ஞாயிறு, அக்டோபர் 29, 2006

இணைய உலகம் என்ற புதிய நூல்

இணைய உலகம் என்ற புதிய நூல் ஒன்றைத் தற்போது வெளியிட்டுள்ளேன். இந்நூலில் மாணவர்கள் எளிதில் கற்கும் வகையில் இணையம் குறித்தும் அதன் செயல்பாடுகள் குறித்தும் விளக்கியுள்ளேன்.
குறிப்பாக இணைய நூலகம், இணைய வழிக் கடிதப் பரிமாற்றம் முதலியன எளிமையான தமி¢ழில் விளக்கம் பெற்றுள்ளன. இதன்விலை ரூ.30மாணவர்களுக்கு எளிமையான அறிமுகமாக இந்நூல் அமையும் தற்போது தமிழ் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு இணையம் குறித்து ஒரு பாடம் அமைக்கப் படுகிறது. அதற்கு இந்நூல் பெரிதும் துணைபுரியும்.
வேண்டுவோர் மு. பழனியப்பன் 25 லெட்சுமி நகர் அரிமழம் சாலை புதுக்கோட்டை என்ற முகவரியில் பெறலாம்.
கருத்துரையிடுக