புதன், மார்ச் 22, 2006

வால்மீகி X கம்பன்


வால்மீகி ராமாயணம் பற்றித் தெரிந்து கொள்ள வலைப்பக்கங்களைத் தேடினேன். கிடைத்தது ஒரு முகவரி இதனுள் வால்மீகி முனிவர் எழுதிய வடமொழி வடிவத்தின் ஆங்கில ஒலிபெயர்ப்பும் அதன்கீழ் ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பும் கிடைக்கிறது. அகல்யை கதை கம்பரால் எவ்வளவு நாகரீகமாக எழுதப்பட்டுள்ளது என்பதற்குக் கீழ்க்காணும் வரிகள் சான்று. புதிதாக வால்மீகி ராமாயணம் பற்றி ஒரு வலைப்பதிவு வர இருப்பதாக தேன்கூடு மூலமாக அறிந்தேன்.. அவரின் இடுகைகளுக்கும் இது உதவலாம். அகல்யை சூழல் காரணமாகவும் தானே விரும்பியும் இந்திரனை ஏற்றதாக வால்மீகி எழுதியுள்ளார், ஆனால் கம்பர் நெஞ்சில் தவறு இல்லாதவளாக அகல்யைப் படைத்துள்ளார்.

http://www.valmikiramayan.net/

R^itu kaalam pratiikSante na arthinaH susamaahite sa.ngamam tu aham icChaami tvayaa saha sumadhyame 1-48-18
I, desire.
" 'Oh, finely limbed lady, indulgers do not watch out for the time to conceive, as such oh, slender-waisted one, I desire copulation with you. [1-48-18]
Vividly: 'Oh, Ahalya, Brahma crafted you so well that all your limbs are symmetrically conjoined, so who in the universe will not yearn to have intercourse with you... and on seeing your slender waist and thickset hips I wish to copulate with you now itself... and let there be no fear of safe period or unsafe period for I do not wish to have any progeny of mine from you...

muni veSam sahasraakSam vij~naaya raghuna.ndana matim cakaara durmedhaa deva raaja kutuuhalaat 1-48-19

"Oh, Rama, the legatee of Raghu, though knowing him as the Thousand-eyed Indra in the guise of her husband Gautama, she is inclined to have intercourse ill-advisedly, only to satisfy the impassion of the King of Gods. [1-48-19]

Her thinking is: 'This is none but Indra in the guise of my husband, for my husband never asks me like this nor he violates times... I heard that Indra is seeking me for a long time... and when King of Gods expresses such a desire, it cannot be refused... let him have it?
கருத்துரையிடுக