ஞாயிறு, அக்டோபர் 29, 2006

விடியும் பொழுது

ஒருநாள் போல் ஒருநாள்
இருப்பதில்லை

ஒவ்வொரு நாளும்
ஒவ்வொரு மாதிரி

இருட்டின் முகட்டில்
வெள்ளிக் கம்பி வானம்

இருள்பாதி ஒளிபாதி
மெல்லப்பரவும் ஒளிக் கீற்று

உடன் மேலெழும் வெளிச்சப் பந்து
இப்படி நாளுக்குநாள்
மாறும் நேர விளையாட்டு

கண்களின் பதிவில் நிற்க
மறுக்கும்
பகல், காலை, இரவு

ஒவ்வொரு பொழுதுக்கும்
ஒவ்வொரு முகம்
ஒவ்வொரு நாளுக்கும்

ஒரு நொடிக்கு
ஒருநொடிவித்தியாசம்

மரணம் பிறப்பு
எல்லாம் ஒரு கண நேர நிகழ்ச்சிதான்

அடுத்த பொழுது
உறக்கமாக இருக்கலாம்
என்வசதி அப்படி
அடுத்தவர் வசதி
எனக்கு மாறாய் இருக்கலாம்

அடுத்தது என்ன என்பதின்
கேள்வியிலேயே உலகம் சுழலும்
கருத்துரையிடுக