ஞாயிறு, மே 20, 2012

2.06.12 அன்று காரைக்குடி கம்பன் கழக மாதக்கூட்ட அழைப்பு - அறக்கட்டளைப் பொழிவு



காரைக்குடி கம்பன் கழகத்தின் சார்பில் நடைபெறவுள்ள மாதக்கூட்டத்தின் அழைப்பினையும், நூலின் அட்டையினையும் இதனுடன் இணைத்துள்ளேன். அனைவரும் கண்டு ரசிக்க வருக.
கருத்துரையிடுக