செவ்வாய், ஜூன் 24, 2008

ஆட்டம்

காயங்கள்
மருந்துகள்
சட்ட திட்டங்கள்
கரவொலிகள்
இவற்றோடு
விளையாட்டும

இவற்றிற்கு உட்பட்டு
விளையாட முடிந்தவர்கள்
விளையாடுகிறார்கள்
முடியாதவர்கள்
வேடிக்கைப் பார்க்கிறார்கள்

இன்றைய ஆட்டநாயகர்கள்
நாளைய நடுவர்கள

வெற்றிகள் பதிவு பெறுகின்றன
தோல்விகளுக்கும் எண்ணிக்கை உண்டு
ஆடுபவர்கள் விருதுகள் பெறுகிறார்கள்
பதிவும் பெறாமல்
விருதுக்கும் வலிந்து நிற்காமல்
என்றைக்கும் சிரஞ்சீவியாய்ப் பார்வையாளர்கள
கருத்துரையிடுக