பு வார் வினை வீடே’’   (திருவோத்தூர் பாடல். 11)
என்ற திருக்கடைக்காப்புப் பாடலில் ஆண்பனைகள் பெண்பனை ஆனதற்கான அகச்சான்று குறிக்கப்பெற்றுள்ளது.
 இவ்வாறு அடியார் திருக்கூட்டமாக விளங்கும் சைவ சமுதாயத்தின் இன்னல்களை அவ்வப்போது களைந்து இன்பமுடன் வாழ தமிழ்மாலை புனைந்தேத்தி, இறையருளை விளங்க வைத்துள்ளார் ஞானசம்பந்தப் பெருந்தகை.
பெண்கள் சமுதாயம் ஞானசம்பந்தப் பெருமான் காலத்தில் பண்பாடும் ஒழுக்கமும் பெண்களால் மிகவும் போற்றப்பெற்று, பின்பற்றப் பெற்று வந்துள்ளன. பண்பாடும், ஒழுக்கமும், சைவமும் பேணிய  பெண்களுக்கு இன்னல் நேர்ந்த காலத்தில், அவை தன் காதுகளுக்கு எட்டிய நிலையில் அப்பெண்களின் இன்னல்களைப் போக்க பதிகம் பாடியுள்ளார் ஞான சம்பந்தப் பெருந்தகை.
கொல்லிமழவன் மகள் சம்பந்தர் காலத்தில் திருபாலச்சிரமம் என்ற ஊரை ஆண்டவன் கொல்லி மழவன் ஆவான். இவனின் மகள் முயலக நோயால் பாதிக்கப்பெற்று இருந்தாள். மருத்துவர்களால் கைவிடப்பட்ட நிலையில் கோயிலில் உள்ள இறைவனிடத்தில் இம்முயலக நோய் பெற்ற மகளை அடைக்கலப்படுத்தினான் கொல்லி மழவன்.
 அவ்வூர்ப் பகுதிக்கு வந்த ஞானசம்பந்தர் இப்பெண்ணின் நோய் நீங்(க்)கப் பாடுகின்றார்.
 ‘‘துணிவளர் திங்களர் துளங்கி விளங்கச்
  சுடர்ச் சுடைசுற்றி முடித்துப்
  பணிவளர் கொள்கையர் பாரிடம் சூழ
  ஆரிடமும் பல தேர்வர்
 அணிவளர் கோலம் எல்லாம் செய்து பாச்சில்
  ஆச்சிரமத்து உறைகின்ற
 மணிவளர் கண்டரோ மங்கையை வாட
  மயல் செய்வதோ இவர் மாண்பே’’
      (திருப்பாச்சிலாசிரமம் பாடல்.1)
என்ற இந்தப்பாடல் ‘மங்கை வாட நோய் செய்யலாமா’ என்றுப் பெண்ணுக்கு இரங்கும் நிலையில்  அமைந்துள்ளது.
வைப்பூர் தாமன் மகள் 
 திருமருகல் என்னும் இடத்திற்கு ஞானசம்பந்தர் வந்துசேர்ந்தபோது வைப்பூர் தாமன்  என்பவரின் மகளுக்கு ஏற்பட்ட இன்னலைத் தீர்த்தருள முனைகின்றார்.
 வைப்பூரில் வாழ்ந்த தாமன் என்பவருக்கு ஏழுமகள்கள் இருந்தனர். இவர்களுள் அறுவரை தன் சொந்தமான இளைஞன் ஒருவனுக்குத் தருவதாகச் சொல்லி வேறு வேறு இடங்களுக்குப் பொருள் கருதி மணம் முடித்துக் கொடுத்துவிடுகிறான் வைப்பூர் தாமன். ஏழாமவளாகிய இவள் தன் சொந்த மாமன் மகனாகிய அவ்விளைஞனைக் கரம் பிடிக்க நினைத்து இவனுடன் உடன்போக்கு வருகிறாள். வந்த இடத்தில் இரவு நேரம் வந்துவிட திருமருகலில் இவர்கள் தனித்தனியாக உறங்குகின்றனர். அப்போது ஒரு பாம்பு மணக்க இருந்த ஆண்மகனைக் கடித்துவிட இவள் தந்தையின் சார்பினையும், மணக்க இருந்தவன் சார்பினையும் இழந்து தவிக்கிறாள். இந்நிலையில் ஞானசம்பந்தர் இப்பெண்ணுக்கு உதவிட முன் வருகிறார்.
 ‘‘வழுவால் பெருமான்கழல் வாழ்க எனா
 எழுவாள் நினைவாள் இரவும் பகலும்
 மழுவாளுடை யாய் மருகற் பெருமான்
 தொழுவாள் இவளைத் துயர் ஆக்கினையே’’
     (திருமருகல். பாடல். 7)
துயர் பெற்ற இந்தப் பெண் ‘‘பெருமான் கழல் வாழ்க’ என்று யாராவது சொன்னாலோ அல்லது இந்தச் சத்தம் கேட்டாலோ இறைவனை  நினைத்து எழுந்து வணங்குவாள். இரவு பகல் எந்நேரமும் இறைசிந்தனையுடன் இருப்பாள். அப்படிப் பட்ட இவளிடத்து எழுந்த் துயரத்தை- மழுப்படை கொண்ட பிரானே!  நீக்குக என்று பதிகத்தின் வழி வேண்டுகோள் வைக்கின்றார் ஞானசம்பந்தப்பெருமான்.
சிவநேசர் மகள் மயிலாப்பூரில் வாழ்ந்தவர் சிவநேசர் என்ற செல்வர். அவரின் அருமை மகள் பூம்பாவை. அவள் வளர்ந்து வரும் காலத்தில் அவளைச் சம்பந்தருக்கு உரியவளாகவே கருதி சிவநேசர் உளக்கருத்து கொண்டு வளர்த்துவந்தார். அவளை ஒரு நாள் அரவு தீண்டிவிட சம்பந்தருக்கு உரிய பொருள் – சம்பந்தருக்கே ஆகட்டும் என்று அவர் எண்ணினார். இதன் காரணமாக அவள் உடலை எரித்து அதனின்று கிடைத்த எலும்புகளை ஒரு பானையில் வைத்து சிவநேசர் காத்து வந்தார்.
 இந்நேரத்தில் ஞானசம்பந்தர் திருமயிலைக்கு எழுந்தருள, அவரிடம் எலும்பு வடிவில் உள்ள தன் மகளை எழுப்பித் தந்து, அவளைத் தங்களுக்கு உரிமையாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்கிறார் சிவநேசர்.
 ஞானசம்பந்தப் பெருந்தகை எலும்புகள் உள்ள கலயத்தை இறைவன் முன்வைத்துப் பதிகம் பாடுகின்றார்.
 ‘‘மட்டிட்ட புன்னையங் கானல் மடமயிலைக்
 கட்டிட்டங் கொண்டான் கபாலீச்சரம் அமர்ந்தான்
 ஓட்டிட்ட பண்பின் உருத்திர பல் கணத்தார்க்கு
 அட்டிட்டல் காணாதே போதியோ பூம்பாவாய்’’
     (திருமயிலை, பாடல்.1)
என்ற இந்தப் பாடல் தொடங்கி பூம்பாவை பொருட்டு பதினோரு பாடல்கள் பாடுகின்றார். இந்தப் பாடல்கள் முடியும் நிலையில் பூம்பாவை அன்றைய நிலைக்கு எப்படி வளர்ந்திருப்பாளோ அதே எழிலுடன் தோன்றி அனைவரும் அதிசயப்படவைக்கிறாள்.  என்னால் இறை துணைகொண்டு பிறப்பிக்கப்பட்ட இவள் என் மகள் என்று ஏற்கிறார் ஞானசம்பந்தர்.
 இவ்வாறு இறைவழி நின்ற பெண்களின் துயரங்களைப் போக்கி சமுதாயத்தில் இறைநலத்துடன் வாழும் பெண்களுக்கு உறுதுணை புரிந்துள்ளார் ஞானசம்பந்தப் பெருந்தகை.
அரசியல் சமுதாயம் சமுதாயத்தின் ஒரு பங்கினரான அடியார்களையும், மற்றொரு பங்கினரான பெண்களையும் காத்து இறைநலம் பெருக்கிய ஞானசம்பந்தப் பெருந்தகை மதுரையில் அரசு நடத்தும் கூன்பாண்டிய மன்னனை சைவசமயச் சார்பால் நின்றசீர் நெடுமாறனாக்கி, சைவம் தழைத்தோங்க வழி செய்தார். மங்கையர்க்கரசியார் துணைகொண்டு, குலச்சிறையார் வழி பற்றி மதுரையில் நுழைந்து சமணரை அனல்வாதம், புனல்வாதம் ஆகியவற்றில் வென்று, அவர் செய்த சமுதாயப் பணி பாண்டிய நாட்டையே திருத்தியது.
 மதுரைக்கு ஞானசம்பந்தரை வரவழைத்த மங்கையர்க்கரசியாரைப் பற்றியும், குலச்சிறையரைப் பற்றியும் பாடல்கள் பாடியிருப்பது என்பது யாருக்கும் கிட்டாத பேறு. பூம்பாவைக்காகத் தனித்த பதிகம் பாடிய சம்பந்தர் இவ்விருவருக்காகத் தனித்த பாடல்கள் பாடியிருப்பது சமுதாயத்தைத் திருத்த இவர்கள் கொண்ட நன்னோக்கத்திற்கு ஞானசம்பந்தர் காட்டிய நன்றியாகும்..
 ‘‘மங்கையர்க்கரசி வளவர்கோன் பாவை
  வரிவளைக் கைம்மடமானி
 பங்கசயச்செல்வி பாண்டிமாதேவி
  பணிசெய்து நாள்தொறும் பரவப்
 பொங்கழல் உருவன் பூதநாயகன்நால்
  வேதமும் பொருள்களும் அருளி
 அங்கயற்கண்ணி தன்னொடும் அமர்ந்த
  ஆலவாயவாதும் இதுவே’’  (ஆலவாய். பாடல்.1)
என்ற பாடலில் பாண்டிமாதேவியாக இருந்தாலும் நாளும் சிவப்பணிகளைச் செய்யும் தன்மை பெற்றவர் மங்கையர்க்கரசியார். இவரின் பெருமைக்கு இப்பாடல் நல்ல சான்று.
 வெற்றவே அடியார் அடிமிசை வீழும்
  விருப்பினன் வெள்ளைநீறு அணியும்
 கொற்றவன் தனக்கு மந்திரியாய
  குலச்சிறை குலாவிநின்று ஏத்தும்
 ஒற்றை வெள்விடையவன் உம்பரார் தலைவன்
  உலகில் இயற்கை ஒழித்திட்ட
 உற்றவர்க்கு அற்ற சிவனுறை கின்ற
  ஆலவா யாவதும் இதுவே’’ (ஆலவாய் பாடல்.2)
என்று அமைச்சர் குலச்சிறையாரை- வெண்ணீறு அணிந்தவர், சிவனடியார்களைப் பணிபவர். அக புறப் பற்றுகள் இல்லாதவர் என்று பெருமைப்படுத்துகிறது இப்பாடல்.
 இவ்வகையில் சமுதாயத்தின் நன்மைக்காகப் போராடும் நல்லோரை நன்றியோடு நினைந்து பாடும் ஞானசம்பந்தப் பெருந்தகையின் பாராட்டு மொழிகள் இன்றும் சைவம் காக்கப் போராடும் அன்பர்களுக்கு ஊன்றுகோலாகும்.
 மன்னன் அவையில் நடைபெறும் போட்டிகளில் ‘குழந்தையாக உள்ள ஞானசம்பந்தர் வெற்றி பெறவேண்டுமே’ என்ற கவலை மங்கையர்க்கரசியார் உள்ளத்தை வாட்டியது. அதனைப் போக்க
 ‘‘மானினேர்விழி மாதாராய் வாழு
  திக்குமாபெருந் தேவிகேள்
 பானல்வாய் ஒரு பாலன் ஈங்கு வன்
  என்றுநீ பரிவு எய்திடேல்
 ஆனைமாமலை ஆதியாய
  இடங்களிற் பல அல்லல்சேர்
 ஈனர்கட்கு எளியேன் அலேன் திரு
  ஆலவாய் அரன் நிற்கவே’’ (ஆலவாய்.(6).பாடல் 1)
என்ற இந்த ஞானசம்பந்திரன் பாடல் ‘‘பாலன் என்று கலங்கவேண்டாம்’’ என்று மங்கையார்க்கரசியாருக்கு மனவலிமையை ஏற்படுத்துகின்றது. ஆனைமலை போன்ற இடங்களில் உறையும் மாற்றுச் சமயத்தாரால் எனக்கு எவ்வகையிலும் துன்பம் வாராது அரன் காப்பார் என்ற நம்பிக்கை வெல்கிறது. ஞானசம்பந்தக்குழந்தை வெற்றிபெறுகின்றது.
 வென்றபின் பாடிய பதிகத்தில் ஒருபாடல் பின்வருமாறு.
 ‘‘குற்றம்நீ குணங்கள் நீ கூடலாலவாயிலாய்
  சுற்றம் நீ, பிரானும் நீ, தொடர்ந்திலங்கு சோதிநீ
  கற்ற நூற் கருத்தும் நீ, அருத்தமின்பம் என்றிவை
 முற்றுநீ புகழ்ந்துமுன் உரைப்பதென் முகம்மனே’’
      (ஆலவாய், 8 பாடல்.3)
என்ற இந்தப்பாடல் வென்றபின் ஆலவாய் அண்ணலைப் பாடிய பாடல் ஆகும். இறைவனைச் சுற்றமாகவும், முற்றாவும் காணும் சமுதாய நெறியே சம்பந்தரின் நெறியாகும்.
 அடியார் குழாத்தைக் காத்து, பெண்களின் துயரம் களைந்து, பாண்டிய நாட்டைச் சைவ நாடாக்கி ஞானசம்பந்தப் பெருந்தகை சமுதாயப் பணிகள் பலவற்றைச் செய்துள்ளார்.  ஞானசம்ப்ந்தப் பெருந்தகையின் சமுதாயப் பணிகள் சுரம் நீக்குவது, முயலக நோய் நீக்குவது, போட்டிகளில் வெல்வது, இறந்தவர்களை மீட்பது என்று படிப்படியாக வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது. இதன் காரணமாக அவரின் அருளாற்றல் ஆண்டவனின் கருணையால் வளர்விக்கப்பெற்றுள்ளது என்பது தெளிவாகின்றது. நிறைவில் தன்னுடன் தன்னை நாடிவந்த அடியார்கள் அனைவரையும் தன்னுள் அடக்கிச் சிவநிலை எய்தச் செய்தது அவரின் பெருமணப் பேரதிசயமாகும். 
 தனிமனிதர் என்ற நிலைப்பட்டவர் ஞான சம்பந்தர் என்றாலும் சமுதாயத்தை நோக்கிய அவரின் வளமான எண்ணங்கள் சைவ சமுதாயத்தை உருவாக்கி அவரைச் சைவத்தின் தலைப்பிள்ளையாக்கியுள்ளது என்பது நமக்குக் கிடைத்த  பெரும்பேறு.

புதன், செப்டம்பர் 17, 2014

திருவாடானை கல்லூரிப் பணியில் இணைந்தேன்

கால மாற்றத்தின் காரணமாகவும், நெருக்கடிகள் காரணமாகவும் அவ்வப்போது வாழ்வி்ல் பற்பல மாற்றங்கள் வந்து சேர்கின்றன. அவற்றை நன்மை என்றே ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது.
சிவகங்கை மன்னர் துரைசிங்கம் அரசு கலைக்கல்லூரியில் இருந்து, தற்போது திருவாடானை அரசு கலைக் கல்லூரிக்கு விருப்ப மாறுதல் கேட்டுச் சென்றுள்ளேன்.
திருவாடானையில் புதிய அரசு கலைக்கல்லூரி தொடங்கப்பெற்று இரண்டு ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளன. புதிய கல்லூரி புதிய சூழல்

ஞாயிறு, ஆகஸ்ட் 17, 2014

தொடரும் இதழுக்குச் சிறப்புப் பரிசு

தொடரும் என்ற சிற்றிதழை நாங்கள் நடத்தி வருகிறோம். அது இருபத்தைந்து ஆண்டுகாலமாக நடந்து வருகிறது. இவ்விதழுக்கு அதன் இலக்கியப் பங்களிப்பு கருதி நற்சான்றிதழ், பணமுடிப்பு, நினைவுப் பரிசு ஆகியனவற்றை இராசபாளையம் மணிமேகலை மன்றம் வழங்கியது. அதன் காட்சிதான் பின்னுள்ள புகைப்படம். எட்டு நூல்கள் வெளியீட்டு விழா, விருதுகள் வழங்கும் விழா , மணிமேகலை விழா என்று களைகட்டியது (இன்று காலை 10 மணிமுதல் 12.45 மணி வரை)

வியாழன், ஆகஸ்ட் 14, 2014

சிங்கப்பூரில் 34 ஆம் ஆண்டுத் திருமுறை மாநாடு -2014 – பங்கேற்பாளரின் அனுபவக் குறிப்புகள்     ஆண்டுதோறும் சிங்கப்பூரில் திருமுறை மாநாடு நடைபெற்று வருகின்றது.  முப்பத்து நான்கு ஆண்டு காலமாகத் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட வரும் திருமுறை மாநாடு இவ்வாண்டு ஆகஸ்டு மாதம் 1, 2. 3 ஆகிய நாள்களில் சிங்கப்பூர் நகரின் டாங்க் சாலையில் அமைந்துள்ள தெண்டாயுதபாணி கோயில் வளாகத்தில் உள்ள திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இந்தியாவில் இருந்து ஆண்டுதோறும் திருமுறை சார்ந்து இயங்கி வரும் பேச்சாளர் ஒருவரை அழைத்து இம்மாநாட்டில்  பேசவைப்பது என்ற அடிப்படையில் இவ்வாண்டு அடியேன் செல்லும் வாய்ப்பு கிடைத்தது.

     இத்திருமுறை அமைப்பினைத் தொடங்கி வைத்துச் சிங்கப்பூர் தமிழ் மக்கள் திருமுறை வாழ்வினை வாழும் பெரும் பேற்றை அடையச் செய்த சான்றோர் சிவத்திரு அம்பலவாணன் ஐயா அவர்கள் ஆவார்.  அவரது துணைவியார் கண்மணி அம்மையார் அவர்களும் அம்பலவாணன் ஐயாவுடன் இணைந்து இச்சீரிய பணியை தம் வாழ்நாள் முழுவதும் செய்தார்கள்.

. தன் அகக்கண் கொண்டுத் திருமுறை நெறிகளைச் சிங்கப்பூரில் வளர்த்தவர் அம்பலவாணன் ஐயா அவர்கள். அவர் வகுத்தளித்த முறைப்படி திருமுறை சார்ந்த போட்டிகள், நமசிவாய வேள்வி, அறுபத்துமூவர் குருபூசை ஆகியன ஆண்டுதோறும் நெறியோடு திருமுறை ஏற்பாட்டுக்குழுவினரால் தொடர்ந்து நடைபெறுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அம்பலவாணன் ஐயா அவர்கள் திருக்குறள் மீதும் திருமுறைகள் மீதும் அளவிலாப் பற்று கொண்டவர். சிங்கப்பூரில் திருக்குறள், திருமுறை நெறிகள் பரவ வழிவகை செய்தவர். தவத்திரு குன்றக்குடி தெய்வசிகாமணி அடிகளாருடன் நெருங்கிய பழக்கம் கொண்டிருந்தவர். பலமுறை இந்தியாவிற்கும் தமிழகத்திற்கும் வருகை தந்துத் தலயாத்திரைகள் மேற்கொண்டவர். திருமுறை மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக்காக அவர் உழைத்த உழைப்பு, மேற்கொண்ட சிரத்தை போற்றத்தக்கது.  அவரது வாழ்நாள் நிறைவெய்திய பின்பு அவரின் அடியொற்றித் திருமுறை மாநாடு ஆண்டுதோறும் திருமுறை ஏற்பாட்டுக் குழுவினரால் நடத்தப்பெற்று வருகின்றது.

     திருமுறை மாநாட்டில் நாளும் திருமுறை இன்னிசை அரங்கேறுகின்றது. திறம் மிக்க ஓதுவார்  பெருமக்கள் தங்களின் இனிய குரலால் வந்திருக்கும் சிவனடியார்களைப் பக்தி இயக்க காலத்திற்கு கொண்டு சென்றுவிடுகின்றனர். இம்மாநாடு திருமுறை அன்பர்களாலும், போட்டியில் பங்கெடுத்த மாணவ மாணவியர்களாலும் அவர்களின் பெற்றோர்களாலும் இவர்களின் வருகையாலும் சிறப்படைகின்றது. ஒரு மாநாட்டிற்கு இருக்கின்ற பெருத்த ஆதரவினை இக்கூட்டம் எடுத்துரைக்கின்றது.

வெள்ளி தொடங்கியது

     திருமுறை மாநாட்டின் நிகழ்வுகள் 2014 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு ஒன்றாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அன்று அழைப்பிதழில் குறித்த நேரத்தில் அதாவது சிங்கப்பூர் நேரப்படி ஆறரை மணிக்குத் துவங்கியது. தெண்டாயுதபாணி சன்னதியில் வழிபாடு நிகழ்த்தி, திருமுறைகளைச் சுமந்து கொண்டு அரங்கம் நோக்கி பெருமக்கள் சென்ற காட்சி கண்ணுக்கினியது.

ஒரு கூடுதல் தகவல். திருமுறை மாநாட்டினை முதன் முதலாகச் சிங்கப்பூரில் தொடங்கியபோது அதன் முதல் நிகழ்வில் புதுக்கோட்டை திலகதியார் ஆதீனத்தின் தோற்றுநர் சிவத்திரு சாயிமாதா சிவபிருந்தாதேவி அவர்கள் கலந்து கொண்டுள்ளார்.  அதனோடு நில்லாமல் திருமுறை மாநாட்டிற்காக திருமுறைகளை இந்தியாவில் இருந்து சுமந்து வந்து இங்கு அளித்திருக்கிறார். இத்திருமுறைப் புத்தகங்கள் பட்டு சார்த்தி அழகான தட்டுகளில் ஆண்டு தோறும் ஏந்தி வரப்பெறுகின்றன. திருமுறைகளின் வருகை நிகழ்ந்தபின் அரங்கில் தில்லை நடராசன் பூசை நடைபெற்றது.

முனைவர் ஆ. இரா. சிவகுமாரன் அவர்கள் தில்லை நடராசர் பூசை என்று உச்சரிக்கும் இனிய சொற்கள் நம்மை தில்லைக்கே கொண்டு செல்லுகின்றன. போற்றித் திருத்தாண்டகம் பாடி  இறைவன் போற்றப்படுகிறான். ஆடல்வல்லானின் பூசையின் போது ஒரு திருமுறைப்பாடல் ஓதுவாரால் ஓதப்பட அதனை அரங்கில் உள்ளோர் அனைவரும் பின்தொடர்ந்து சொல்லும் நடைமுறை நாளும் நடைபெற்றது. அதுவே அரங்கினை திருமுறைத் தகுதிக்குக் கொண்டுவந்துச் சேர்த்துவிடுகிறது.

இதனைத் தொடர்ந்து திருமுறை மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக்குழுவின் செயலர் திரு கண்ணா கண்ணப்பன் அவர்கள் வரவேற்புரையாற்றினார். இவ்வரவேற்புரையில் திருமுறை மாநாடு- ஆண்டுதோறும் நடைபெற்றுவரும் நடைமுறையையும் திருமுறை ஏற்பாட்டுக்குழு ஆண்டுதோறும் நடத்தும் பல திருமுறை நிகழ்ச்சிகளையும் எடுத்துரைத்து வரவேற்றார். இவர் பக்தியும், இ்சையும் அறிந்த இளைஞர். தேவாரப்போட்டிகளில் பங்கெடுத்து அதன் வழியாக இளமை முதலே திருமுறை மாநாட்டின் தொடர்பில் இருப்பவர்.

 இவரைத் தொடர்ந்து  சிறப்புப் பேச்சாளாராகிய நானும், திருமுறைமாநாட்டுக்குழுவின் தலைவர் சிவத்திரு இராம. கருணாநிதி அவர்களும் சிறப்பு அழைப்பாளர் சிங்கப்பூர் அரசு நீதி மன்றங்களின் மாவட்ட நீதிபதி திரு. பாலாரெட்டி அவர்களும் அரங்கிற்கு அழைக்கப் பெற்றோம்.

அரங்கின் வாசலில் திருமுறை அன்பர்களை வரவேற்க மல்லிகைப் பூ வனத்தில் நடராசர் காட்சி தந்து கொண்டிருந்தார். அவரையடுத்து சிவத்திரு அ.கி. வரதராசன் அவர்களின் முகமன் உரை, வரவேற்பு வணக்கம் இவற்றை வருகை தருவோர்க்கு வழங்க, இப்போது அரங்கின் அமைப்பு உங்கள் கண்களுக்குத் தெரியும். நல்ல குளிரூட்டப்பட்ட அறை. விளக்குகள், ஒலிபெருக்கிகள் மனதை மகிழ்ச்சிப்படுத்தும் நிலையில் அமைக்கப்பெற்றிருந்தன. விழா நிறைவுற்றதும் சிவத்திரு அ.கி. வரதராசன் அவர்கள் மாநாட்டுக்காக அதன் நடைமுறைக்காக வந்திருக்கும் அன்பர்கள் தரும் நன்கொடையைப் பெற்றுக்கொண்டு உடன் ரசீது அளித்து அவர்களை மனதார வாழ்த்துகிறார். திருமுறை மாநாட்டின் சார்பாக வெளியிடப்பெறும் வெளியீடுகளையும் அவர் அறிமுகப்படுத்தி அவற்றையும் வேண்டுவோர்க்குத் தரும் வகையில் தந்து கொண்டிருந்தார்.

வரவேற்புரையைத் தொடர்ந்து, திருமுறை மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக்குழுவின் தலைவர் சிவத்திரு இராம. கருணாநிதி அவர்கள் தலைமை உரையாற்றினார். இவர் நீண்டகாலம் பல கோயில்களின் மேலாண்மைக்குழுத் தலைவராக பணியாற்றியவர். மேலும் இவர் மருந்தாளுமைத் துறையில் ஆராய்ச்சிகளை நிகழ்த்தி வருபவர். இவர் சிங்கப்பூரின் அதிபர் விருது போன்ற உயரிய விருதுகளைப் பெற்றவர். இவரது தலைமை உரையில் பன்னிரு திருமுறை மாநாட்டில் இளைஞர்கள் பெரிதும் வரவேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தது.

தொடர்ந்து நீதிபதி அவர்ளின் உரை. நீதி மன்ற நடவடிக்கைகள் பெரிதும் இடம்பெற்ற தடுத்தாட்கொண்ட புராணத்தை அடியொற்றி அமைந்தது. அவர் பேசிய பேச்சு இரத்தினச் சுருக்கம். அடுத்து திருமுறை மாநாட்டு வெளியீடுகள் வெளியிடப்பெற்றன.

நாளும் தமிழ்ப்பணி செய்யும் தகைமையாளர், சிங்கப்பூர் தேசியப் பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் சிவத்திரு சுப.திண்ணப்பன் அவர்கள் மாநாட்டு வெளியிடுகள் பற்றிய அறிமுகத்தை எளிமையாக அதே நேரத்தில் அழுத்தமாகத் தந்தார். திருமுறைவாணர் சிவத்திரு சொ. சொ. மீ சுந்தரம் அவர்கள் ஆற்றிய பெரியபுராண விரிவுரை நான்கு குறுவட்டுகளாக இவ்விழாவில் வெளியிடப்பெற்றன. மேலும் திரு அ.கி. வரதராசன் அவர்களின் கவி வண்ணத்தில், இசைவண்ணத்தில், இயக்க வண்ணத்தில் நடத்தப்பெற்ற - தடுத்தாட் கொண்ட புராணத்தை அடிப்படையாக வைத்து குயின்ஸ்வே முனீஸ்வரன் கோயிலில் அரங்கேற்றப்பட்ட –‘‘பித்தா பிறைசூடி’’ என்ற நாடகத்தின் காணொளி வடிவமும் குறுந்தகடாக வெளியிடப்பெற்றது. சிங்கப்பூரில் திருமுறை நவீனத் தொழில் நுட்பம் சார்ந்து திருமுறைகள் பரப்பப்பட்டு வருவதை இவ்வெளியீடுகள் உணர்த்துகின்றன.

இதற்குப் பின் அடியேனின் உரை. என்னுடைய உரைகள் மூன்று நாட்களும் இருந்தன. ஒவ்வொரு நாளும் ஒன்றரை மணிநேரம் எனக்களிக்கப்பெற்றிருந்தது. என் உரை பற்றிச் சொல்ல வேண்டுமானால் என்னுடைய உரையின் தலைப்புகள் கேட்பவர்களிடம் அதிகமான எதிர்பார்ப்பினை ஏற்படுத்தும் வண்ணம் அமைந்திருந்தது என்பது குறிக்கத்தக்கது. இத்தலைப்புகள் குறித்து வந்திருந்தவர்கள் எண்ணிய எண்ணம் என்னுடைய எண்ணம் ஆகியன ஒத்து அமைந்திருந்ததும்  மகிழ்ச்சியைத் தந்தது. திருமுறை மநாட்டின் தலைப்புகள் தற்போது பொதுமையில் இருந்து கழன்று குறிப்பிட்ட பகுதியைத் தலைப்பாக  தந்து விவாதிப்பது என்ற நிலைக்கு வந்திருப்பதை அறியமுடிகின்றது. 34 ஆண்டுகாலமாக நடத்தி வரும் இ்ம்மாநாட்டில் சொன்னைதையே சொல்லுதல் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதில் மாநாட்டுக் குழுவினர் கவனமாக இருக்கின்றனர்.

முதல் நாளான வெள்ளியன்று நேரக்கட்டுப்பாட்டின் உச்சத்தில் இருந்த நான் அன்றைய நிகழ்வுகள் முடிக்க வேண்டிய நேரத்தை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு நிகழ்வு முடியவேண்டிய நேரத்தில் முடித்துக்கொள்ளவேண்டிய சுய ஆர்வத்தில் ஒருமணிநேரத்தில் முடித்துக்கொண்டேன். அன்றைக்குத் தலைப்பு அருமையான தலைப்பு. ‘‘தலைமிசை வைத்து வாழும் தலைமை நம் தலைமையாகும்’’ என்ற சுந்தரர் துதியின் ஒரு பகுதி தலைப்பாகும்.

எனக்கெதிரில் என் ஒவ்வொரு சொல்லையும் மணியாகக் கோர்த்துக் கொண்டிருக்கிற பெருமக்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர். பொறியாளர்கள், தரக்கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள், பேராசிரியர்கள், அரசாங்க உயர்அதிகாரிகள், திருமுறையை நாளும் ஓதும் அன்பர்கள், இசைகலந்து பாடும் இசைவாணர்கள், திருமுறைக்காகத் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்கள், மகப்பேறு மருத்துவர்கள், மருத்துவத் துறை  பேராசிரியர்கள், என்னை  அறிந்த நண்பர்கள் போன்றோர் குழுமியிருக்க என்னுடைய பேச்சு நடைபெற்றது என்பது அரங்கின் தரத்தை உணர்த்தும்.

அன்றைய என் பேச்சின் புதிய செய்தியாக அரங்கில் கருதப்பட்டது திருத்தொண்டர் திருவந்தாதியின் எண்ணிக்கை பற்றியது. 89 பாடல்கள் மட்டுமே கொண்டு ஏன் திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி பாடப்பெற்றது என்பதை என் பேச்சு கேள்வியாக எழுப்பியது. அதற்கான பதிலையும் சொன்னது.

சுந்தரர் துதிகளாக வரும் பத்துப்பாடல்கள் உணர்த்தும் கருத்துகள் தொகுக்கப்பட்டு வகைமை செய்ததாக என்பேச்சினை நான் அமைத்துக்கொண்டேன்.

கேட்ட அன்பர்கள் இனி சுந்தரர் துதிகளைப் படிக்கும் போது அதிக கவனத்துடன் படிப்பதற்கான வாய்ப்பினை இப்பேச்சு தந்ததாகச் சொன்னார்கள். இந்த ஒரு சிந்தனைக்காகத்தான் இந்த ஒருமணிநேரம் என்ற என் செயல் அம்பலவாணர்களின் அருளால் செயல் கூடியது. இரவு பிரசாதம் வழங்க முன்வந்தவர்கள் திருமதி நாச்சியம்மை அருணாசலம் குடும்பத்தார்கள். அவர்களின் உணவு வழங்கலை வரிசையாகப் பெற்றுக்கொண்டு இனிதாக உண்டு மகிழ்ந்தோம்.

முதன்முறை விமானப்பயணம், முதன் முறை சிங்கப்பூர் பயணம் என்ற என் புதிர்கள் மெல்லக் கழன்று இயல்பான சென்னை நகர வாழ்க்கைபோல் இந்த வெள்ளி இரவு முதல் சிங்கப்பூர் வாழ்க்கை எனக்குத் தொடங்க ஆரம்பித்தது,

இனிமையான சனிக்கிழமையும் தொடர்ந்தது

ஆகஸ்டு மாதம் இரண்டாம் நாள். சிங்கப்பூர் திருமுறை மாநாட்டிற்கும் இரண்டாம் நாள். அன்று  மாலை நான்குமணிக்கே திருமுறை மாநாடு டாக்டர் ஆ. இரா. சிவகுமாரன் அவர்களின் இணைப்புரையோடு தொடங்கியது. அவரின் இணைப்புரை தில்லைக்கே கொண்டு சேர்த்து நடராசரை தொழவைத்தது.

அன்று இளஞ்சிறார்களின் சிறப்பான நாடகம். திருக்குறிப்புத் தொண்டர் பற்றிய அந்நாடகத்தைச் செண்பக விநாயகர் ஆலயம் சார்ந்த அன்பர்கள் நிகழ்த்திக் காட்டினர். மிகக் சிறப்பாக திருக்குறிப்புத் தொண்டரைச் சோதிக்க  வந்த அடியவர், சிவபிரான மாறி அருள் தரும் காட்சியை புதிய முறையில் நாடகக் குழுவினர் அரங்கேற்றினர். திருக்குறிப்புத்தொண்டராக நடித்த சிறுவனி(ரி)ன் நடிப்பு மிக அருமை. அச்சிறுவன் துவைக்கம் கல்லில் தலையை மோதும் காட்சியில் மெல்ல இரத்தம் வருவதற்காகச் செய்யப்பட்டிருந்த பஞ்சில் சிவப்பு தடவிய பகுதியை எடுத்து வைத்துக்கொண்டு இரத்தம் வருவதாக நடித்திருந்த நேர்த்தி சிறப்பு.  

தொடர்ந்து போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு முதற் பரிசு பெற்ற மாணவ மாணவியரின் பேச்சு, திருமுறை ஓதுதல் ஆகியன நடைபெற்றன. இவற்றை ஒழுங்குபடுத்துவதில் சிவத்திரு சாந்தி, திருமதி கண்ணா கண்ணப்பன், திருமதி வெங்கட் ஆகியவர்களின் பணி அளப்பரியது.இணைப்புரை வழங்கிய ஐயா சிவகுமாரன் அவர்களுக்கு இ்ம்மாணவர்களை அழைப்பது, அவர்களின் பேச்சினை நேரக்கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவருவது ஆகியன கைவந்த கலையாக இருந்தது.  இவர்களுடன் இணைந்திருந்த தொண்டர்களின் பெயர்கள் என் நினைவுக்குறைவால் இங்குக் குறிக்க இயலவில்லை. சிவத்திரு நந்தகுமார் அவர்களின் பணி சிறப்பானது. மூன்று நாள்களும் நடைபெறும் நிகழ்வுகளை காணொளிக் காட்சியாகப் பதிவது, நேரத்திற்கு வந்து நேரத்தில் முடித்துக்கொள்வது என்று அவர் பணியாற்றினார். காரணம் அவர் இராணுவத் துறையில் பயிற்றுநராக இருப்பவர். இவருடன் ஒரு நாளட முழுவதும் சந்தோஷா தீவில் மகிழ்வுடன் சுற்றுலாப் பயணியாக நான் இருந்தேன். இவர் காட்டிய காட்சிகளை காணொளிப் பதிவுகளாக ஆக்கி அதனை உரிய இடத்தில் தந்து எடிட் செய்து நான் கிளம்புவதற்குள் என்னிடம் அளித்தவிட்ட நல்ல உள்ளத்தார் இவர். சிவத்திரு சிவசுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்களின் பணி பாராட்டத்தக்கது. அவரே திருமுறை மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழுவின் பதிவாளர். பல்கலைக்கழகத்தின் பதிவாளர் போல அத்தனை நிகழ்வுகளின் ஒலிக்கோப்புகளை நெறிப்படுத்திப் பதிந்து வருபவர். நான் விமான நிலையத்தில் விடைபெறும்போது என்னுடைய பேச்சுகள் அனைத்தையும் ஒலிவடிவக் கோப்பாக என்னிடம் அளித்தார். இது போன்று பல அன்பர்கள். உணவு வழங்குதல், மேடையைச் சரிசெய்தல் முப்போதும் திருமுறை தீண்டுபவர்களாக அவர்கள் விளங்கினர். திருமுறை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் ஒரு சில மாதங்கள் சிங்கப்பூரில் தங்கினால் போதும். திருமுறை யாதென உணரலாம்.

இன்றைக்கு அரங்கம் குழந்தைகளாலும், பெண்களாலும் நிரம்பியிருந்தது. சான்றோர்கள், குழந்தைகள், பெண்கள் என்ற கலவையான கேட்போர் என்பது மனதிற்குள் என் பேச்சின் வடிவை ஒழுங்கமைத்துக்கொள்ளத் தூண்டிக்கொண்டே இருந்தது.

திருமறை மாநாட்டிற்கான திருமுறைப் போட்டிகள் கடந்த ஜுலை மாதத்தில் மூன்றுநாள்கள் தொடர்ந்து நடத்தப்பெற்றிருக்கின்றன. இம்மூன்று நாட்களும் ஏற்பாட்டாளர்கள் என்ன பாடு பட்டிருப்பார்கள். அத்துடன் மலேசியாவில் இருந்து் நடுவர்கள் வரவழைக்கப்பெற்றுப் போட்டிகள் நடத்தப்பெற்றன என்ற நடுநிலைமையும் பாராட்டத்தக்கது. போட்டியில் பங்குபெறும் அ்னைத்துக் குழந்தைகளுக்கும் பரிசுகள் என்பதும் முதல் மூன்று பரிசுகள் என்பதும் சிறப்பான அம்சங்கள். அதற்கு வழங்கப்பெற்ற கோப்பைகளும் நல்ல கலை நயமான தேர்வுகள்.

இக்குழந்தைகள் பரிசு பெறுவதற்கான வரிசை முறையில் அமைக்கக் கீழ்த்தளத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப் பெற்றனர். இதன் காரணமாக குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற வகையில் பேசுவது என்ற ஒரு சூழல் கழிந்தது.

இன்று காலை திருவள்ளுவர் சிலை- சிங்கப்பூர் உமறுப்புலவர் தமிழ் மையத்தில் திறக்கப்பட்டது. முனைவர் சுப. திண்ணப்பன் அவர்கள் இச்சிலையைத் திறந்து வைத்தார். இவரின் வழிகாட்டலில் ஒரு நல்ல நிகழ்வில் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு எனக்குக் கிடைத்தது. அங்கு நான் பார்க்க நினைத்தத் தமிழாசிரிய நண்பர்கள் அனைவரையும் சந்திக்க முடிந்தது. காலை முதலே தமிழ்ப்பேச்சு மனதில் ஓடிக்கொண்டிருந்ததால் தமிழ்விடுதூதும் குற்றாலக்குறவஞ்சியும் தந்த தமிழின்பத்தை என்னுடைய பேச்சின் முன்னுரையாக வைத்துக்கொண்டு கண்ணப்ப நாயனார் புராணத்தில் இறைவன் சிவகோசாரியாருடன் பேசிய தமிழ்ப்பேச்சினை இரண்டாம் நாள் பேச்சில் எடுத்துரைத்தேன். சிவகோசாரியாருடன் வடமொழியில் இறைவன் பேசியிருக்கலாமே என்ற என் ஐயம் இந்தப்பேச்சிற்கானத் தூண்டுகோல் ஆகும். சிவகவிமணி இறைவன் பேசிய ஐந்துப் பாடல்களை வெள்ளிப்பாடல்கள் என்று ஓரங்கட்டுகிறார். இவை ஓரங்கட்டப்படக் கூடாது என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து. அதனை நிறைவேற்ற அன்றைய பேச்சினை வடிவமைத்துக்கொண்டேன்.

இப்பேச்சின் வெற்றி மூன்றாம்நாள் நிகழ்ந்த அரசகேசரி ஆலய நிர்வாகக்குழுவின் சார்பில் வரவேற்புரையில் எதிரொலித்தது. வரவேற்புரையாற்றிய அன்பர், செண்பகவிநாயகர் கோயிலின் சித்தாந்த பாட வழிநடத்துநர் (பெயர் மறந்ததன் விளைவு- இத்தனைக் குறிப்புகள் தரவேண்டி உள்ளது) அவர்களின் பேச்சில் எதிரொலித்தது.

இறைவன் பேசாமால் பேசுவான் என்பதற்கு நேற்று ஐயா பேசிய தமிழ்ப்பேச்சு- உதாரணம் ஆகும். ‘‘இறைவன் கனவில் வந்தான். கனவில் வந்த இறைவன் பேசாமல் பேசிய பேச்சு , கேட்காமல் கேட்ட பேச்சு அது’’ என்றார் அவர்.

இணைக்காமல் இணைத்த அவரின் பேச்சு எனக்கு மனநிறைவினைத் தந்தது. இரண்டாம் நாள் பேச்சினைக் கேட்க வந்திருந்த மகளிர் மகிழும் வண்ணம் சிற்சில தற்கால குடும்பச் சூழ்நிலைச் சிரிப்புகளைக் கலந்து அன்று கலகலப்பாக அரங்கத்தை நிறைவேற்றினேன்.

தொடர்ந்து திருமுறைப் போட்டிகளில் பரிசு பெற்ற மாணவ மாணவியர்களுக்குப் பரிசுகள் தரப்பட்டன. பரிசுகளைத்  தந்து கொண்டே இருந்தனர். பெற்றுக்கொண்டே இருந்தனர். மக்கள் கை தட்டிக்கொண்டே இருந்தனர்.  தன் பிள்ளைகள் பரிசு வாங்குவதை யுடியுப், பேஸ் புக்கில் நிறைக்க பெற்றறோர் படம் எடுத்துக் கொண்டே இருந்தனர்.

நிகழ்வுகள் முடிந்ததும் பிரசாதம் மனம் நிறைய வயிறு நிறைய வழங்கப்பட்டது. அன்றைக்குப் பிரசாதம் வழங்கியவர்கள் குயின்ஸ்வே முனீஸ்வரன் கோயில் நிர்வகத்தினர். உணவு உண்ணும் அந்நேர்த்தில் பேச்சு குறித்தும் மெல்லப்படும். அவற்றைக் கேட்டும் கேட்காமலும் அடியேன் உண்டு கொண்டிருப்பேன்.

ஞாயிறு நிறைந்தது  

     ஆகஸ்டு மூன்றாம் நாள். திருமுறை மாநாட்டின் மூன்றாம் நாள். இன்று. திருமுறை மாநட்டின் முழுநாறும் நிகழ்வுகள் நிகழுமாறு வடிவமைக்கப்பெற்றிருந்தது.  இன்று. காலைமுதல் மாலை வரை திருமுறையின் சிந்தனைகளின்றி வேறில்லை. காலை நிகழ்வு அரசகேசரி சிவன் ஆலயத்தில் இயற்கையும் செயற்கையும் போட்டிபோடும் சூழலில் நடைபெற்றது.

தில்லை நடாசர் வழிபாடு, திருமுறை போற்றி, இவற்றோடு அன்று அறுபத்து மூவர் உலாவும், வழிபாடும் நடந்தது. குறிப்பாக இந்த ஞாயிறு பெற முடியாத ஞாயிறு. ஏனெனில் அன்று சுந்தரரின் ஆடி சுவாதி நட்சத்திரம். அவரின் திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி பாடி அறுபத்து மூவரை வழிபடுவதற்கு உகந்த அற்புதமான நாள். எப்போதும் ஜுலை மாதம் கடைசி வாரத்தில் நடத்தப்படும் சிங்கப்பூர் திருமறை மாநாடு இவ்வாண்டு மலேசியாவில் நடைபெற்ற திருமுறை மாநாட்டினைக் கருதி ஒரு  வாரம் தள்ளி வைக்கப்பெற்றது. அவ்வாரத்தில் சுந்தரர் குருபூசை வந்தது என்பது யாரும் எதிர்பார்க்காமல் நடந்து இறைகருணை. திருமுறை மாநாட்டிற்கு இறைவன் அளித்த அருட்கொடை.

     இன்றைய நிகழ்வில் சிவத்திரு எல். வெங்கட்ராமன் அவர்கள் ‘‘மேன்மை கொள் சைவநீதி’’ என்ற தலைப்பில் உரைநிகழ்த்தினார். திருமுறையின் வலிமையும் செழுமையும் அவர் பேச்சில் வெளிப்பட்டன. தேவாரத்தினை தரக்கட்டுப்பாட்டு மேலாண்மையுடன் அவர் இணைத்துப்பேசி அத்துறையும் தேவாரப்பாடல்களுக்குள் பொருந்துவதை வழிகாட்டுவதை எடுத்துரைத்தார்.

     தொடர்ந்து திருமுறைக் கவியரங்கம் நாற்பத்தெட்டு நிமிடங்கள் ( நன்றி. திருமுறை மாநாட்டு நேரப்பதிவாளர் குமார் என்றழைக்கப்படும் திரு. மோகன் குமார் அவர்களுக்கு- இவர் வேத பாராயணத்தைத் தினம் செய்பவர். என்னை தினம் நேரத்திற்கு அழைத்துச் சென்று நேரத்திற்குக் கொண்டு வந்துச் சேர்ப்பவர். ருக் வேதம் தேர் நடத்த பெருமான் கயிலாயத்தில் உலா வந்தாராம். வேதவித்தான குமார் அவர்கள் வண்டியோட்ட சிறுமணியாய் நான் அவருடன் வந்துசேர்வேன். மேலும் வருபவர்கள் அனைவருக்கும் தரப்படும் சிங்டெல் பொருத்தப்பட்ட கைபேசியைக் கவனமாக வழங்கி அதன்வழி பேச்சாளருடான தொடர்புகளை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளும் இனிய கருத்தாளர். அவரே என்னை வரவேற்றார். வழியனுப்பியும் வைத்தார். ) வெண்பா ஓடையில் காதுகளை நனைத்தோம். சிவத்திரு அ.கி. வரதாரசன் அவர்கள் தடுத்தாட்கொண்ட நாயகன் பற்றிய கவிமழையை வருவித்தார். அவரின் வெண்பா ஈற்றுச் சீர்கள் இன்னும் அழுத்தமுடன் காதுகளில் கேட்கின்றன. (இவர் நல்ல பேச்சாளர். பொறியார் பணியை முடித்தவர். திருமுறை மாநாட்டுக்கு வரும் சிறப்புப் பேச்சாளரைத் தொடர்பு கொண்டு அவரை சிங்கப்பூர் வரவைக்க ஆவன செய்து உதவுபவர். தினம் தொடர்பு கொண்டு பேச்சாளரின் வருகையை உறுதி செய்வது என்ற மலைப்பணியைக் கலைப்பணியாகச் செய்பவர். அடுத்த ஆண்டிற்கான பேச்சாளரைத் தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார். பேச்சாளர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள். உங்களின் சுயவிபரக்குறிப்பு, பேச்சின் காணொளி, பேச்சின் ஒலிவடிவம் ஆகியவற்றை திரு. அ.கி.வ அவர்களுக்கு அனுப்பி வைத்தால் அது இருபக்கத்தார்க்கும் நல்லது செய்யும்)

     இதனைத் தொடர்ந்து அன்பர்கள் வினவிய வினாக்களுக்கு பதில் தேடும் நிகழ்ச்சி. ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்துச் செயல்பட்ட கணேசன் அவர்கள் அப்போதுதான் தமிழகத் தலயாத்திரை முடித்து சிங்கை வந்திருந்தார். அவரின் வழிகாட்டுதல், பேரா. திண்ணப்பன் ஐயா அவர்களின் பரந்த பேரறிவு, இவற்றுக்கு இடையில் அடியேனின் சிற்றறிவுத் தெளிவுகள் இவை கலந்து அன்றைய நிகழ்வு மிகச்சிறப்புடன் நிறைவேறியது.

     இந்நிகழ்வில் பங்கேற்பாளர் கேள்வி கேட்பது மட்டுமல்ல, பதில் விளக்கங்களும் தரலாம் என்ற புதிய முறையைப் பேராசிரியர் கொண்டுவந்தார். அது நல்ல பலன் அளித்தது. இளம் சிறார்கள் பல கேள்விகளை எழுப்பினார். ‘‘ஏன் சுந்தரருக்கு இரண்டு மனைவிகள்’’. அடிப்படையான கேள்வி இதுவென்றாலும் பதில் தேடுவதற்கு சமுதாய, உளவியல் காரணங்கள் தேவை. பதில் சொல்லாமலேபதில் தேடும்படி விட்டுவிட்டோம். பேரா. சிவகுமரன் அவர்கள் சிறுவர் கேள்விகளுக்கு அழுத்தமாகப் பதில் சொல்லுங்கள் என்று எங்களை வழிநடத்தினார். இவ்வகையில் அழுத்தமும் திருத்தமுமாக நடந்த நிகழ்வு இந்நிகழ்வு. இதன் பின் பிரசாதம் உண்டு, இளைப்பாற ஐயா வெங்கட்ராமன் அவர்களின் இல்லம் உண்டு என்று தங்கினேன். அன்றைய பிரசாத ஏற்பாடு அரசகேசரி கோயில் நிர்வாகத்தார்.

மாலை மலர்ந்தது

ஞாயிறு மாலை தில்லை நடராசர் பூசை, திருமுறை பாராயணம் இவற்றோடு தொடங்கிய நிறைநாள் நிகழ்ச்சி மக்கள் வெள்ளத்தால் நிரம்பியிருந்தது. . இன்று திருமுறைகள் பாடிய விவேக் ராசா அவர்களி்ன் பாடலில் அரங்கம் பக்தியால் திளைத்தது.

 ‘‘வேலுண்டு வினையில்லை, மயிலுண்டு பயமில்லை’’ என்று அவர் பாடியபோது அதுவே அவரின் இசை உச்சமாக இருந்தது. பக்கத்தில் வேலாக நின்றிருந்த தண்டாயுதபாணி அரங்கத்திற்குள் வந்து சேர்ந்தார்.  வேலையும் மயிலையும் முருகனையும் மனக்கண்ணில் நிறுத்தி உச்சி குளிர வைத்தது. தடுத்து நிறுத்தமுடியாத தமிழிசை வெள்ளம்.

     தொடர்ந்து அடியேனின் பேச்சு. ‘‘அடியார்க்கு அடியார்கள்’’ என்ற தலைப்பில் பேசினேன். சம்பந்தர், நாவுக்கரசர், சுந்தரர் ஆகியோரையே வணங்கிய அடியார்களை அவர்களின் பக்திச் செம்மையை எடுத்துரைத்து என் பேச்சு நகர்ந்தது.

இதன் வெற்றி அடுத்து நிகழ்ந்த திருமுறைத் தொண்டர் பட்டம் பெற வந்த அன்பரின் அறிமுகவுரையில் கண்ணா கண்ணப்பனின் வாயிலாக வெளிப்பட்டது. திருமுறைத் தொண்டர் பட்டம் பெற்றவரை அவரின் பணிகளுடன் காணொளி விளக்கமாக அரங்கிற்குக் காட்டியபோது பேச்சாளர் சொன்னபடி நாவுக்கரசர் எவ்வித விளம்பரமும் இல்லாமல் அப்பூதி அடிகள் வீட்டிற்குத் தனியராய், அடியவராய்ச் சென்றதுபோலவே இவ்வாண்டு திருமுறைத்தொண்டரும் சத்தமின்றி பணிசெய்பவர் என்றார்.

     இதனைத் தொடர்ந்து பரிசு வழங்குதலும், நமசிவாய வேள்வியும் இனிது நடந்து பிரசாதத்துடன் அரங்கம் நிறைவுபெற்றது. செங்காங் அருள்மிகு வேல் முருகன், ஞான முனீஸ்வரன் ஆலயம் அன்றைக்குப் பிரசாத்தை அன்பளிப்புச் செய்திருந்தனர்.

     ஆண்டுதோறும் நடைபெற்றுவரும் இப்பெருவிழாவில் பங்கெடுப்பது என்பது கொடுத்து வைத்திருக்கவேண்டிய செயல். அரங்கம் நிறையப் பேசுவது என்பது அரிதினும் அரிய செயல். இவற்றை ஓரளவிற்கு நிறைவேற்றிய நிலைப்பாட்டில் நான் மூன்றுநாள்களும் இருந்தேன்.

     இந்நிகழ்வின் தொடர்வாக பல நிகழ்வுகள் பல ஆலயங்களில் நடத்தப்பெற்றன. அதனைத் தொடர்பதிவில் இடுகிறேன். மொத்தத்தில் திருமுறை மாநாடு  திருமுறைகளை, பக்தித்தமிழைச் சிறப்புடன் சிங்கப்பூர் அன்பர்கள் குடும்பத்துடன் பேணிவருகிறார்கள் என்பதற்கான அடையாளமாக அமைந்திருந்தது.