வெள்ளி, அக்டோபர் 27, 2006

ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டவை

இது இப்படித் தான் இவன் இப்படித்தான் இவையெல்லாம் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டவை
புதிதாக ஒன்றும் புறப்படப் போவதில்லை
பழைய செய்திகள் பழைய தத்துவங்கள் பழையன புதிதாக ஒன்றும் உருவாவதில்லை
ஓடும் நீரில் அருந்தும் போது மட்டும் சுவை தெரிகிறது அதனால் அது புதுமையுடையதாகிறது
நூலகப் புத்தகங்களைப்போல பழைய வாசனை புதிதாய் எதுவும் இல்லை
நமக்குத் தெரிந்து கொள்ளும் எல்லாம் நமக்குப் புதிது ஆனால் பழையது
வேண்டும்போதெல்லாம் பழையதை புதுப்பித்துக் கொள்கிறோம்
அதுவே பழமையின் புது வடிவம
கருத்துரையிடுக