புதன், ஜனவரி 27, 2021

கம்பன் கழகம் காரைக்குடி, தமித் தொண்டர் தொகை, அருணாசலக் கவிராயர், வழங்குபவர் ராஜி சீனிவாசன்.

 

https://www.youtube.com/watch?v=sOqixcqsqOA&authuser=0

கம்பன் கழகம், காரைக்குடி

இணையவழியில் கம்பன் அடிப்பொடி சா. கணேசன் 

இயற்றிய தமிழ்த்தொண்டத் தொகை

விரிவுரை

தமிழ்த் தொண்டர் அருணாசலக் கவிராயர் 

நல்ல அருணாசலக் கவி நாடகத்திற்கு அடியேன் .

வழங்குபவர்

திருமதி ராஜி சீனிவாசன்

சிங்கப்பூர் 


கருத்துகள் இல்லை: