திங்கள், அக்டோபர் 17, 2016

பூவிலைப் பெண்டு

தமிழ் மக்களின் பண்பாடு தனித்துவம் வாய்ந்தது. சங்க காலம் தொட்டு இருந்து வரும் பண்பாட்டுச் செழுமை இன்னமும் மாறாமல் தமிழர் வாழ்வில் பின்பற்றப்பட்டு வரப்பெறுகிறது. சங்ககாலக் காதல் மரபுகள் அகத்திணைப் பண்பாடுகளாகப் போற்றப்பெறுகின்றன. போர் செய்யும் முறைகள் புறத்திணை மரபுகளாக ஏற்கப் பெறுகின்றன.

தமிழர்களின் போர் முறை முற்றிலும் அறம் சார்ந்து அமைந்திருந்தது. போர் செய்வதற்கு என்று தனியிடம் ஒதுக்கப் பெற்றிருக்கிறது. அவ்விடத்தில் போர் நடக்கப் போகிறது என்பது முன்னரே அறிவிக்கப் பெற்றுள்ளது. இதன் காரணமாக அவ்விடத்தில் இருக்கும் பெண்கள், நோய் உடையோர், குழந்தைகள் போன்றோர் மாற்றிடங்களுக்குச் செல்ல வேண்டுகோள் விடப்பெற்றுப் போர் நடைபெற்றுள்ளது. போர் தொடங்குவதற்கு முன்பு முரசு ஒலிக்கும். சூரியன் சாயும் நேரம் போர் நிறுத்தம் அறிவிக்கப்பெற மீண்டும் முரசு முழங்கும். இரவு நேரங்களில் தமிழர் போர் செய்தலைத் தவிர்த்துள்ளனர்.

போரின் மிக முக்கியமான அடையாளம் பூச்சூடுதல் ஆகும். அடையாளப் பூ ஒன்றைச் சூடியே போர் நடைபெற்றுள்ளது. போர்க்காலத்தில் ஆண்கள் பூச்சூடுதல் இயல்பாகும். வெட்சிப் பூவைச் சூடினால் கால்நடைகளைக் கவரும் போர் என்று பொருள். வஞ்சிப் பூவைச் சூடினால் மண் குறித்துப் போர் நடக்க உள்ளது என்று பொருள். மேலும் பூ அணிதல் என்பது போர் செய்பவன் எந்த அணியைச் சார்ந்தவன் என்பதை அறிந்து கொள்ளவும் பயன்பட்டுள்ளது.

வெட்சிப் பூச்சூடி கால்நடைகளைக் கைப்பற்ற ஓர் அணி செல்கிறது. அந்த அணியை எதிர் கொள்ளக் கரந்தைப் பூச்சூடிய அணி களமிறங்குகிறது. அக்காலத்தில் பூக்களே அணிகளை அறிந்து கொள்ள அடையாளமாக இருந்துள்ளன. தற்காலத்தில் சீருடைகள் காட்டும் அடையாள நிலையை அக்காலத்தில் பூக்கள் காட்டியுள்ளன.

எல்லாம் சரிதான். போர் அறிவிக்கப்பெற்ற நிலையில் போருக்கு ஆயத்தம் ஆவதை விட முக்கியமானதாக இந்தப் பூப்பறிக்கும் வேலை இருந்திருக்க கூடுமோ என்ற எண்ணம் எழுகிறது.. எனவே எல்லா ஆண்களும் போருக்குச் செல்லும் முன்னர் தாம் அணிந்து கொள்ள வேண்டிய பூவைப் பறிக்கக் காட்டுக்குப் படையெடுத்திருப்பார்களோ? என்ற சந்தேகம் எழுகின்றது.

இப்போதுகூட ஒரு வழக்குத் தொடர் மக்களிடத்தில் புழக்கத்தில் உள்ளது. அதாவது ஒருவர் மற்றொருவரை அடிக்க முனைகிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அடிக்க வருபவர் வேகமாக வரும்பொழுது, அடிவாங்க இருப்பவர், “நீ என்னை அடிக்க வந்தால் என் கை பூப்பறித்துக் கொண்டு இருக்குமா?”என்று கேட்பார். இது சங்க காலத்தில் நடைபெற்ற பூச்சூடுதல் என்ற நிலையின் மிச்சமாகும்.

சரி பூவை எவ்வாறு வீரர்கள் பெறுவார்கள். எவ்வாறு சூடுவார்கள். இவை அடிப்படைக் கேள்விகள். பூவை அடையாளமாகத் தலையில் மட்டும் அணிந்து கொள்வார்களா? என்பது போன்ற சந்தேகங்கள் எழலாம். பூ போரின் அடையாளம் என்பதால் அதனைத் தலையில் மட்டும் இல்லாது தன் உடலின் பெரும்பாலான இடங்களில் தமிழர்கள் அணிந்து கொண்டுள்ளனர். பூக்களை எப்படிப் பெறுவர் என்பது கொஞ்சம் சிக்கலான கேள்வி. 


இந்தக் கேள்விகளுக்குப் பதில் சொல்லும் நிலையில் புறநானூற்றுப் பாடல் ஒன்று அமைகிறது.

“நிறப்படைக்கு ஒல்கா யானை மேலோன்
குறும்பர்க்கு எறியும் ஏவல் தண்ணுமை
நாண் உடை மாக்கட்கு இரங்கும் ஆயின்
எம்மிணும் பேர் எழில் இழந்து, வினை எனப்
பிறர்மனை புகுவன் கொல்லோ
அளியல்தானே பூவிலைப் பெண்டே” 


என்பது அந்தப் பாடல். இது புறநானூற்றில் இடம்பெறும் 293 வது பாடலாகும். இப்பாடலைப் பாடியவர் நொச்சி நியமங்கிழார் ஆவார். தன் பெயரிலேயே புறப்பொருள் சார்ந்த பூவை வைத்துள்ள இப்புலவர் பாடிய இப்பாடல் போர் முறை குறித்தப் பல பண்பாடுகளை உணர்த்துவதாக உள்ளது.

அந்த ஊரில் போர் அறிவிக்கப் பெற்றுவிட்டது. யானை மீது அமர்ந்து கொண்டு, யானையைக் குத்துக்கோலால் அடக்கியபடி முரசு அறைபவன் போர் வந்துவிட்டது என்று தெரிவிக்கிறான். அது மட்டும் இல்லாது, அவன் போருக்கு உரிய பூக்களை யானை மீது ஏற்றிக் கொண்டு வந்து அவற்றை வீரர்களுக்கு வழங்குகிறான். இன்னமும் போர்க்கு தயாராகாத ஆண்களைப் பார்த்துப் பூக்களைப் பெற்றுக்கொள்ள வாருங்கள் என்று சத்தமாக அழைக்கிறான்.

பாடலின் முதல் பகுதி தரும் பொருள் இது. இக்கருத்தின் வழியாக போர் வருவதற்கு முன்பே அரசன் போர்ப்பூவைச் சேகரித்து வைத்துவிடுகிறான் என்பது தெரியவருகிறது. மேலும் யானையின் மீது ஏற்றி வீடுதோறும் பூக்களை வழங்கும் முறையைச் சங்ககால மன்னர்கள் வைத்திருந்தனர் என்பதும் தெரியவருகிறது. போர்க்குரிய பூவைப் பறிக்க ஆண்கள் போகவேண்டுவதில்லை. அவர்களுக்கு யானை மீது அமர்ந்து முரசு அறைபவன் பெருமையோடு பூக்களை வழங்கியிருக்கிறான் என்பதும் தெரியவருகிறது.

பாடலின் பின்பகுதியில் மற்றொரு பண்பாட்டுக் குறிப்பும் உள்ளது. தற்காலத்தில் பூக்களைக் கடைகளில் விற்கின்றனர். கிராமப் புறங்களில் பூக்களை வீதி வீதியாகச் சென்று விற்கும் நடைமுறையும் உண்டு. சங்ககாலத்திலேயே இவ்வாறு வீடுதோறும் சென்று பூ விற்கும் நடைமுறையைப் பெண்கள் செய்து வந்துள்ளனர். அப்பெண்களுக்குப் பூ விலைப் பெண்கள் என்று பெயர் வைக்கப் பெற்றுள்ளது. அழகானத் தமிழ்ப்பெயர் பூவிலைப் பெண்டு என்பது.

இப்பெண்கள் போர் முரசு அறிவித்தபின் போருக்குச் செல்லும் வீரர்களின் வீடுகளுக்குச் செல்லாமல் மற்ற வீடுகளுக்குப் பூக்களை விற்கச் செல்லுகின்றனர். பூவிலைப் பெண்டிர்க்கு அன்று குறைவாகவே வியாபாரம் நடைபெற்றது. இதன் காரணமாக அவள் இரங்கத் தக்கவள் ஆகின்றாள்.


ஏனென்றால், போருக்குச் செல்லும் வீரர்களின் வீடுகளில் போருக்கான பூவைப் பெற்றபின்பு அவ்வீட்டில் இருக்கும் பெண்கள் தன் தலையில் பூக்களை அணிவதில்லை என்பது சங்ககால வழக்கமாகும். அதாவது போர் முடித்துத் தன் கணவன் வீடு திரும்பும் வரை தன் தலையில் பூச்சூடாத மரபு இருந்துள்ளது. போர் வெற்றி பெற்றுக் கணவன் வந்ததும் பூச்சூடி அதனைக் கொண்டாடியுள்ளனர். இதனையே இப்புறநானூற்றுப்பாடல் சுட்டுகிறது.

“வினை எனப் பிறர் மனைப் புகுவன் கோல்லோ
அளியல் தானே பூவிலைப் பெண்டே”


என்று பூ விற்கும் பெண் இரங்குதலுக்கு உரியவள் என்று அவளுக்காக இரங்கி ஒரு புறநானூற்றுப் பாடல் அமைக்கப் பெற்றுள்ளது. இப்பாடல் வழியாகப் பல்வேறு தமிழர் மரபுகளை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

போருக்கு முன் பூக்களை யானை மீது ஏற்றி வழங்கிய அரசன் போரில் வெற்றி பெற்ற நிலையில் அவன் வீரர்களுக்குப் பல பரிசுகளை வழங்கியுள்ளான். வெற்றியைத் தேடித்தந்த வீரர்களுக்குப் பொன்னால் செய்யப்பட்ட பூக்களை வழங்கியுள்ளான். போருக்கு முன்னர் மணம் மிக்க பூக்களை வழங்கிய மன்னன், போர் வெற்றிக்குப் பின்னர் கனம் மிக்க பூக்களை வழங்கியுள்ளான். தமிழர் வாழ்வில் பூக்கள் முக்கியமான இடத்தைப் பெற்றிருந்தது என்பதற்கு இது போன்று பல சான்றுகள் உள்ளன. தமிழ் இலக்கியப் பாடல்கள் இலக்கிய நயம் சொட்டுவன மட்டுமல்ல. பண்பாட்டு வளம் சேர்ப்பன என்பது இங்கு எண்ணிப் பார்க்கத்தக்கது.muthukamalam

புதன், அக்டோபர் 12, 2016

மெய்ப்பாடு தனித்த இலக்கணமாக வளர்த்தெடுக்கப்படாதது ஏன்?

siragu-image4 
தொல்காப்பிய பொருளதிகாரம் பல்வகை இலக்கிய மரபுகளை அறிமுகப்படுத்தும் இலக்கணப் பகுதியாகும். பொருளதிகாரத்தில் இடம்பெற்றுள்ள அகத்திணையியல், களவியல், கற்பியல், பொருளியல் ஆகியன அகப்பொருள் இலக்கிய மரபுகளை எடுத்துரைக்கின்றன. புறத்திணையியல் புறப்பொருள் இலக்கிய மரபுகளைக் காட்டுகின்றது. செய்யுளியல் யாப்பிலக்கண மரபுகளை எடுத்துரைக்கின்றது. உவமவியல் அணி இலக்கண மரபுகளை எடுத்துக்காட்டுகின்றது. மெய்ப்பாட்டியில் இலக்கியத்தில் இடம்பெறும் உணர்வுநிலைகளைக் காட்டுகின்றது. மரபியல் மரபு சார் செய்திகளைக் காட்டுகின்றது.
இவ்விலக்கிய மரபுகள் தொல்காப்பியத்திற்குப் பின்னால் எழுந்த இலக்கண ஆசிரியர்களால் வளர்த்தெடுக்கப்பெற்றன. அகத்திணை மரபுகளை வளப்படுத்தி நம்பி அகப்பொருள், தமிழ்நெறி விளக்கம், களவியல் காரிகை, மாறன் அகப்பொருள் ஆகிய இலக்கண நூல்கள் எழுந்தன. புறப்பொருள் இலக்கண மரபுகளை பன்னிரு படலம், புறப்பொருள் வெண்பா மாலை, இலக்கண விளக்கம் ஆகியன வளப்படுத்தின. செய்யுளியல் மரபுகளை அவிநயம், காக்கைப் பாடினியம், யாப்பருங்கலம், யாப்பருங்கலக்காரிகை, வீரசோழியம், யாப்பதிகாரம், சுவாமிநாதம், யாப்பதிகாரம், விருத்தப்பாவியல் போன்ற நூல்கள் வழிமொழிந்தும் வளர்த்தும் எழுந்தன. இவை தவிர பாட்டியல் நூல்கள் பலவும் யாப்பு இலக்கண வளமையைக் காட்டுவனவே ஆகும். இந்திர காளியம், பன்னிரு பாட்டியல், வெண்பாப்பாட்டியல், வரையறுத்த பாட்டியல், சிதம்பர பாட்டியல் போன்றன இவ்வகையில் அடங்குவன. சிற்றிலக்கிய யாப்பியல் முறைகளை பிரபந்த மரபியல், பிரபந்த தீபம், பிரபந்தத்திரட்டு, பிரபந்த தீபிகை ஆகியன அறிவித்து வளர்த்தெடுத்தன. தொல்காப்பிய நிலையில் இருந்து, அதிக அளவில் வளமை பெற்று வளர்த்தெடுக்கப்பெற்றது யாப்பிலக்கணமரபு என்பதில் ஐயமில்லை. அணியிலக்கண மரபுகள் தொல்காப்பிய நிலையில் இருந்துப் பல்வகையாகப் பெருகி வளப்படுத்தப்பெற்றுள்ளன. தண்டியலங்காரம், மாறன் அலங்காரம், இரத்தினச் சுருக்கம், உவமான சங்கிரம், சந்திராலோகம், குவலயானந்தம் ஆகிய நூல்கள் அணியிலக்கண மரபுகளை வளர்த்தெடுத்தன.   இவை தவிர புலமை இலக்கணம் என்ற இலக்கண மரபினை வண்ணச் சரபம் தண்டபாணி சுவாமிகள் தோற்றுவித்தார். ~~அறியும் தன்மை புலமை ஆம்|| என்பது  புலமை இலக்கணத்தின் அவசியத்தைக் காட்டும் தொடராகும்.
இவ்வகையில் ஐவகை இலக்கண மரபுகள் தமிழில் தழைத்தோங்கி வளர்ந்துள்ளன. ஆனால் வளராத இலக்கண மரபும் உண்டு. மெய்ப்பாட்டியல் மரபு ஓரளவிற்கே வளர்ச்சி பெற்றன. பின்னாளில் இவ்விலக்கண மரபு அழியும் நிலையை எட்டிவிட்டது. இதற்கான காரணங்கள் பற்றி அறிவதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.
மெய்ப்பாடு
தொல்காப்பியர் மெய்ப்பாடு என்பதை அகத்திற்கும், புறத்திற்கும் பொதுவாக அமைந்த மெய்ப்பாடுகள், அகத்திற்கே உரிய மெய்ப்பாடுகள்  என்று வகைப்படுத்துகிறார். நகை, அழுகை, இளிவரல், மருட்கை, அச்சம், பெருமிதம், வெகுளி, உவகை என்று பொதுவான மெய்ப்பாடுகள் எட்டு என்பது தொல்காப்பியக் கொள்கை. இம்மெய்ப்பாடுகள் தற்போது உடல் மொழி என்றும், உணர்ச்சி என்றும் இலக்கியத் திறனாய்வாளர்களால் எடுத்தாளப்படுகின்றது. இருப்பினும் இலக்கண நூல்கள் தனித்த நிலையில் மெய்ப்பாட்டியலுக்கு அமையவில்லை என்பதும், அதனை ஐந்திலக்கண நூல்கள் கூட தனித்த இலக்கணமாகக் கருதி வளர்க்கவில்லை என்பதும் இங்கு எண்ணத்தக்கதாகும்.
ஐந்திலக்கண நூல்களாகத் தற்போது கிடைக்கும் வீரசோழியம், இலக்கண விளக்கம், முத்துவீரியம், சுவாமிநாதம் ஆகியவற்றில் வீரசோழியம், இலக்கண விளக்கம், சுவாமிநாதம் ஆகியனவற்றில் தொல்காப்பிய மெய்ப்பாட்டு செய்திகள் காட்டப்பெற்றுள்ளனவே அன்றி வளர்த்தெடுத்த முறையைக் காண இயலவில்லை.  வீரசோழிய நூலின் பொருட்படலத்தில்,  அகமெய்ப்பாடுகள், புறமெய்ப்பாடுகள் ஆகியன எடுத்துக்காட்டப்பெறுகின்றன. ஏறக்குறைய தொல்காப்பிய நெறிமுறைகளை ஒட்டியே வீரசோழியம் மெய்ப்பாடுகளை வரைந்துள்ளது.
இலக்கணவிளக்கம் எழுதிய வைத்தியநாத தேசிகர் பொருளதிகாரப் பிரிவில் அகத்திணை செய்திகளைச் சொல்லி முடிக்கும் நிலையில் மெய்ப்பாடு பற்றிய செய்திகளைத் தருகின்றார். இதற்கென தனித்த இயலை அவர் அமைக்கவில்லை. இந்நூலில் அவர் மெய்ப்பாடும் அதன் வகைகளும், சிறப்பில்லா மெய்ப்பாடுகள், அகப்பொருள் மெய்ப்பாடுகள் ஆகிய தலைப்புகளில் மெய்ப்பாட்டுச் செய்திகளைக்  காட்டுகின்றார்.
முத்துவீரியத்தில் மெய்ப்பாடுகள் பற்றிய செய்திகள் இடம்பெறவில்லை. சுவாமிநாதம் என்ற இலக்கண நூலில் மெய்ப்பாடுகள் சுவை அணிக்குள் கொண்டுவரப்பெற்றுள்ளன. இந்நூல் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் சுவாமி நாதக் கவிராயர் என்பவரால் இயற்றப்பெற்றுள்ளது.
~~ குணம் வெளியில் தோன்ற முடிப்பது சுவை, முன்பொருளிற் கொண்ட மெய்ப்பாடு எட்டும் அதாம்|| (சுவாமிநாதம் நூற்பா எண். 180) என்ற நிலையில் இந்நூல் எட்டு மெய்ப்பாடுகளையும் சுவையணிக்குள் கொண்டுவந்துவிடுகின்றது.
தொல்காப்பியத்தில் தனித்த நிலையில் இயலாக விளங்கிய மெய்ப்பாட்டியல் அதனைத் தொடர்ந்து எழுந்த ஐந்து இலக்கண நூல்களில் அகத்திணை இயல் சார்ந்து அமையும் அகப்பாட்டு உறுப்புகளுள் ஒன்றாகக் கொள்ளப்பெற்றுள்ளது. அல்லது சுவையணியில் மெய்ப்பாடுகள் அடக்கப்பெற்றுள்ளன. இதன் காரணமாக தொல்காப்பியர் தந்த தனித்த இலக்கண மரபில் இருந்து சார்பிலக்கண மரபினதாக மெய்ப்பாடு என்ற மரபு தேய்வு பெற்றுள்ளது என்பது தெரியவருகிறது.
இந்நிலைக்கு என்ன காரணம் என்று எண்ணும்போது தண்டியலங்காரத்தில் மெய்ப்பாடுகள் எட்டும் சுவையணிகளாகக் கொள்ளப்பெற்றிருப்பது இலக்கணம் படைப்போரிடத்தில் முக்கியமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி  இருக்கவேண்டும்  என்பததே ஆகும். தொல்காப்பிய காலத்தில்,  உவமை என்ற ஒரு அணியாக இருந்த அணி இலக்கணம் மற்ற இலக்கண மரபுகளை உள்வாங்கி வளரத்தொடங்கியது என்பதற்கு உரிய எடுத்துக்காட்டு மெய்ப்பாடுகளைத் தனித்த மரபுடையதாக அமைக்காமல் அவற்றைச் சுவையணியாகத் தண்டியலங்காரம்; கொண்டதுதான்.
~~உள் நிகழ் தன்மை புறத்துத் தோன்ற
எண்வகை மெய்ப்பாட்டின் இயைவது சுவையே||( தண்டியலங்காரம், நூற்பாஎண். 69)
என்ற நூற்பாவின் வழி மெய்ப்பாட்டிற்கான இலக்கணம் வரையறுக்கப்பெற்றாலும் இம்மெய்ப்பாட்டை உள்வாங்கி அதனை சுவையணியாகக் கொண்டு இலக்கணம் படைத்திருக்கும், தண்டியாசிரியரின் தன்மை புரிய வருகிறது.
~~வீரம், அச்சம், இழிப்பொடு, வியப்பே
காமம், அவலம், உருத்திரம், நகையே || (தண்டியலங்காரம், நூற்பா. எண். 70)
என்ற நிலையில் எண்வகை மெய்ப்பாடுகளையும் சுவையணிக்குள் கொண்டு வந்துச் சேர்க்கிறார் தண்டியாசிரியர்.
இதன் காரணமாக மெய்ப்பாட்டு மரபு தடைபட்டு அம்மரபு அணியிலக்கண மரபினை வளப்படுத்துவதாக அமைகின்றது. மெய்ப்பாட்டுக்கு இருந்த அக, புற இலக்கணம் சார் முக்கியத்துவம் இதன் காரணமாகக் குறைந்துபோவதாயிற்று.
வீரமாமுனிவர் வரைந்த தொன்னூல் விளக்கத்திலும் இதே முறை பின்பற்றப்பெற்றுள்ளது.
~சுவையணி என்ப சுடுஞ்சினம், காமம்
வியப்பு, அவலம், இழிவு, அச்சம், வீரம், நகை என
எண் மெய்ப்பாட்டின் இயைவன கூறி
உள் மெய்பாட்டை உணரத்தித் தோற்றலே|| (தொன்னூல் விளக்கம், நூற்பா. எண். 354)
என்ற நிலையில் மெய்ப்பாடுகள் சுவையணிகளாக மாற்றம் பெற்ற இயல்பினை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. இவ்வகையில் மெய்ப்பாட்டியல் தனித்த இலக்கணமாக வளர இயலாமைக்கு முக்கிய காரணம் அவை சுவையணியின் பாற்பட்டவையாகக் கொள்ளப் பெற்ற முறைமைதான் என்பதை உணரமுடிகின்றது. இதன் காரணமாக அகம் சார் உணர்ச்சிகள்,புறம் சார் உணர்ச்சிகள் ஆகிய அமைந்த பாடல்களைப் படைக்கும் முறைமை தடுக்கப்பெற்றுள்ளன என்பதும் இங்கு எண்ணத்தக்கதாகும்.
வடமொழியல் இரசக் கோட்பாடு என்பது வளர்த்தெடுக்கப்பெற்ற நிலையில் தமிழில் மெய்ப்பாட்டுக் கோட்பாடுகள் சுவையணியாகச் சுருக்கப்பெற்றிருப்பது ஏன் என்பதைத் தமிழாய்வு உலகம் எண்ணிப் பார்க்க வேண்டும். மெய்ப்பாடு என்ற தனித்த இலக்கண , இலக்கிய மரபு அணியிலக்கணத்தின் ஒரு பகுதியாக ஏன் ஆக்கப்பெற்றது என்பது அறியப்படவேண்டிய ஒரு சிக்கலாகும்.
அக மாந்தர் உணர்ச்சிகள், புற மாந்தர் உணர்ச்சிகள் ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் அளித்த மெய்ப்பாட்டியல் மரபுகள் மழுங்கடிக்கப்பெற்றுள்ளது. ஐந்திலக்கண மரபு என்று தமிழ் இலக்கண மரபு சுருக்கப்பெற்றுள்ளது. அது மெய்;ப்பாடு என்ற ஒன்றையும் சேர்த்து  அறுவகை இலக்கண மரபாக எண்ணப்பெற்றிருக்க வேண்டும். தற்போது  புறப்பட்ட புலமை இலக்கணம் என்பது ஏழாவது இலக்கணமாக அமையலாம். இவ்வாறு ஓர் இலக்கண மரபினைத் தேய்வுறச் செய்வது என்பது தமிழின் வளர்ச்சிக்கு உரியது அல்ல.
முடிவுகள்
தொல்காப்பியரால் தனித்த இயலாக, தனித்த இலக்கண இலக்கிய மரபாகக் காட்டப்பெற்ற மெய்ப்பாட்டு மரபுகள் தமிழ் இலக்கணப் படைப்பாளர்களால் வளர்த்தெடுக்கப்படாமல் குறைவு பெறச் செய்யப்பெற்றுள்ளது. அம்மரபினையும் இணைத்து அறுவகை இலக்கணம் என்ற நிலையைத் தமிழ் எய்தியிருக்கவேண்டும்.
அணியிலக்கண வகைகளில் ஒன்றாகச் சேர்க்கப்பெற்றுள்ள சுவையணியின் பாற்பட்டதாக மெய்ப்பாடுகள் எண்ணப்பெற்றிருப்பது ஓர் தனித்த இலக்கணத்தினை மற்றோர் இலக்கணத்தின் பகுதியாக பார்க்கத்தக்க மதிப்பிழப்பை ஏற்படுத்துவதாக உள்ளது.
சுவையணியின் விரிவுகளாகக் கூட அக, புற மெய்ப்பாட்டு மரபுகள் கொள்ளப்பெறவில்லை. எட்டு வகை சுவை என்ற நிலையில் நகை போன்றன மட்டும் கொள்ளப்பெற்றுள்ளன. அகத்திற்கே உரிய மெய்ப்பாடுகள் முழுதுவமாக மறைக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பினைச் சுவை செய்துவிடுகின்றது.
சுவையணியாக மெய்ப்பாடுகள் சுருக்கப்பெற்ற நிலையில் மீளவும் அது தனித்த இலக்கணமாக ஆக்கப் பெருமுயற்சியை மேற்கொள்ளவேண்டி இருக்கிறது.

http://siragu.com/?p=21713  thanks to siragu

ஞாயிறு, அக்டோபர் 02, 2016

வ. சுப. மாணிக்கனாரின் வழியில் இலக்கியக் கலை

செம்மல் வ. சுப. மாணிக்கனாரின் நூற்றாண்டு விழா நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. வள்ளுவத்தைத் தன் வாழ்நாளின் இலட்சிய நூலாகக் கொண்டு வாழ்ந்தவர் செம்மல் வ. சுப. மாணிக்கனார். அவரின் தமிழ்க்காதல் என்ற நூல் தமிழ் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு முன்மாதிரியாக விளங்கும் நூல். அவரின் கம்பர், ஒப்பியல் நோக்கு, சிந்தனைக் களங்கள் ஆகிய நூல்கள் சிறந்த ஆராய்ச்சிப் பனுவல்கள். அவரின் எந்தச் சிலம்பு, இலக்கிய விளக்கம் ஆகியன சிறந்த கட்டுரை நூல்கள். அவரின் திருக்குறள் தெளிவுரை தமிழுக்குக் கிடைத்த மாணிக்க உரையாகும். சங்க இலக்கியங்களில் தெளிவும், திருக்குறளில் ஆழமும், காப்பியங்களில் தோய்வும் கொண்டுத் தன் ஆய்வுப்பாதையை வடிவமைத்தவர் மூதறிஞர் வ. சுப. மாணிக்கனார். அழகப்பா கல்லூரியும், அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகமும், மதுரைப் பல்கலைக்கழகமும் அவரின் ஆளுமையால் சிறந்தன. அவரின் நடை தனித்த பாங்கினது. அவர் கையாளும் சொற்கள் நேர்த்தியானவை. சொற்சுருக்கம் அவரிடத்தில் காணப்படும் தனித்த சிறப்பு. எடுத்துக்கொண்ட பொருள் பற்றிய தெளிவான பார்வை அவரிடத்தில் அமைந்திருக்கும். ஒரு பொருள் பற்றி முன்பு சிந்தித்தாலும் அதனை மீள் பார்வை பார்க்கும் நிலையில் மறுபடிச் சிந்திக்கும் போக்கும் அவருக்கே உரிய தனிச்சிறப்பு. இரட்டைக் காப்பியங்களாக சிலப்பதிகாரத்தையும் மணிமேகலையையும் அவரால் ஏற்க முடிந்தது. “சிலப்பதிகாரமும், மணிமேகலையும் இரட்டைக்காப்பியங்கள் அல்ல” என்று தன் கருத்தைத் தானே மறுக்கும் நேர்மை மிக்க ஆய்வாளர் செம்மல் வ. சுப. மாணிக்கனார். 

அவரின் இலக்கியக் கலை என்ற கட்டுரை ஒவ்வொரு இலக்கிய வாசகனும் படிக்கவேண்டிய கட்டுரை. இலக்கியக் கலை பற்றிய அவரின் கருத்து இதோ. “பல கலைகளுள் இலக்கியக்கலை சிறந்த பல கூறுகளை உடையது. இசைக்கலை உணர்ச்சியைத் தூய்மைப்படுத்தும். ஒவிய சிற்பக் கலைகள் உணர்ச்சியை ஒருமைப்படுத்தும். ஆனால் இசை முதலிய கலைகளுக்கு எண்ணத்தை விரிவுபடுத்தும் தன்மை இலக்கியக் கலைக்குப் போல இல்லை. இசைக்கலை குரல் சார்ந்தது. நாடகக் கலை மெய்சார்ந்தது. ஓவியம், சிற்பம் முதலான கலைகள் புறப்பொருள் சார்ந்தவை. இலக்கியக் கலை ஒன்றே மொழி சார்ந்தது. மொழி மனிதப் பிறப்புக்கு உரிய தனியுடைமை. எண்ணம் மொழித்துணையின்றி வளராது. எண்ண விரிவுக்கு மொழியும், மொழி விரிவுக்கு இலக்கியப் பயிற்சியும் வேண்டும்”(இலக்கிய இன்பம், ப. 50) என்று இலக்கியகலையின் ஏற்றத்தை எடுத்துரைக்கிறார் வ. சுப. மாணிக்கனார். இலக்கியக் கலை என்பது எண்ணங்களின் விரிவிற்கு உதவுவது. மொழியின் வளர்ச்சிக்கு உதவுவது. எனவே ஒரு மொழி வளரவேண்டுமானால் இலக்கிய வாசிப்பு என்பது அவசியமாகின்றது என்பது மறுக்கமுடியாத உண்மை.


இலக்கியத்திற்குக் குறிக்கோள் என்பது முக்கியமானது. குறிக்கோள் இல்லாத இலக்கியம் இலக்கியமாகாது. இலக்கியத்திற்கும் குறிக்கோளுக்கும் உள்ள தொடர்பைப் பின்வருமாறு வ. சுப. மாணிக்கானர் காட்டுகிறார். உலகில் எவ்வுயிரும் துன்பத்தை விரும்புவதில்லை. துன்பம் செய்யும் உயிரையும் விரும்புவதில்லை. சில குறிக்கோள்களுக்காக துன்ப வரவைத் தாங்கிக் கொள்பவர்களும் கூட அத்துன்பத்தால் குறிக்கோள் நிறைவெய்தும் இன்பத்தைக் காண்கிறார்கள். அதனால் குறிக்கோள் வழிப்பட்டத் துன்பம் இன்பமாக மாறுகிறது. குறிக்கோளால் துன்பம் வந்தாலும் அதன் நிறைநிலை இன்பம் என்று காட்டுகிறார் வ. சுப. மாணிக்கனார். 

இவ்விளக்கத்தைக் கம்பராமாயணப் பாடல் ஒன்றின் வழி மெய்ப்பிக்கிறார் வ. சுப. மாணிக்கனார். கம்பராமாயணத்தில் ஒரு துன்பக் காட்சி. சீதை அசோக வனத்தில் சோக உருவமாய்த் தவம் இருக்கிறாள். அவளைத் தேடி அனுமன் வருகிறான். வந்த அனுமன் அவளைப் பணிந்து தான் கொண்டுவந்த செய்திகளைத் தெரிவிக்கிறான். அடையாளப் பொருளை வழங்குகிறான். எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொண்ட சீதை, தன்னிலையை அனுமனுக்குத் தெரிவிக்கிறாள். அவ்வகையில் ஒரு பாடல் அமைகிறது. 

“ஈண்டு நானிருந்து இன்னுயிர் மாயினும்
மீண்டு வந்து பிறந்துதன் மேனியைத்
தீண்டல் ஆவதோர் தீவினை தீர்வரம்
வேண்டினாள் தொழுதொன்று விளம்புவாய்” (சுந்தரகாண்டம் , சூளாமணிப் படலம்)

என்று சீதை இராமனிடம் ஒரு வரத்தைக் கேட்கச்சொல்லி அனுமனிடம் வேண்டுகிறாள். 

இப்பாடலின்வழி சீதைக்கு ஏற்பட்ட துன்பம் குறிக்கோள் நிறைவேறுதல் காரணமாக இன்ப முடிவைத் தந்து நிற்கும் என்பது உறுதி. நான் இலங்கையில் இருந்து மீட்கப்படாத நிலை வராது. அவ்வாறு வந்துவிட்டால், நான் மாண்டு போவேன். அவ்வாறு மாண்டு போன பின்பு, மீளவும் பிறப்பேன். பிறந்து இராமனை அடைவேன். அப்பிறவியில் இராமனை அடைந்து அவன் மேனியை நான் தொடுவேன். அந்நிலைக்கு என்னை ஆட்படுத்த இராமனிடம் ஒரு வரம் தரச் சொல் அனுமா என்பதே சீதையின் கூற்று. அடுத்தபிறவியில் சீதை இராமனதைத் தீண்டும் வரை அவள் சிறையில் இருந்த தீநிலை மாறாதாம். இராமனை மீளவும் தொட்ட பின்னரே இத்தீவினை தீரும். அது இந்தப் பிறவியிலா அல்லது அடுத்த பிறவியிலா என்பதுதான் சீதையின் கேள்வி. தன்னை அடுத்தப் பிறவிக்கு ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்கிறாள் சீதை. இதன்வழி இப்பிறவியிலேயே இராமன் வந்துத் தன்னை மீட்பான் என்ற உறுதிப்பாடு அவளை இதுநாள் வரை உயிருடன் இருக்கச் செய்திருக்கிறது என்பதை உணர முடிகின்றது. 


சீதையின் இந்த நம்பிக்கை, துன்பச் சூழலில் அமைந்தாலும், வரப்போகிற இன்பத்திற்கு வரவேற்பு நல்குவதாக உள்ளது. இதுவே இலக்கிய வாழ்க்கை தரும் இன்பம். குறிக்கோளுக்காகத் துன்பப்பட்டாலும் அதன் நிறைநிலை இன்பமே என்று அமைவது இலக்கியம். இதுவே இலக்கியக் கலை ஆகின்றது. இதைப் போன்றே மற்றொரு குறிக்கோள் காட்சியையும் சிலப்பதிகாரத்தில் இருந்து காட்டுகிறார் செம்மல் வ. சுப. மாணிக்கனார். 

“கடுங்கதிர் வெம்மையிற் காதலன் தனக்கு
நடுங்குதுயர் எய்தி நாப்புலர வாடித் 
தன்துயர் காணத் தகைசால் பூங்கொடி
இன்றுணை மகளிர்க்கின்றி யமையாக்
கற்புக்கடம் பூண்டஇத் தெய்வம் அல்லது
பொற்புடைத் தெய்வம் யாம் கண்டிலமால்” (சிலப்பதிகாரம், அடைக்கலக்காதை)

என்பது குறிக்கோள் சார்ந்த சிலப்பதிகாரப் பாடலடிகள் ஆகும். 

கண்ணகியும், கோவலனும் மதுரைக்கு நடந்து வருகின்றனர். அப்போது கடுமையான வெயில்நேரம். இவ்வெயிலில் தனக்குக் கால் சுடுகிறதே என்று அவள் கவலைப்படவில்லை. தன் கணவனுக்குக் கால் சுடுமே என்று கவலை கொள்கிறாள். தன் கணவன் நீர்த்தாகத்தால் அல்லல்படுகிறானே என்று அவள் கவலைப்பட்டாள். தன் துயர் காணாது, கணவன் துயர் கண்டு இரங்கிய தகைசால் பூங்கொடி அவள். கற்புடைய பெண்களுக்கு உரிய இயல்பு என்பது கணவனுக்கு ஏற்படும் துன்பத்தைப் பொறுத்துக் கொள்வமையும், தனக்கு வந்த துன்பங்களைப் பொறுத்துக் கொள்ளுதலும் ஆகிய பண்புகள் ஆகும். இதன் காரணமாகக் கண்ணகி துயர் பட்டாலும் அவள் கற்புக் குறிக்கோளை அடைந்த நிலையில் இன்பம் கண்டவளாகின்றாள். இவை போன்ற எண்ண விரிவுகளுக்கு இடம் அளிப்பது இலக்கியக் கலை ஆகும். இலக்கியக் கலை குறித்து மேலும் பல கருத்துகளைத் தெரிவிக்கிறார் வ. சுப. மாணிக்கனார். 


“வாழ்வு என்பது எண்ணத்தால் அமைவது. நல்லெண்ணத்தால் வளர்வது. அல்லெண்ணத்தால் வீழ்வது. எவ்வகை வாழ்வுக்கும் எண்ணங்களே மூலங்கள். எண்ண விரிவு செயல் விரிவாக வாழ்வு விரிவாக முகிழ்க்கின்றது... அமைதியான ஆற்றலான, ஒருமையான, எண்ண வளர்ச்சிக்குக் கலைகளே சிறந்த பற்றுக்கோடு. இயல், இசை, நாடகம், ஓவியம், சிற்பம் முதலான கலைகள் தீய எண்ணங்களைக் கலைக்கின்றன. அலைந்து திரியும் மனநிலைகளை ஒருமைப்படுத்துகின்றன. ஓடிப்பாயும் அளவிறந்த உணர்ச்சிகளை அளவு படுத்துகின்றன” என்று கலைகளின் இயல்பினைக் கூறுகிறார் வ. சுப.மாணிக்கனார். இவ்வகையில் மனித வளர்ச்சிக்கு உதவுவது எண்ண வளர்ச்சி. எண்ண வளர்ச்சிக்கு உதவுவது இலக்கியக் கலை. இலக்கியக் கலை வளர்ச்சிக்கு உதவுவது மொழி. இதன் மறுநிலையில் மொழியால் கலை வளர்கிறது. கலையால் மனித உள்ளம் வளருகிறது என்று தலைகீழ்ப்பாடமாகவும் இதனைக் கொள்ளலாம்.

ஞாயிறு, செப்டம்பர் 25, 2016

காரைக்குடி கம்பன் கழகம் நடத்தும் இசையரசி எம்.எஸ். சுப்புலஷ்மி நூற்றாண்டு விழா

காரைக்குடி கம்பன் கழகம் நடத்தும் இசையரசி எம்.எஸ். சுப்புலஷ்மி நூற்றாண்டு விழா


அன்புடையீர்
வணக்கம்

கம்பன் புகழ் இசைத்துக் கன்னித் தமிழ் வளர்க்கும் கம்பன் கழக அக்டோபர் மாதத் திருவிழா 1.10.2016 ஆம் நாள் சனிக்கிழமை மாலை 6.00 மணிக்கு கல்லுக்கட்டி மேற்கு ,கிருஷ்ணா திருமண மண்டபத்தில் இசையரசி எம்.எஸ். புகழிசை பரவு நூற்றாண்டு விழாவாக காரைக்குடி கம்பன் கழத்தால் கொண்டாடப் பெறுகின்றது.

இறைவணக்கம் - செல்வி கவிதா மணிகண்டன்

இசைத் தோரணவாயில்- திரு கம்பன் அடிசூடி பழ. பழனியப்பன் 
அவர்கள்

இசைசேர்த் தலைமையும் எம்.எஸ். இசைத்த கம்பன் கவி அமுதம் குறுந்தகடு வெளியீடும்
திருவையாறு தமிழ்நாடுஅரசு இசைக் கல்லூரியின் மேனாள் முதல்வர் முனைவர் இராம. கௌசல்யா

இசைக்கோலம்
பத்ம பூஷண் சங்கீத கலாநிதி இசைப் பேரறிஞர் மதுரை ஸ்ரீ டி. என் சேஷகோபாலன்

நன்றியுரை பேரா. மு. பழனியப்பன்

சீர் இசை உண்டி
--------------------
2016 செப்டம்பர் மாதம் 16 ஆம் தேதி நூற்றாண்டு விழா கண்ட இசையரசி எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமி அவர்கள் கம்பன் கழகத்திற்கு பெருங்கொடை அளித்ததோடு கம்பன் கவி அமுதம் என தனி இசை ஒலி நாடாவாகவும் வழங்கிப் பெருமை சேர்த்தமைக்கு நன்றி இசைக்கும் இனிய திருவிழா இது

கம்பன் புகழ்பாடிக் கன்னி இசைத் தமிழ் வளர்க்க
அன்பர்கள் யாவரும் வருக
அன்பும் பணிவும் இசைந்த
கம்பன் கழகத்தார்
நன்றி
கம்பன் தமிழமுதம் பருக வருகவென வரவேற்கும்
பொன்னமராவதி அன்னை மெடிக்கல்ஸ் அரு.வே மாணிக்கவேலு, சரசுவதி அறக்கட்டளை
நமது செட்டிநாடு இதழ்
நிகழ்ச்சி உதவி இசைந்தோர்
1.10.2016 அன்று 81 ஆம் ஆண்டு பிறந்த நாள் விழா நாளும் 16.10. 2016 ஆம் நாள் சதாபிஷேக விழாவும் இணைந்து இசைந்த புகழ் மெ.செ. ராம.மெய்யப்பச் செட்டியார் , அழகம்மைஆச்சி தம்பதியருக்குப் பல்லாண்டு, பல்லாண்டு இசைந்து மகிழ்கின்றோம்

கம்பன் கவி அமுத இசைக் குறுந்தகட்டினை விழா அரங்கில் சலுகை இசைந்த விலையில் அன்பர்கள் பெற்று இசை பருகி இன்புறலாம்.

ஞாயிறு, செப்டம்பர் 18, 2016

நினைவில் நின்றவர்கள் என்ற நூலின் வழி . தன் அகத்தைத் திறக்கிறார்அகநம்பி


.
கல்பாக்கத்திற்கு அருகில் உள்ள ஒரு சிறு கிரமாத்தின் பேரியக்கம்.
ஒற்றை ஆலமரம்.
அந்த ஆலமரத்திற்கு விழுதுகள் இல்லை. 
ஆனால் அந்த மரம் அத்தனை பேருக்கும் வேர்கள்
ஏழ்மையின் ஒவ்வொரு நொடியும் அவருக்கு ருசிக்கிறது.
அணு உலை மேலாளர் முதல் கடலை விற்கும் தோழர் வரை அவருக்கு ஒரே நிறை
அவருக்கும் எனக்கும் மூன்றாண்டு கால நட்பு
அவரின் புத்தகத்தை அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு பணியை நான் செய்தேன்.
என் மானிடள் வலைப்பூவில் அவரின் நம்பிக்கை மூலதனம் என்ற புத்தகத்தின் அறிமுகத்தைச் செய்தேன்.
இதன் வழியாக பலருக்கு இந்நூல் பற்றிய அறிமுகம் சென்று பலர் அந்தப் புத்தகத்தைத் தம் மாணவர்களுக்கு வாங்கித்தந்தார்கள்.
புத்தகம் தமிழகம் பரவியதை அன்புடன் என்னுடன் பகிர்ந்து கொண்டார்.
அன்பு தொடங்கிய அருமையா பொழுது அது.
அடுத்த நூல் பகைவனும் நண்பனே.
என் முன்னுரையைக் கேட்டுப் பெற்றார்.
நூலுக்குப் பொருத்தமாக அமைந்தது அந்த முன்னுரை
இப்போது அவர் ஒரு நூல் வரைந்துள்ளார்.நினைவில் நின்றவர்கள்
திருமிகு சங்கரலிங்கனார், எழுத்தாளர் பொன்னீலன் இவர்களுடன் நண்பர்களான என்போன்றோரையும் நினைவில் நிறுத்தியுள்ளார்.
தன் வாழ்க்கை வரலாற்றை அவர்களால் தான் அடைந்த உயரத்தை அவர் வாழ்வோடு கலந்து தந்திருக்கும் அவரின் ஆற்றல் பெரிது.
நூறு ரூபாய் விலை கொண்ட அந்தப் புத்தகம் வெற்றி பெற்ற மனிதர்களின் குறிப்பேடு
வாங்கிப் படிப்பவர்கள் வெற்றி பெற்ற மனிதர்கள் பலரின் வெற்றிமுகங்களைத் தடவிக் கண்டறிய இயலும்.
இப்புத்தகத்தின் வெளியீட்டுவிழா சனிக்கிழமை (17.9.2016 ) அன்று என்.எஸ். கிருஷ்ணன் வீட்டருகே நடைபெற்றது. ஒழுகினசேரி பெருமாள் மண்டபத்தில் இப்பெருமானின் நூல் அரங்கேற்றம் நடைபெற்றது.
கவிதை உறவு ஏர்வாடியார், அகில இந்திய வானொலி சண்முகய்யா, திருமதி பொன்னீலன், அழகுநீலா, செந்தீநடராசன் ஆகியோர்களின் உரையோடு புத்தகம் சிறப்பைப் பெற்றது.
குறிப்பாக கைவினைக் கலைஞர்களை ஊக்குவிக்கும் இயக்குநர் உரை, இதனைத் தொடர்ந்து கேரள அரசின் முக்கியத் துறையின் செயலர் வாசித்த கவிதை இல்லை இல்லை, பாடிய கவிதை. மலையாள மரபு கவிதையை இசையாய் நகர்த்துவது என்று
அகநல மருத்துவர் சிதம்பர நடராஜன் அவர்களையும் பாராட்ட வேண்டும்.
வித்தியாசமான அனுபவங்களுடன் நம்பிக்கை வாணர் அகநம்பியின் நூல் இனிதே அரங்கேறியது.
மனைவியாரின் நினைவுகளை அவரின் கோசலை அறக்கட்டளை சுமந்துநிற்கிறது. அவரின் தனிவாழ்வை அவரின் நண்பர் அறை பகிர்ந்து; கொள்கிறது. தினத்தந்தி நிருபர் என்ற கௌரவம் மட்டுமே தற்போது அவரின் சொந்தம். விட்டுவிடாமல் நம்பிக்கை தளராமல் ;நகர்கிறது அவர் வாழ்க்கை
சீவாலை கிராமத்தில் ஒருநாள் அவருடன் தங்க ஆசை. வருகிறேன் தோழரே உங்களுடன் ஒருநாள் தங்க.

 
நூல் கிடைக்குமிடம் 
வாசகன் பதிப்பகம், 167 ஏ வி ஆர் காம்ப்ளக்ஸ்
அரசு கலைக்கல்லூரி எதிரில் 
சேலம் 7
பேச. 9842974697

ஆசிரியருடன் பேச
அகநம்பி 
கோசலை நினைவு கல்வி அறக்கட்டளை
எண். 30
புன்னமை கிராமம்
சீவாடி அஞ்சல்
செய்யூர் வட்டம்
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்
603312
கைபேசி
9585480754

5. தமிழலங்காரம்

வண்ணச் சரபம் தண்டபாணி சுவாமிகள் முருகப் பெருமான் மீது அளவு கடந்த பக்தி கொண்டவர். இவர் கௌமார நெறி நின்ற சான்றோர். அவர் பாடிய புலவர் புராணம் தமிழ்ப் புலவர்கள் தம் அருமை பெருமைகளை எடுத்துரைக்கும். அவர் இயற்றிய அறுவகை இலக்கணம் தமிழ் இலக்கணத்திற்குக் கூடுதல் பெருமை சேர்ப்பது. இவர் இயற்றிய தமிழலங்காரம் தமிழின் பெருமையை எடுத்துரைப்பது. தமிழ்ப் பாடல்கள் பாடியதால் ஏற்பட்ட சாதனைகளை எடுத்துக் காட்டுவது. ஒரு நூறு பாடல்களைக் கொண்டது. இந்நூல் தமிழ் மொழியின் வெற்றியைத் தரணிக்குக் காட்டுவது.

இந்நூலில் திருச்செந்தூர் முருகப்பெருமானைப் பாடிப் பரவி நலம் பெற்ற பல புலவர்களைப் பற்றிய செய்திகள் இடம்பெற்றுள்ளன. முத்துவயிரவன், பகழிக் கூத்தர், வீரபாண்டியப் புலவர், கந்தசாமிப் புலவர் என்று பலர் தமிழ்ப் பாடல்கள் பாடித் திருச்செந்தூர் முருகன் அருளைப் பெற்று வளம் பெற்றுள்ளனர். தக்க புலவர்கள் தம் பாடல்களினால் பெற்ற பெருவரத்தை வண்ணச் சரபம் தண்டபாணி சுவாமிகள் வழி அறிய முடிகின்றது. இவை தவிர, சரசுவதி தேவி, உமையம்பிகை, சிவபெருமான் போன்ற பல கடவுளர்களும் தமிழ்ப்பாடல்களுக்குத் தந்த பெருவளத்தையும் இந்நூலில் தண்டபாணி சுவாமிகள் குறிப்பிடடுக் காட்டியுள்ளார். இதன் காரணமாகத் தமிழால் எதுவும் முடியும் என்ற நிலையை அறிந்து கொள்ளமுடிகின்றது.

முத்துவயிரவன் என்ற புலவர் திருச்செந்தூர் முருகன் மீது முப்பதாயிரம் கீர்த்தனைகள் பாடியுள்ளார். இவர் ஒரு மாற்றுத் திறனாளி. இவர் தம் கீர்த்தனை ஒன்றில் முருகனைத்தான் காணவேண்டும் என்றும், தன்னோடு இருக்கும் மற்றவர்களும் காணவேண்டும் என்று பாடினார். அதில் “கொண்டு வா மயிலே குமர கெம்பீரனை” என்று மயிலுக்கு ஆணையிட்டார்.

இவரின் ஆணைக்கு இணங்கிய மயில் குமாரக் கடவுளைத் தன் மீதேற்றிக் கொண்டு வந்தது. அத்தோடு கண் பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளியான முத்துவயிரவப் புலவர்க்குக் கண்பார்வையும் கிடைத்தது. கண்ணார அவர் முருகப்பெருமானைக் கண்டு மகிழ்ந்தார். தன்னையும் தந்து, கண்ணையும் தந்தது தமிழ்ப்பாடல் என்பதே தமிழுக்குக் கிடைத்த சிறப்பு.

திருச்செந்திலாண்டவர் பிள்ளைத்தமிழ் என்ற நூலைப் பகழிக் கூத்தர் இயற்றினார். அந்நூலை அரங்கேற்றம் செய்ய அவர் பல முறைகள் முயற்சித்தார். ஆனால் முயற்சி பலிக்கவில்லை. முருகப்பெருமானிடம் உன்னைப் பற்றிப் பாடிய நூலை நீயே அரங்கேற்றித் தரவேண்டும் என்றார். கனிவாய்க் கேட்ட முருகன் தன்னுடைய பதக்கம் ஒன்றை அவருக்கு நல்கினான். அதுமட்டும் இல்லாமல் மக்கள் தம் கனவில் தோன்றி, பிள்ளைத்தமிழ் நூல் அரங்கேற்றம் செய்யப்பட உள்ளது. எனவே அனைவரும் வரவேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்தான். பதக்கமும் தந்து, மக்கள் கூட்டத்தையும் அளித்தது தமிழ்ப்பாட்டு.

வீரபாண்டியப் புலவர் என்பவர் திருச்செந்தூருக்கு அருகில் உள்ள ஆற்றூரில் வசித்து வந்தார். அவரின் புலமையை அப்பகுதி மன்னன் ஒருவன் சோதித்துப் பார்க்க விரும்பினான். அவரை அழைத்து, ஒரு புளிய மரத்தின் துண்டினைக் காட்டினான். அதனைப் புலவர் தன் பாட்டால் மேலும் இரு துண்டாக்கவேண்டும் என்று மன்னன் ஒரு சோதனை வைத்தான். அப்புலவர் “எப்படியும் செந்தூர்க்கிறையவா” என்று பாடி புளியமரத்துண்டை மேலும் இரண்டாக்கினார். இதைச் செய்தது தமிழ்.


வீரபாண்டியப் புலவரின் வாழ்வில் மற்றொரு முறையும் முருகன் அவர் பாடிய தமிழுக்காக உதவி செய்தான். வீரபாண்டியப் புலவருக்கு ஒரு மகள் இருந்தாள். அம்மகளுக்கு மாப்பிள்ளை பார்த்து, மணமுடித்தார் வீரபாண்டியனார். ஆனால் மகளின் வாழ்க்கை இனிமையாக இல்லை, மருமகன் கடல்கடந்து கண்காணாத இடத்திற்குச் சென்றுவிட்டான். வீரபாண்டியப் புலவர் திருச்செந்தூர் முருகனிடம் வேண்டுகோள் வைத்தார். ஆயிரத்து எட்டு அண்டங்களை ஆண்ட சூரபதுமனிடம் தூது சென்ற வீரபாகுத் தேவரை என் மகளுக்காக மருமகனிடம் தூதாக அனுப்பி அவள் வாழ்வு நலமாக அமையச் செய்வாய் என்றார். இவ்வேண்டுகோளுக்காக, முருகப்பெருமான் சூரபதுமனைத் தூதாக அனுப்பி வீரபாண்டியனார் மகளின் வாழ்வு சிறக்கப் பணியாற்றினர். அன்றும் தூது நடந்தது தமிழ், இன்றும் தூது நடக்கிறது என்றும் தூது நடக்கும் தமிழ்.இதுவே தமிழின் சிறப்பு.

கந்தசாமிப்புலவர் என்பரும் திருச்செந்தூர் முருகனைத் தமிழில் பாடி பற்பல பயன் பெற்றுள்ளார். அதனையும் காட்டியுள்ளார் தண்டபாணி சுவாமிகள். ஒருமுறை கந்தசாமிப்புலவர் சேர மன்னன் ஒருவனைப் பார்க்கச் செல்வதாக இருந்தார். இதற்காக முருகப்பெருமானிடம் சேர நாடு செல்லத் துணைக்கு வரும்படி பாடலால் அழைக்கிறார். இப்பாடலைக் கேட்ட முருகன் சேர மன்னனின் கனவில் சென்று கந்தசாமிப் புலவர் வருவதை உரைக்கிறான். இதன் காரணமாகக் கந்தசாமிப் புலவருக்குச் சேரமன்னன் பெருத்த வரவேற்பு அளிக்கிறான். அதுமட்டும் இல்லாது கந்தசாமிப் புலவருக்குப் பல வெகுமதிகள் அளிக்கிறான். இவ்வாறு தமிழால் கந்தசாமிப்புலவரின் வாழ்க்கை வளம்பெற்றது.

கந்தசாமிப் புலவர் வெற்றிலை போடும் பழக்கம் உடையவர். அவர் திருச்செந்தூர் கடற்கரையில் இருந்தபடி வெற்றிலையைப் போட்டுக் கொண்டே முருகன் மீது பாடல்களைப் பாடினார். அருகிருந்து முருகப்பெருமான் இப்பாடல்களைக் கேட்டார். அவ்வாறு கேட்கும்போது கந்தசாமிப் புலவர் துப்பிய வெற்றிலைச் சாறு முருகப்பெருமானின் தலையில் கட்டப் பெற்றிருந்த பரிவட்டத்தில் தெரிக்கிறது. தவித்துப் போனார் கந்தசாமிப்புலவர். இதே எச்சில் திருச்செந்தூர் கோயிலின் உள் உள்ள முருகப்பெருமான் ஆடையிலும் காணப்பட்டது கண்டு எல்லோரும் அதிசயித்தனர். இந்த அளவிற்குத் தமிழுக்காக எச்சிலையும் ஏற்ற பெருமானாக முருகப்பெருமான் விளங்கினார் என்று வண்ணச்சரபம் தண்டபாணி சுவாமிகள் பாடுகிறார்.

“முச்சிலும் செங்கைக் கழங்கும் கொள்வார் தம்மை மூரிச் சிறார்
மெச்சிய சிற்றில் வியன் வீதிச் செந்திலில் மேய செவ்வேள்
நச்சியவாறு தமிழால் துதிக்குமோர் நாவலன் தன்
எச்சிலும் கீழ் விழலாகதென்று ஆடையில் ஏந்தினனே”
என்று இதனைப் பாடலாக வரைகிறார் வண்ணச் சரபம் தண்டபாணி சுவாமிகள்.

கழங்கு ஆடும் செல்வச் சிறுமியர்கள் தம் கரங்கள் சிவக்கும்படி கட்டிய சிற்றில்கள் பலவாக இருக்கும் திருச்செந்தூரில் வாழும் செந்தில் ஆண்டவர், தமிழ்ப் பாக்களால் துதிக்கும் புலவரின் எச்சிலும் கீழே விழுந்திடக் கூடாது என்று ஆடையில் ஏந்தினான் என்றால் தமிழுக்கு எவ்வளவு உயர்வு என்று பாடுகிறார் வண்ணச்சரபம் தண்டபாணி சுவாமிகள்.

இவ்வாறு தமிழ்ப் பாக்கள் வல்லமை உடையன. தமிழ் மொழி வல்லமை உடைய மொழி என்று நூறு பாடல்களிலும் அவர் உறுதியாக உரைக்கிறார். அதுமட்டும் இல்லாமல் உயிர்களிடத்து அன்பு வேண்டும் என்று காட்டிய மொழி தமிழ்மொழி என்பதால் இன்னும் அம்மொழிக்குப் பெருமை அதிகம் என்கிறார் வண்ணச்சரபனார்.

“ஒளவை வள்ளுவன் ஆதியர் விண்ட தென்னூல், ஊன் முழுப்பாவம் எனவே அடிக்கடி ஒதிடுமே”

என்ற பாடலடியைப் படைத்துத் தமிழின் பெருமையை அவர் உயர்த்துகிறார். ஒளவையாரும், வள்ளுவரும் புலால் உணவு சாப்பிடுவது தவறு என்று உரைத்துள்ளதால் தமிழே தலைசிறந்த மொழி என்று வலியுறுத்துகிறார் வண்ணச்சரபம் தண்டபாணி சுவாமிகள்.

இவ்வாறு பல்வேறு வரலாறும், வளமும் கொண்ட தமிழ் மொழி நாளும் வளர தமிழ் நூல்களை, தமிழ்ப் பண்பாட்டைக் காத்து வருவது தமிழ்ச்சமுதாயத்தின் தலையாய கடமையாகின்றது.

thanks to muthukamalam

புதன், செப்டம்பர் 14, 2016

புதுவயல் கவிஞர் பெரி. சிவனடியான் பற்றி ஒரு புத்தகம்

சிதம்பரம் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், மலேயா பல்கலைக்கழக ஆசியவியல் துறை, கலைஞன் பதிப்பகம் ஆகியன இணைந்து செப்டம்பர் 12, 13 ஆகிய நாள்களில் 430 படைப்பாளிகளைப் பற்றிய நூல்களை வெளியிட்டன. இதில் குறிப்பாக மலேசியா நாட்டைச் சார்ந்த தமிழ்ப்படைப்பாளிகள் 80 பேர் பற்றிய நூல்கள் வெளிவந்துள்ளன. இதனை எழுதியவர்களும் படைப்பாளிகளாக ஆகினர் என்பதுதான் இதில் மேலும் சிறப்பான செய்தி. தமிழகக் கவிஞர்கள் பற்றிய தமிழ்ப்படைப்பாளிகள் எழுதிய நூல்கள் மற்றவை. இரு நாள்களும்அரங்க நிறைந்த கூட்டத்துடன் விழா. சிறப்பான ஏற்பாடுகள்.
புதுவயல் கவிஞர் பெரி. சிவனடியான் பற்றி நான் ஒரு புத்தகம்
 எழுதியிருந்தேன். அதுவும் நேற்று வெளியிடப்பெற்றது. எங்கள் ஊர் சார்ந்த கவிஞர் என்பதால் எனக்கு இருக்கும் ஊர்ப்பற்று சற்றுக் கூடுதல்தான்.

ஞாயிறு, செப்டம்பர் 11, 2016

நற்றிணையில் விளிம்புநிலை மாந்தர்siragu-natrinai5
சமுதாய விலக்கல் என்பது அனைத்துத் தரப்பினருக்கும் கிடைக்கப்பெற வேண்டிய கல்வி, சுகாதாரம், இருப்பிடம், சமுதாய மதிப்பு ஆகியவற்றில் ஏற்படும் தடைகள் அல்லது குறிப்பிட்ட ஒருவருக்கு அல்லது குறிப்பிட்ட குழுவுக்குக் கிடைக்காமல் இருப்பது என்பதை முன்வைப்பதாகும். குறிப்பிட்ட இனத்தை, குறிப்பிட்ட குழுவை விலக்கும்  சமுதாய விலக்கலுக்குப்  பரந்துபட்ட காரணங்கள் பல இருக்கும். இனச்சிறுபான்மையினர், மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியவர்கள், குற்றவாளிகளாக ஆனவர்கள், அகதிகள் போன்ற பலரை உள்ளடக்கியது இந்தச் சமுதாய விலக்கல் என்ற முறை. இந்த விலக்கல் என்பது பலதரப்பட்ட வழிகளில் பலதரப்பட்ட காரணங்களுக்காக சமுதாயத்தில் அவ்வப்போது நிகழ்ந்து வருகின்றது என்று சமுதாய விலக்கலுக்கு வரையறை தரப்படுகின்றது.
சங்க காலச் சமுதாயமும் ஒரு கூட்டமைப்புச் சமுதாயம். இக்கூட்டமைப்புச் சமுதாயத்தில் பல்வேறுபட்ட ஏற்ற இறக்கங்கள் அமைந்திருந்திருக்கின்றன. சமுதாய நிலையில், வருண அடிப்படையில், பொருளாதார அடிப்படையில், செய்யும் தொழில் அடிப்படையில் பல ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்துள்ளன. சங்ககாலச் சமுதாயத்தில் இவ்வேற்ற இறக்கங்கள் இருந்தது என்பதும் அவை பாடல்களாக பதியவைக்கப்பெற்றுள்ளன என்பதும் சங்க இலக்கியங்களின் உண்மைத்தன்மையை, அவற்றைப் படைத்த புலவர்களின் நேர்மையை  உணர்த்துவனவாக உள்ளன.
நற்றிணை ஒன்பது அடி முதல் பன்னிரண்டு அடிகள் வரை கொண்ட அகப்பாடல்களைக் கொண்ட நானூறு பாடல்கள் கொண்ட தொகுப்பாகும். இத்தொகுப்பு சங்க இலக்கிய யாப்பு எல்லையின்படி இடைநிலைப் பாடல்களாக அமைக்கப்பெற்ற தொகுப்பாகின்றது. இத்தொகுப்பு அகப்பாடல்கள் சார்ந்த தொகுப்பு என்றாலும் சமுதாய நிலைகளை ஆங்காங்கு இப்பாடல்கள் சுட்டிச் செல்கின்றன. நற்றிணையில் அமைந்து இருநூற்றுப் பத்தாம் பாடல் விளிம்புநிலை மக்களுக்கு உதவுவதே உதவி என்கின்றது.
அரிகால் மாறிய அம்கண் அகல்வயல்
மறுகால் உழுத ஈரச் செறுவின்
வித்தொடு சென்ற வட்டி பற்பல
மீனோடு பெயரும் யாணர் ஊர
நெடிய மொழிதலும் கடிய ஊர்தலும்
செல்வம் அன்றுதன் செய்வினைப்பயனே
சான்றோர் செல்வம் என்பது சேர்ந்தோர்
புண்கண் அஞ்சும் பண்பின்
மென்கட் செல்வம் செல்வம்என் பதுவே||( நற்றிணை 210)
என்ற இந்தப் பாடல் தோழி கூற்றாக இடம்பெறுகிறது. இப்பாடலை எழுதியவர் மிளைக் கிழான் நல்வேட்டனார் என்பவர் ஆவார். தலைவி தலைவனைச் சார்ந்து நிற்பவள் ஆவாள். அவளைக் கண்ணீர் சிந்தாமல் மகிழ்வுடன் வாழவைப்பது தலைவனின் கடமை. அவன் இந்நிலையில் தவறுகின்றபோது, தலைவி அழுகிறாள். இது கண்டு தோழி பாடிய பாடல் இதுவென்றாலும் இதிலுள்ள சமுதாய அறம் குறிக்கத்தக்கது.
நெடிய மொழிதலும் கடிய ஊர்தலும் செல்வம் அன்று. ஒருவரால் புகழப்படும் மொழிகளைப் பெறுவதும், யானை, குதிரை ஆகியவற்றில் வேகமாகச் செல்லுதலும் புகழ் உடையன அல்ல. இப்பெருநிலைகள் அவரவரின் வினைப்பயன்களால் ஏற்படுவதாகும்.
சான்றோரால் போற்றப்படும் செல்வம் எது என்றால் தன்னைச் சார்ந்தவர்களைத் தாங்கும் பணியே செல்வமாகும். அவர்களிடம் அன்போடு இருக்கும் பண்பே செல்வங்களில் சிறந்த செல்வம் ஆகும். இப்பாடலில் பொருள் வறுமை சொல்லப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பொருள் வறுமையே சமுதாய விலக்கலுக்கு அடிப்படைக் காரணம் என்பது அறிஞர்களின் முடிவு. ‘Naverial poverty’ என்ற ஆங்கிலச் சொல்லிற்கு விளக்கம் தரும் பாடலாக இப்பாடல் அமைந்துள்ளது.
ஒரு நாட்டைச் சேர்ந்தோரை, ஒரு சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தோரை, ஒரு குடும்பத்தைச் சேர்ந்தோரை கண்கலங்காமல், விலக்காமல் காக்கும் நன்முறையே செல்வம் ஆகும் என்ற உயர்ந்த நோக்கு சங்க இலக்கியங்களில் இருந்தது என்பதற்கு இப்பாடல் அழியாச்சான்றாகின்றது.
கழைக்கூத்து ஆடுபவர்கள்
siragu-natrinai2
தற்காலத்தில் தெருக்களில் பொதுமக்கள் அரங்கில் சாகச நிகழ்வுகளைச் செய்து காட்டும் கழைக் கூத்துகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்நடைமுறை சங்க இலக்கியமான நற்றிணையில் கழைக் கூத்து என்ற பெயரிலேயே நடைபெற்றுள்ளது. இக் கூத்து ஆடுவோரின் நிலை அவர்களுக்கு உரிய சமுதாய மதிப்பினை, உணவு, இருப்பிடம், உடை ஆகியவற்றை சரிசமமாக பெற முடியாத நிலையில் இருந்தனர் என்பதும் தெரியவருகிறது.
கழைபாடு இரங்க பல்லியம் கறங்க
ஆடுமகள் நடந்த கொடும்புரி நோன்கயிறு
அதவத் தீம்கனி அன்ன செம்முகத்
துய்த்தலை மந்தி வன்பறழ் தூங்கக்
கழைக்கண் இரும்பொறை ஏறிவிசைத்து எழுந்து
குறக்குறு மாக்கள் தாளம் கொட்டும்அக்
குன்றகத் ததுவே கொழுமிளைச் சீறூர்
சீறுரோனே நாறுமயிர்க் கொடிச்சி
கொடிச்சி கையத் ததுவேபிறர்
விடுத்தற்கு ஆகாது பிணித்த என் நெஞ்சே (நற்றிணை 95)
என்ற இந்தப் பாடலில் கழைக் கூத்து பற்றிய செய்திகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
கழை என்றால் ஊதுகுழல் என்று பொருள்படும். ஊதுகுழல் ஒரு பக்கம் இசைக்க, பல இசைக் கருவிகள் முழங்க, முருக்குண்ட கயிற்றின் மீது ஆடுமகள் ஆடும் நிகழ்ச்சி நடந்து முடிந்துவிட்டது. இப்போது ஆட்கள் இன்றிக் கிடக்கும் இவ்விடத்தில் உள்ள கயிற்றின் மீது அத்திப்பழம் போன்ற சிவந்த முகத்தையும், பஞ்சு போன்ற தலையையும் உடைய குரங்கு ஏறி ஆடுகின்றது. இவ்வாட்டத்திற்கு மலைப்பகுதியில் வாழும் சிறுவர்கள் பெரிய பாறையின் மீது ஏறிநின்று தாளங்களை இசைத்தனர். மீளவும் ஒரு கழைக் கூத்து அங்கு நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. அவ்வூரில் உள்ள நறுமணக் கூந்தலை உடைய கொடிச்சியிடம் என்மனம் பிணிப்புற்றுக்கிடக்கிறது. அவள் இரக்கப்பட்டு விடுதலை அளித்தால் மட்டுமே என் நெஞ்சை விடுவிக்க இயலும் என்பது இப்பாடலின் கருத்தாகும்.
இப்பாடலில் கழை என்ற சொல் கவனிக்கத்தக்கது. ஊதுகுழல் கொண்டு ஆடும் ஆட்டம் கழைக் கூத்தாகின்றது. சங்ககாலக் கூத்து முறைகளில் இதுவும் ஒருவகைக் கூத்தாகும். கழைக்கூத்து என்று நற்றிணையில் தொடங்கப்பெற்ற இவ்வாட்டமுறை இன்னமும் தமிழகத்தில் நடைபெற்றுவருவது என்பது சங்ககாலத்தின் தொடர்ச்சி என்றே கருதவேண்டும்.
ஒவ்வொரு இடமாக இக்கழைக் கூத்தர் தன் ஆட்டங்களை நடத்திக் கொண்டு வருகின்றனர் என்று கொண்டால் இவர்களுக்கு என்று நிலைத்த வாழ்விடம் என்பது இல்லை என்பது தெளிவாகின்றது. தனக்கென ஒரு நிலைத்த வாழ்வை, வாழ்க்கையைப் பெறாமல் நாடோடிகளாகவே இக்கழைக்கூத்தினர் இன்றுவரை இருக்கின்றனர் என்று காணும்போது அவர்களின் நிலை இரங்கத்தக்கதாக இருக்கின்றது. தொடர்ந்து இந்நிலைப்பட்டவர்களாகவே வாழ்ந்து வருகின்றனர் என்பதும் இன்னமும் இரங்கத்தக்க செய்தியாகும்.
பாணர் குலம்
siragu-natrinai6
தலைவனுக்கும் தலைவிக்கும் ஏற்படும் ஊடலைத் தீர்க்கும் குலமாக விளங்குவது பாணர் குலம் ஆகும். இப்பாணர் குலம் இசையோடும், கூத்தோடும் தொடர்புடையது என்றாலும், இவர்களும் சமுதாயத்தில் ஏற்கப்படாதவர்களாகவே இருந்துள்ளனர்.
விளக்கின்அன்ன சுடர்விடு தாமரை
களிற்றுச்செவி அன்ன பாசடை தயங்க
வாளை விறழும் ஊரற்கு நாளை
மகட்கொடை எதிர்ந்த மடம்கெழு பெண்டே
தொலைந்த நாவின் உலைந்த குறுமொழி
உடன்பட்டு ஓராத் தாயரொடு ஒழிபுடன்
கன்றுபெறு வல்சிப் பாணன் கையதை
வள்உயிர்த் தண்ணுமை போல
உள்யாதும் இல்லது ஓர் போர்வைஅம் சொல்லே|| (நற்றிணை, 310)
மகட்கொடை எதிந்த மடம்கெழு பெண்டே! என்ற விளி விறலிக்கு உரியதாகும். நாள்தோறும் புதிய புதிய பரத்தைகளைத் தலைவனுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் விறலியே என்பது இவ்விளியின் விரிவாகும்.
இத்தகைய விறலி அன்றைக்குத் தலைவியை, தோழியை ஆற்றுப்படுத்தித் தலைவனை ஏற்க வைக்க மென்மையான மொழிகளைச் சொல்லுகிறாள். இதனைக்கேட்ட தோழி எங்களை சமாதானம் செய்யவேண்டாம். நாளைக்கு வேண்டிய பரத்தையை, அவளின் தாயைச் சென்று நீ பார்ப்பது உனக்கு நன்மைதரும். எங்களிடம் நீ பேசும் சொற்கள் எவ்வாறு உள்ளன என்றால் பாணன் கையிலுள்ள தண்ணுமைக் கருவிபோன்று உள்ளே ஒன்றும் இல்லாமல் உள்ளன. இவற்றை பரத்தையரிடம் போய்ச்சொல் அவர்கள் நம்புவார்கள் என்று வாயில் வேண்டி வந்த விறலியை மறுக்கிறாள் தோழி.
இதில் சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த கலைஞர்களான விறலி, பாணன் ஆகியோர் நிலைபற்றியும் அவர்களைச் சமுதாயம் மறுக்கும் நிலை குறித்தும் அறிந்துகொள்ளமுடிகின்றது.
பாணர்கள் பொய் சொல்பவர்கள் அவர்களை நம்பாதீர்கள் என்று தலைவியர்க்கு அறிவிக்கிறாள் மற்றொரு தோழி.
கைகவர் நரம்பின் பனுவற் பாணன்
செய்த அல்லல் பல்குவை எயிற்று
ஐதுஅகல் அல்குல் மகளிர் இவன்
பொய்பொதி கொடுஞ்சொல் ஓம்புமின் எனவே|| (நற்றிணை- 200)
என்ற இந்தப்பாடலடிகளில் பாணன் பொய்பொதி கொடுஞ்சொல் சொல்பவன் என்று காட்டப்பெற்றுள்ளது. அவனின் இசைத்திறம் கைகவர் நரம்பு என்பதால் தெரியவருகிறது. அவன் பாடும் தன்மை உடையவன் என்பது பனுவல் பாணன் என்பதால் அறியவருகிறது. இவ்வாறு பாணன் என்ற கலைப்பிரிவினரை விலக்கச்சொல்லும் பாங்கு நற்றிணையில் தெளிவாக அமைந்துள்ளது.
தலைவன் தலைவியை அடைய வாயிலாக வரும் கலைஞர்கள் புறக்கணிக்கப்படுவது என்பதும் அவர்கள் நம்பிக்கைக்கு உரியவர்கள் அல்லர் என்பதும், அவர்கள் விலக்கப்படக் கூடியவர்கள் என்பதும் மேற்கண்ட பாடல்களால் தெரியவருகின்றன.
குயவன்
siragu-payanilaa1
ஊரில் திருவிழாக்கள் நடைபெறும்போது அத்திருவிழாக்களுக்கு அனைவரும் வருகை தரவேண்டும் என்ற செய்தியைக் குயவர் மரபினர் ஊருக்குச் சொல்லியுள்ளனர் என்பது நற்றிணையின் பாடல் ஒன்றால் தெரியவருகிறது. மேற்பாடலின் முன்பகுதியில் குயவர் பற்றிய குறிப்பு காணப்படுகிறது.
கண்ணி கட்டிய கதிர அன்ன
ஒண்குரல் நொச்சித் தெரியல் சூடி
யாறுகிடந்தன்ன அகல்நெடுந் தெருவில்
சாறுஎன நுவலும் முதுவாய்க் குயவர்
ஈதும் ஆங்கண் நுவன்றிசின் மாதோ|| (நற்றிணை 200)
கூடலூர்ப் பல்கண்ணனார் பாடிய இப்பாடலில் ஊர்த்திருவிழாவை ஊர்க்கு அறிவிக்கும் நிலைப்பாடுடையவர்கள் முதுவாய்க்குயவர் என்பது தெரியவருகிறது. ஆறுபோல கிடக்கும் நெடுந்தெருவில் திருவிழா நடைபெற உள்ளது என்பதைச் சொல்லுகிற முதிய குடி பிறந்த குயவனே! நீ சொல்லும் திருவிழாச்செய்தியோடு இன்னொன்றையும் இணைத்துச்சொல். அதாவது கைவல் பாணன் பொய் பொதி கொடுஞ்சொல் உடையவன் என்பதாகச் சொல் என்ற செய்தி இப்பாடலில் பதிய வைக்கப்பெற்றுள்ளது.
இதன்வழி குயவர் மரபின் திருவிழா அறிவிப்பதில் முக்கியப்பங்கு வகித்தனர் என்றாலும் அவர்கள் வழியாகவே ஊரில் உள்ளோரை ஏற்பதும், ஊரில் உள்ளோரை விலக்குவதும் ஆன செய்திகள் வெளிப்படுத்தப்பெற்றுள்ளன என்பது தெரியவருகிறது. இவ்வகையில் சமுதாய விலக்கம் எவ்வாறு நடைபெறும் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.
ஏவல் இளையோர்
சங்கச் சமுதாயத்தில் ஏவிய ஏவல்களைச் செய்யும் ஏவல் மரபினர் இருந்துள்ளனர். இவர்கள் இட்ட வேலைகளைச் செய்பவர்கள் என்பதைத்தவிர தனக்கான உரிமை பெற்றவர்கள் இல்லை என்பது இவர்களின் பெயரால் உணரப்பெறுகின்றது.
என்னையும்
களிற்றுமுகம் திறந்த கல்லா விழுத்தொடை
ஏவல் இளையரொடு மாவழிப் பட்டென|| ( நற்றிணை 389)
என்ற இந்தப்பாடலில் ஏவல் இளையருடன் தலைவியின் தந்தை வேட்டைக்குக் கிளம்பிய செய்தி தெரியவருகிறது. இதன் காரணமாக ஏவல் இளையோர் என்ற மரபினர் என்ற குழுவினர் இருந்துள்ளனர் என்பது தெரியவருகிறது. இங்கு தொல்காப்பியர் சுட்டும் ஏவல் மரபு என்பது பொருத்தமுடையதாகின்றது.
ஏவல் மரபின் ஏனோரும் உரியர்
ஆகிய நிலைமை அவரும் அன்னார்|| ( தொல்காப்பியம் 26)
அடியோர், வினைவலர், ஏவுதல் மரபுடைய ஏவலர் ஆகியோர் கைக்கிளை பெருந்திணைக்கு உரியோர் என்பது தொல்காப்பிய மரபு. இதன் காரணமாக ஏவல் மரபினர் அன்பின் ஐந்திணைக்கு உரியோர் அல்லர் என்ற சமுதாய விலக்கம் இருப்பதை உணரமுடிகின்றது.
அகமரபிற்கு உரியோர் என்பவர்கள் மேலோர் என்பதும் கீழோர், ஏவல் மரபிற்கு உரியவர்கள் எனக் கருதப்பட்டவர்கள் அகமரபிற்கு ஏற்றவர்கள் அல்லர் என்பதும் இவற்றின்வழி தெளிவாகின்றது. எனவே சங்க அகப்பாடல்கள் அன்பின் ஐந்திணை என்ற வரையறைக்குள் உயர்ந்தோரை மட்டும் கொண்டுள்ளது என்பது தெளிவு.
பரத்தை மரபினர்
siragu-natrinai4
பொருள் வறுமை மற்றும் பிற காரணங்களால் பரத்தையர் குலம் சங்கச் சமுதாயத்தில் தோன்றுவதற்கான, இன்னும் நீடிப்பதற்கான சூழல் இருந்துகொண்டே உள்ளது. சங்க காலத்தில் பரத்தையர் ஒழுக்கம் என்பது ஏற்பதும் மறுப்பதுமான நிலையைப் பெற்றிருந்தது. தலைவன் எனப்படும் ஆண்வர்க்கத்தினர் இப்பரத்தை ஒழுக்கத்தை ஏற்று தன் ஆளுமையைக் காட்டியுள்ளனர். தலைவியர் பரத்தை ஒழுக்கத்தைக் கடிகின்றனர். மருதத்துறைப் பாடல்கள் அனைத்தும் இச்சாயலுடையவை. இதன் காரணமாக குடும்ப மகளிர், பரத்தையர் ஆகிய இருவரும் ஆண்களால் புறந்தள்ளப்பட்டு சமுதாய மதிப்பு குறைவுபட்டவர்களாக இருந்துள்ளனர்.
பரத்தை ஒருத்தி தன்னைத் தலைவன் விடுத்துச்சென்றதைப் பின்வரும் பாடலில் பதிவு செய்கின்றாள்.
ஈண்டுபெருந் தெய்வத்து யாண்டுபல கழித்தென
பாரத்துறைப் புணரி அலைத்தபின் புடைகொண்டு
முத்துவிளைபோகிய முரிவாய் அம்பி
நல்எருது நடைவளம் வைத்தென உழவர்
புல்லுடைக் காலில் தொழில்விட்டாங்கு
நறுவிரை நன்புகை கொடாஅர் சிறுவீ
ஞாழலொடு கெழீஇய புன்னைஅம் கொழுநிழல்
முழவு முதற்பிணிக்கும் துறைவர் நன்றும்
விழுமிதின் கொண்ட கேண்மை நொவ்விதின்
தவறும் நற்கு அறியாய் ஆயின் எம்போல்
ஞெகிழ்தோள், கலுழ்த்த கண்ணர்
மலர்தீய்ந்த தனையர் நின்நயந்தோரே|| (நற்றிணை, 315)
என்ற இந்தப்பாடலில் உள்ளுறைப்பகுதியாக அமைந்துள்ள பகுதி பரத்தையின் நிலை பற்றி உரைப்பதாக உள்ளது.
தெய்வங்களின் பெயர்களால் அமைந்த ஆண்டுகள் வரிசையாக ஒன்றன் பின் ஒன்றாகக் கழிந்தன. நீராடு துரையைச் சார்ந்த கடல் நீரின் அலைகளால் அலைக்கப்பெற்றுப் பழையதாகிப் போன தொழில் செய்ய முடியாத முரிந்த வாயையுடை தோணியை அது பயனற்றது என விட்டுவிடுவர். அது உழவுக்குப் பயன்படுத்திய எருதினை உழவுத் தொழில் செய்வோர் புல்லுடைய தோட்டத்தில் தன் தொழிலைச் செய்ய விடாதபடி விட்டுவிட்டதைப் போல் இருந்தது. இவ்வாறு கடற்பயணத்திற்கு தன் முதுமை கருதி உதவாத தோணியை நல்ல மணத்தை உடைய புகை முதலியவற்றைக் காட்டி, ஞாழல் மரத்துடன் புன்னை மரநிழலும் கூடிய பகுதியில் கட்டி வைத்திருக்கும் துறையை உடையவன் தலைவன் என்பது இப்பாடல் தொடக்க அடிகளில் காட்டப்பெறும் செய்தியாகும்.
ஆண்டுபல ஆனதால் தோணியும் எருதும் அதன் முதுமை கருதி விலக்கி வைக்கப்பெற்றுள்ளது. இத்துறையை உடையவன் தலைவன் என்று பரத்தை குறிப்பிடுகிறாள். முதுமை கருதி சிலவற்றை விலக்கும் போக்கு சங்க காலத்தில் இருந்தது என்பது இதன்வழி தெரியவருகிறது. அவ்வாறு விலக்கும்போது அவற்றுக்கான மதிப்பினை அளித்து விலக்குவது என்பதும் சங்க கால நடைமுறை என்பது தெளிவாகின்றது.
தலைவனே நம்முடைய பழைய காதலை நீ மறந்துவிட்டாயா? காதலை நீ மறந்த காரணத்தால் என் தோள்கள் நெகிழ்ந்து போய்விட்டன. கண்கள் கண்ணீர் சிந்துகின்றன. மலர்  தீப்பட்டதுபோல உன்னை நயந்தவர்களாகிய நாங்கள் வாழ்கிறோம் என்று – பரத்த்தை தலைவனிடம் உரைக்கும் பாடலாக மேற்பாடல் விளங்குகின்றது.
ஆண்டுகள் கழிந்தன. ஆண்டுகடந்த தோணியும், எருதும் விலக்கப்படுகின்றன. அதுபோல ஆண்டுகள் கழிந்து வயதாகிப்போன பரத்தையை விலக்கி நிற்கிறான் தலைவன். அவனிடத்தில் தன் குறையை எடுத்துரைக்கிறாள் பரத்தை.
இப்பாடலின் வழியாக அக்காலத்தில் பரத்தை விலக்கப்படுவதும் அதிலும் குறிப்பாக வயது ஏற ஏற பரத்தை என்ற குலத்தவர் சமுதாயத்தில் விலக்கத்திற்கு ஆளாக்கப்பெறுகிறார்கள் என்பதும் தெரியவருகிறது. வயது குறைவான ஒரு பரத்தை மகளைப் பற்றிய பாடலொன்றும் நற்றிணையில் கிடைக்கின்றது.
நகைநன்கு உடையன் பாண நும் பெருமகன்
மிளைவலி சிதையக் களிறுபல பரப்பி
அரண்பல கடந்த முரண்கொள்தாணை
வழுதி, வாழிய பலஎனத் தொழுது ஈண்டு
மன்எயில் உடையோர் போல அஃதுயாம்
என்னதும் பரியலோ இலம்எனத் தண்நடைக்
கலிமா கடைஇ வந்து எம்சேரித்
தாரும் கண்ணியும் காட்டி ஒருமைய
நெஞ்சம் கொண்டமை விடமோ அஞ்ச
கண்ணுடைச் சிறுகோல் பற்றிக்
கதம்பெரிது உடையாள்யாய் அழுக்கலோ இலளே|| (நற்றிணை, 150)
என்ற இந்நற்றிணைப்பாடலில் பரத்தை குலம் சார்ந்த முதிய தாய் தன் இளைய மகளை கணுக்களை உடைய மூங்கில் சிறுகோல் கொண்டு அடிக்கும் அளவிற்குக் கோபத்தில் இருக்கிறாள். இதற்குக் காரணம் தலைவன் ஒருவன் குதிரையில் ஏறி நான் இனி அஞ்சமாட்டேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு, தன் மாலையைக் காட்டிக்கொண்டு வந்து நிற்க என் நெஞ்சம் அவனை நாடியது. இதன் காரணமாக தாய் என்னை அச்சுறுத்தி நிற்கிறாள். பாணனே உன் தலைவனிடம் போய்ச் சொல். பலரது நகைப்பிற்கு ஆளாகிறவன் உன் தலைவன் என்று ஒரு இளம் பரத்தைப் பெண் பேசுகிறாள்.
இளம் பரத்தையின் தாய் அவளின் வயதுச் சிறுமை கருதித் தலைவனிடம் இருந்து: அவளை விலக்குவதாக இப்பாடலைக் கருதவேண்டும்.
வயது இளமையானவர்களும், வயது முதியவர்களும் விளிம்பு நிலை மாந்தர்கள் என்பதும், குறிப்பாக பரத்தையை விலக்குவதற்கு வயது மிக முக்கியமான அடையாளமாகச் சங்கச் சமுதாயத்தில் இருந்துள்ளது என்பதும் கருதத்தக்கது.
பரத்தையரிடத்தில் இருந்துத் தலைவனைக் காப்பாற்றத் தலைவியர் செய்த முயற்சிகள் பல நற்றிணைப்பாடலில் பதிவாகியுள்ளன. அவற்றில் ஒன்று பின்வருகிறது.
விழவும் மூழ்த்தன்று. முழவும் தூங்கின்று
எவன் குறித்தனள் கொல்? என்றிஆயின்
தழை அணிந்து அலமரும் அல்குல் தெருவின்
இளையோல இறந்த அனைத்தற்கு பழவிறல்
ஒரிக்கொன்ற ஒரு பெருந்தெருவில்
காரி புக்க நேரோர் புலம்போல்
கல்லென்றன்றால் ஊரே அதற்கொண்டு
காவல் செறிய மாட்டி ஆய்தொடி
எழில்மா மேனி மகளிர்
விழுமாந்தனர் தம் கொழுநரைக் காத்தே|| (நற்றிணை 320)
விழா முடிந்தது. விழாவிற்கு உரிய அடையாளமாக இசைக் கருவிகளின் முழக்கங்களும் அடங்கின. இச்சமயத்தில் தழையாடை உடுத்திக் கொண்டு பரத்தை ஒருத்தி ஊர் முழுவதும் சுற்றி வந்தாள். அவளின் நிலையைப் பார்த்து ஊரார் அனைவரும் சிரித்தனர். ஏனென்றால் அவள் அழைத்துப்பார்த்த எந்தத் தலைவனும் அவளை நாடி வரவில்லை. மாறாக தலைவியர் அனைவரும் தன் தலைவர்களை அவளிடம் செல்லாதவாறு காத்துக்கொண்டனர். இதன் காரணமாக அவர்கள் நன்மை அடைந்தனர். பரத்தையின் கூவலுக்கு யாரும் செவி சாய்க்காததால் அவள் எண்ணம் நிறைவேறவில்லை என்று ஊரார் சிரித்தனர் என்பது இப்பாடலின் பொருள்.
இதன் காரணமாக பரத்தை மரபினர் தலைவர்களை அபகரித்துத் தன்னை வளப்படுத்திக்கொள்ளும் வழியினர் என்பதும் அவர்களை நகைப்பிற்கு உரியவர்களாக சங்கச் சமுதாயம் வைத்திருந்தது என்பதும் தெரியவருகிறது.
இவ்வாறு நற்றிணையின் வழியாக கழைக் கூத்தாடுபவர்கள், பாணர்கள், குயவர் மரபினர், பரத்தை மரபினோர், ஏவல் மரபினோர் போன்ற பல்வேறு மக்கள் குழுவினர் விளிம்புநிலையில் இருந்துள்ளனர் என்பது தெரியவருகிறது. மேலும் அவர்கள் சமுதாய விலக்கம் பெற்றதற்கு அடிப்படைக் காரணம் பொருள் வறுமை என்பது உறுதியாகின்றது. சங்கச் சமுதாயத்தில் பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளே விளிம்புநிலை மக்களை உருவாக்கியுள்ளது என்பது முடிவாகின்றது.


thanks to http://siragu.com/?p=21467

ஞாயிறு, செப்டம்பர் 04, 2016

4. தமிழில் வேதாந்தச் சிறப்புதமிழ் மொழி இலக்கணச் சிறப்பும், இலக்கியச் சிறப்பும், தத்துவச் சிறப்பும் கொண்ட மொழி. தமிழில் எழுதப் பெற்றுள்ள தத்துவ நூல்கள் உயிர், உடல், இறை பற்றிய பல தெளிவுகளைத் தருகின்றன. தமிழில் சைவ சித்தாந்த நூல்கள் பலவும், வேதாந்த நூல்கள் பலவும் படைக்கப் பெற்றுள்ளன. இத்தத்துவங்கள் அனைத்தும் உண்மையைத் தேடிப் பயணிக்கின்றன. தத்துவ நிலையில் உயிர்களைப் பேரின்பம் பெறச் செய்ய உதவுகின்றன.

கோவிலூர் மடத்தின் மரபில் அமைந்த வேதாந்த நூல்கள் பதினாறு ஆகும். இந்நூல்கள் அனைத்தும் வேதாந்தச் சார்புடையன. மோட்சத்திற்குச் செல்ல விரும்புவோர் இந்நூல்களைப் படிக்கத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவர். அதன்வழி நிற்கத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவர்.

வேதாந்த வழிப்பட்ட பதினாறு நூல்களில் ஒன்று கீதாசாரத் தாலாட்டு என்பதாகும். பாகவதமோ, பகவத் கீதையோ தமிழில் படைக்கப்படாத நிலையில் அவற்றை நிறைவு செய்யும் வகையில் அமைந்த நூல்களுள் ஒன்று கீதாசாரத் தாலாட்டு என்ற ஒன்று ஆகும். இது வேதாந்தப் பாடங்களைக் கற்பவருக்குத் தொடக்க நிலையில் சொல்லித் தரப்பெறும் தத்துவ நூலாகும். இதனைப் படைத்தவர் திருவாமத்தூர் ஸ்ரீ திருவேங்கடநாதர் ஆவார். இவர் தொண்டை நாட்டில் அமைந்திருந்த மாதை என்ற பகுதியின் மன்னராக விளங்கியவர். இவர் வேதாந்தப் பழக்கமுடையவர். இவருக்கு இரு பெண்பிள்ளைகள் இருந்தனர். அவர்களுக்கு உரிய வயதில் இவர் திருமணம் செய்து வைத்தார். இவ்விருவர்களில் ஒரு பெண்ணுக்கு மகப்பேறு வாய்க்கவில்லை. இதன் காரணமாக அப்பெண்ணின் குறையைப் போக்க இவர் ஒரு கண்ணன் பொம்மையைக் கொடுத்து அதனைத் தொட்டிலில் இட்டு வளர்த்துவரச் சொன்னார். அக்குழந்தையைத் தாலாட்டுவதற்காக ஒரு தாலாட்டு ஒன்றையும் பாடித் தந்தார். அவ்வாறு எழுதப்பெற்றதே கீதாச்சாரத் தாலாட்டு என்பதாகும். இத்தாலாட்டினைப் பாடிப் பாடி கண்ணன் உருவத்தைத் தாலாட்டிய அந்தப் பெண்ணிற்குப் பின்னாளில் குழந்தை பிறந்தது என்பது வரலாறு. இவ்வகையில் கீதையைப் போற்றவும், கேட்டது கிடைக்கவும் இத்தாலாட்டு உதவுகிறது.

இத்தாலாட்டு கேள்வி பதில் முறையில் அமைந்துள்ளது. அர்ச்சுணன் போர்க்களத்தில் இருந்தபடி வினாக்களைத் தொடுக்கிறான். சாரதியாக இருக்கும் கண்ணன் தேர்த்தட்டில் அமர்ந்தபடி கேள்விகளுக்குத் தக்க விடையளிக்கிறார். வினாக்களும், விடைகளும் கூர்மையும் தத்துவ ஆழமும் கொண்டன. இருப்பினும் இந்நூல் படிக்க எளிமையாக இருக்கிறது. கீதையை அறிந்து கொள்ள வாய்ப்பாக அமைகிறது.போர்க்களத்தில் காண்டீப வில்லைத் தூக்கி வீசிவிட்ட அர்ச்சுணனை ஆசுவாசப்படுத்துகிறார் கண்ண பரமாத்மா. அவன் தெளிந்து சில சந்தேகங்களைக் கண்ணனிடம் கேட்க முனைகிறான். அவன் முதல் கேள்வியைத் தொடங்குகிறான்.

“ கிருஷ்ணா! ஞானிகளாக இருந்தாலும் தனக்கோ, தன் சுற்றத்தினருக்கோ துன்பம் வரும்போது கலக்கம் கொள்ள மாட்டார்களா?”

இந்தக் கேள்விக்குப் பதில் சொல்லுகிறார் கண்ண பரமாத்மா.

இவ்வுலகில் உள்ள அனைவரும் பிறப்பும் இல்லாதவர்கள். இறப்பும் இல்லாதவர்கள். பிறப்பும் இறப்பும் முன் பிறவியில் செய்த வினை காரணமாக உடலுக்கு ஏற்படுகிறது. ஆனால் ஆன்மாவிற்கு ஏற்படுவதில்லை. உலகில் உன் வடிவம் என்பது அழிவில்லாத ஆன்மாவின் வடிவமாகும். இவ்வான்மாவிற்கு இறப்பும் கிடையாது. பிறப்பும் கிடையாது. ஆகவே உடலழிவிற்காக நீ வருந்தவேண்டாம். ஆன்மா நித்தியமானதாக என்றும் இருக்கிறது என்று பதில் தருகிறார் கிருஷ்ணபரமாத்மா.

இவ்வாறு கேள்வியும் பதிலுமாக விரியும் இத்தாலாட்டில் எளிமையான முறையில் வேதாந்தத் தத்துவங்கள் விளக்கப் பெற்றுள்ளன. அவற்றை எண்ணிக் கற்கும் போது உலக வாழ்வில் பல தெளிவுகளைப் பெற வேண்டியிருப்பது புரிகிறது.

ஆன்மா என்பது என்ன? அது ஒன்றா, இரண்டா, பலவா? ஆன்மாவிற்கும் அறிவுக்கும் தொடர்புண்டா? இப்படிப் பற்பல அடிப்படைக் கேள்விகள் ஞானத்தின் பாதையைத் தொடுபவர்களுக்கு எழும். இக்கேள்விகளை அர்ச்சுணன் கேட்பதாகவும் கிருஷ்ணர் பதிலளிப்பதாகவும் அமைத்துச் சிறக்கிறது கீதா சாரத் தாலாட்டு.

ஆன்மா என்றால் என்ன என்ற கேள்விக்குத் தரப்படும் பதில்;

“நித்தியம் ஆகிய ஆன்மா நின் சொரூபம் என்றவாரோ” என்பதாகும். அதாவது அழியாத நிலையில் அமைவது ஆன்மா என்பதை உணரச் செய்கிறது கண்ண பரமாத்மாவின் பதில்.

மேலும், அறிவு என்பது உடல் சார்ந்ததா? உள்ளம் சார்ந்ததா என்றால் இக்கேள்விக்கும் பதில் உரைக்கிறார் கிருஷ்ணர்.

“பிறிவு செயில் அசித்து உடலம்
பிரம்மம் அறிவு என்றவரோ”

என்பது கிருஷ்ணரின் மொழி. அதாவது ஆன்மா எனப்படும் உயிரும் உடலும் இணைந்து நடக்கும் நிலையில் அறிவு இரண்டிற்கும் அமைகிறது. உடல் வேறு, ஆன்மா வேறு என்று பிரித்துப் பார்த்தால் அறிவற்றது உடல். அறிவுடன் விளங்குவது ஆன்மா.

அறிவற்ற நிலையே மாயை எனப்படுகிறது. இதன் காரணமாக அறிவு பெறும் நிலை ஞானம் ஆகின்றது. இந்த ஞானத்தைப் பெற்று முழுமை அடைவது ஆன்மாவின் பணி.

ஆன்மா என்பது ஒன்றா, இரண்டா என்றால் அதற்கும் சளைக்காது பதிலுரைக்கிறார் கிருஷ்ண பரமாத்மா. ஆன்மா ஒன்றே. அது பலவாகத் தோன்றுவது ஏன் என்றால்

“பலகடத்தில் சலத்து உடு பானவிம்பம் தோன்றுதல்போல்
தொலைவுஇல்புத்தி தொறும் ஆன்மா தோன்றுதல் காண் என்றவாரோ”

என்ற பாடலடிகளில் பதில் உள்ளது. ஆன்மா ஒன்றுதான் என்றால் ஏன் பற்பல உயிர்களாகப் பிறக்கவெண்டும் என்பது அடிப்படைக் கேள்வி.


பானைகளில் நீர் ஊற்றிவைக்கிறோம். அந்நீரில் சூரியனின் பிம்பம் படுகிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம். ஒவ்வொரு பானையிலும் ஒவ்வொரு சூரியன் இருக்கும். ஆகவே சூரியன் பல இருக்கின்றன என்ற முடிவுக்கு வந்து விட இயலுமா.சூரியன் ஒன்றுதான். அதன் பிம்பங்கள் பல. அதுபோல ஆன்மா ஒன்றுதான். அது தன் மனம், புத்தி, சித்து, அகங்காரம் ஆகிய நிலைகளால் பலவாக உருவெடுத்து நிற்கிறது. பின்னர் அது ஒரே ஆன்மாவுக்குள் அடங்கும் என்று வேதவிளக்கம் கிடைக்கிறது.

ஆன்மா சீவன் முத்தர் தன்மையைப் பெறுவது என்பது அதற்குரிய நோக்கமாகும். இந்தச் சீவன் முத்தர்கள் என்பவர்கள் யார் என்றால்

“வரும் கருவு பிறப்பினொடு வளர்தல் பருத்தல் குறைதல்
ஒருங்கலும் மெய்க்கென்று அதனை ஒறுத்திருப்பர் என்றவாரோ”

என்ற பண்புடையவர் ஆவார். அதாவது, தாயின் கருவறையில் இருந்துப் பிறத்தல், வளர்தல், பெருத்தல், சிறுத்தல், அழிதல் ஆகிய வேறுபாடுகள் உடலுக்கு என்று உறுதியாக எண்ணுபவர்கள் சீவன் முத்தர்கள். இவற்றைச் சகித்துக் கொண்டு ஆன்மாவிற்கு அறிவு விளக்கம் தருபவர்கள் சீவன் முத்தர்கள் ஆவர்.

ஆன்மாவைப் பற்றிய வேதாந்த விளக்கங்களை அள்ளித்தரும் செவ்விய நூல் கீதாசாரத் தாலாட்டு ஆகும். இத்தாலாட்டின் நிறைவுப்பகுதியில் கீதையைத் தந்த ஞானாசிரியரே தொட்டிலில் இனிமையாக உறக்கம் கொள்க என்று முடிக்கிறார் திருவேங்கடநாதர்.

தமிழ் நூல்களில் காணப்படும் தத்துவங்கள் உண்மையைத் தேடுவன. அவற்றை விடாது கற்று நல்வாழ்வு பெறுதல் வேண்டும்.